Treklövern slutrapporterar granskning av Ämneslärarprogrammet och KPU

Fre 01 jul 2022 13:00

Nu är slutrapporten klar från Treklöverns kvalitetsutvärdering av omgång 8. För Mittuniversitetets del omfattar utvärderingen Ämneslärarprogrammet engelska och historia samt KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning.

Studenter och lärare, Campus Östersund

Det som är speciellt med denna granskning är att det enbart är de ämnesdidaktiska momenten som har utvärderats, då berörda ämnen i sig tidigare granskats antingen av UKÄ (2017-2022) eller ingått i tidigare kluster 20 för lärarutbildningar (pedagogik).

De slutsatser som dras i rapporten är att ämneskompetensen och den högskolepedagogiska kompetensen bland undervisande lärare i ämnesdidaktik i de granskade ämnena på ämneslärarprogrammet och KPU är god vid lärosätet.

Ämneslärarutbildningen på Mittuniversitetet kännetecknas av att en stor del samläsning av ämnesstudier sker med studenter på fristående program. Detta är en förutsättning för att kunna bedriva utbildningen, givet små studentkullar, men skapar även utmaningar, menar Marcia Håkansson Lindqvist som är prefekt vid institutionen för utbildningsvetenskap, UTV.
— Till exempel behöver de didaktiska inslagen för lärarstudenterna bli tydligare och framskrivna vid samläsningen. Vi måste också vara mer noggrann med att följa upp och utvärdera de didaktiska inslagen med studenterna, där deras perspektiv och åsikter är viktiga verktyg för att utveckla utbildningen. Hon menar också att de didaktiska inslagen hela tiden behöver aktualiseras i lärarlagen, för att säkerställa kvalitén.
— Bland annat behöver vi fortsatt vara noggrann med den konstruktiva länkningen i relation till examensmål och den undervisning som sker.

Det fortskridande arbetet innebär bland annat att Mittuniversitetet först och främst kommer att verka för att kullarna på KPU blir större. När det gäller KPU tar rapporten upp att lärosätet har en utmaning i de små studentkullarna, och där studenterna inriktar sig mot olika ämnen.
— Här hanteras ämnesdidaktiktiken genom ämnesövergripande teman och grupparbeten, säger Marcia Håkansson Lindqvist och förklarar att en möjlighet framåt kan vara att använda sig komparativ ämnesdidaktik.
— Det finns många gemensamma fält att samverkan mellan ämnena och stärka ett processinriktat lärande där förståelsen av stoffet samt analytiska och tolkande tankefärdigheter utvecklas samtidigt. Bland annat kan studenter i ett eller ett par ämnen få ta del av och lära sig av exempel från andra ämnen. Här kan kontrasten med andra ämnens didaktik bli synlig då det allmänna och det specifika i ämnesdidaktiken framgår.

Bedömargruppen har bestått av:

 

                         

  • Ordförande, extern bedömare, Astrid Pettersson, professor emeritus, matematikdidaktik, Stockholms universitet
  • Extern bedömare, Johan Hansson, docent (lektor i pedagogik och doktor i historia med didaktisk inriktning), Umeå Universitetet
  • Extern bedömare, Magnus Hultén, professor naturvetenskap/teknik, Linköpings universitet
  • Extra läsare specped, Lisa Hellström, docent, Malmö universitet
  • Utvärderingsansvarig, Lena Fritzén, seniorprofessor i pedagogik, Stockholms universitet
  • Bitr. utvärderingsansvarig, Jesper Haglunddocent i fysik (lektor fysikens didaktik), Karlstads Universitet
  • Bitr. utvärderingsansvarig, Glenn Svedin, lektor i historia, Mittuniversitetet
  • Studentrepresentant, Sebastian Gustafsson-Persson, ämneslärare med inriktning kemi och biologi, Linnéuniversitetet
  • Studentrepresentant, Ellinor Falk,ämneslärare medinriktning engelska, samhälle, Karlstads Universitet
  • Studentrepresentant, Jennifer Bergman, ämneslärare inriktning mot gymnasium, svenska/engelska, Mittuniversitetet

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen
Läs hela slutrapporten för omgång 8 här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-23