Här hittar du information och tips om undervisning på distans för dig som lärare. I första hand ska du använda Zoom eller Moodle vid distansundervisning.

Frågor och svar för lärare

Examination

Vad gäller för salstentamen hösten 2020?

Rektor beslutade den 18 mars 2020 att Mittuniversitetet från samma datum skulle övergå till att undervisa och examinera på distans. Undantag från digital examination under höstterminen 2020 beslutas av prefekt. 

Varje institution behöver prioritera vilka examinationer som ska ges förtur till salstentamen. En förutsättning är att tentamenssamordningen har möjlighet att ordna tentamensvakter samt att lämpliga lokaler finns tillgängliga. Kan inte detta tillgodoses behöver tentamen genomföras i annan form.

Läs beslut från 18 mars

Läs medarbetarinfo om möjligheter för salstentamen i höst

Hur får jag som ställföreträdande examinator behörighet till Ladok?

För att en person ska få behörighet till Ladok ska chef/prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör skicka in Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare till ladok@miun.se

Om utskrift av pappersblankett ej är möjlig:

 • Fyll i blanketten Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare och maila till ladok@miun.se.
 • Ange i mailet om aktivering av behörighet ska ske vid ett senare tillfälle eller på en gång.
 • När det är aktuellt att aktivera behörighet där blankett finns inskickad, meddelas detta till ladok@miun.se av prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör.

Ladok sparar blanketterna för underskrift av chef/prefekt vid senare tillfälle.

Vad behöver jag som kursansvarig göra för att följa regelverket när vi undervisar digitalt?

Det är viktigt att du dokumenterar de förändringar som görs i kurs- och utbildningsplanen när du ändrar exempelvis examinationsform, information om kurs, kursmoment eller delexaminationer osv.

Det kan också finnas behov av att dokumentera ändrat eller uteblivet datum för examinationstillfälle.

Enligt Rektorsbeslut tillåts avsteg från kurs- och utbildningsplaner vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om avsteg fattas av dekanen. Beslut kan delegeras längst till prefekt.

 

På vilka sätt kan man examinera digitalt?

Läs mer om olika sätt att examinera här.

Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en rättssäker examination?

Läs mer om anpassade examinationsformer, rättsliga frågor här.

Har en student rätt att kräva extra tentatillfälle om hen inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om en student inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Beslutet öppnar för att vi som lärosäte kan välja att införa ett allmänt uppsamlingstillfälle likt det vi normalt har i augusti men den punkten innebär inte att enskilt tillfälle skall skapas för en enskild student eller studentgrupp.

Studenter som ska tentera visar symptom på förkylning/influensa, men kommer ändå till tentasalen. Kan vi avvisa dem och utifrån vilka kriterier?

Här kan vi använda de regler som UHR föreslagit för högskoleprov. Det innebär att vi via rektorsbeslut kan utfärda en ordningsregel som träder i kraft vid den här typen av situation, dvs. där vi har en aktiv samhällsfarlig smitta. Tentanderna ska då få information om att de som är sjuka inte ska komma till tentamen. För de fall där de ändå gör det kan vi använda disciplinnämnden för att utfärda en avstängning i efterhand.

Hur hanterar vi anmälan om särskilt stöd?

Om ni har anmälan till tentamen i Ladok, så kan studenterna som har rätt till särskilt stöd anmäla sitt behov av stöd. När anmälan stängt behöver ni lärare bara kontakta Tentamenssamordningen för att kolla om någon anmält stöd (som i detta läge bara gäller förlängd tid, 40% av ordinarie skrivtid). Använder ni inte Ladok behöver ni informera studenterna om att de måste visa sina intyg på stöd till er.

Kontaktuppgifter till Tentamenssamordningen finns längst ner på sidan här.

 

Hur får studenterna tillbaka sina papperstentor?

Nedanstående process gäller inte när examination och rättning genomförs digitalt i tex Inspera eller Moodle. 

Under rådande pandemi kan tentamensfunktionen genomföra expediering och lagring av rättade papperstentor enligt följande process:

1. Studenterna behöver vara anmälda i Ladok för att skanningen ska kunna genomföras. Detta kan göras i efterhand om tentan redan är skriven, institutionens administratör/handläggare lägger upp ett låst anmälningstillfälle och anmäler på de studenter som skrivit. OBS! Detta måste göras innan resultatet rapporteras in i Ladok! Fortsättningsvis rekommenderas att tentamensanmälan alltid görs i Ladok, inte minst för att studenter som har rätt till särskilt stöd ska kunna anmäla det på det sätt de är instruerade att göra. 

2.  För att en rättad tentamen ska kunna skannas av STUA behöver institutionerna, till Tentamensfunktionen, leverera en oskriven papperstenta i orginal, vilken visar tentamensfrågor, datum och kurskod. Tillsammans med originaltentamen bifogas studenternas skrivna tentamina där det framgår vilken student som tenterat (t ex utskriven från mail eller annat system). 

3.  I de fall (t ex då svar redan har skickats till student) enbart tentamensfrågor ska skannas för arkivering skickas de till tentasamordningen. I de fall anmälningstillfälle saknas i Ladok läggs ett stängt anmälningstillfälle upp av handläggare/administratör då tentamen skickas. 

4. Ingen kopia, varken digital eller på papper, lagras hos lärare efter att de har skannats, de ska raderas eller gallras.

 

 

 

Stöd till lärare

Vad ska jag tänka på när jag undervisar på campus?

Råd till dig som lärare som bedriver undervisning på campus 

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.   

Generella råd 

 • Underlätta studierna, i den mån det är möjligt, för studenter som behöver stanna hemma på grund av symtom på sjukdom eller att de är i riskgrupp. Gör det genom att till exempel: 
  • Delge dokumentation som visas under lektionerna. 
  • Uppmana till, eller utse, studiegrupper som kan dela minnesanteckningar och hjälpa varandra om någon är frånvarande. 
 • Kommunicera tydligt vad och hur studenterna ska göra om de missar ett moment i undervisningen.  
 • Överväg om det går att erbjuda kursmoment digitalt för studenter som inte kan komma till campus.  

Inför passet 

 • Förbered studenterna genom att delge dem information om kursens upplägg och hänvisa gärna till övergripande information på miun.se/corona.
 • Använd samma gruppindelningar i den mån det är möjligt för att minimera antalet kontaktytor.  

Under passet 

 • Påminn gärna muntligt om det individuella ansvaret, samt att tänka på att vi alla är varandras arbetsmiljö. Vi kan inte veta om personen bredvid oss själv är riskgrupp eller har närstående i riskgrupp. Alla ska tänka på att hålla avstånd, vara noga med handhygien samt stanna hemma vid minsta symtom på förkylning/sjukdom.  

Efter passet 

 • Underlätta för studenterna att hålla avstånd genom att uppmana en mindre grupp i taget att lämna lokalen. 

Möjliga examinationsformer
Det finns speciella utmaningar med examination på distans jämfört med examination på campus. Målet är att studenterna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på bästa möjliga sätt. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

Läs mer om examination på distans 

 

 

Var ringer jag om jag behöver hjälp akut?

Vid akuta ärenden i lärsituationer ringer du 010-142 84 65.

Numret gäller både för dig som undervisar från lokal på campus och för dig som undervisar utanför campus.

För icke-akuta ärenden, maila: helpdesk@miun.se

Kan jag få hjälp med att filma undervisningen?

Vi har ett utökat stöd för film. Om du som lärare behöver hjälp att filma din undervisning, kontakta helpdesk@miun.se

Vilka tekniska lösningar och support finns för att ställa om distributionsform från campus till digital lösning?

Du som medarbetare kan kontakta helpdesk@miun.se med frågor. Supportteamet bokar in handledning vid behov.

Ett arbete pågår kring att skapa förutsättningar för stöd att kunna genomföra en övergång från campuskurs till digitala alternativ. I första steget kan lärosätet komma att prioritera support för de distansutbildningar som har planerade kursmoment på campus.

I arbetet behöver vi ha en beredskap för hur våra system klarar en sådan omställning. Det följs upp successivt av den operativa grupp som hanterar den operativa frågan om digitala lösningar.

Undervisa på distans

Vad är viktigt att tänka på kring upphovsrätt för mig som lärare?

Här kan du läsa mer om upphovsrätt och vad du behöver tänka på när du delar material i din undervisning. 

Jag saknar utrustning som webbkamera och headset eller programvara?

Du beställer utrustning via Serviceportalen. Hjälp med din beställning, kontakta IT-Helpdesk. 

Utbildningsrelaterade frågor

Vad innebär det att jag som lärare ska underlätta för studenterna under corona?

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.

Det finns exempel på hur det kan göras bland råden till dig som lärare som bedriver undervisning på campus

Diskutera olika lösningar med dina kollegor, men för att kunna avgöra och prioritera insatser bör du ha dialog med din prefekt/studierektor om vad som är en rimlig ambitionsnivå och arbetstid för detta arbete.

I "Stödforum för coronaanpassad campusutbildning" som du hittar i Teams kan du diskutera lösningar med andra lärare.

Kan jag som lärare använda lärosal när studenterna deltar på distans?

Ja, du som lärare har tillgång till lokalerna som vanligt och kan använda lärosalarna för din distansundervisning.

Kan studenter använda grupprum och allmänna ytor på campus vid behov?

Ja, om studenter behöver det för sina studier, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Grupprum bokas som vanligt.

Kommer Mittuniversitetet att ta emot några inresande utbytesstudenter inom samarbetsavtal vårterminen 2021?

Vi hoppas kunna ta emot avtalsstudenter under vårterminen. Förutsättningarna för hur det kan se ut har kommunicerats ut till institutions och fakultetsledningarna och det är upp till prefekterna att besluta om kurserna för dessa studenter kommer ges eller ej. För eventuella frågor, kontakta International Relations Office eller din prefekt.

Distributionsformer kurs/kursmoment

Om vi vill ställa om distributionsformen för en kurs eller ett kursmoment, exempelvis ett moment i en distansutbildning som ska ske på plats på campus ska ställas om till ett digitalt alternativ – vad har vi möjlighet att göra?

Själva distributionsformen för en kurs eller ett moment hänger ihop med kurstillfället och inte med kursplanen. I och med att UKÄ har tagit ställning för hur de kommer att bedöma beslut kring ändrad examinationsform så öppnar vi för samma lösning vad gäller ändrad distributionsform. Det innebär att distributionsformen för en kurs eller ett kursmoment är möjlig att ändra så att en kurs genomförs exempelvis via länk istället för på plats på campus.
 
I arbetet behöver vi ha en beredskap för hur våra system klarar en sådan omställning. Det följs upp successivt av den operativa grupp som hanterar den operativa frågan om digitala lösningar.

Det moment vi vill tillgängliggöra via digitala alternativ har obligatorisk närvaro – vad har vi möjlighet att göra?

Om det handlar om ett kursmoment där obligatorisk närvaro råder så kan närvaron ske via länk eller på plats på campus. Det är inte den fysiska lokaliseringen som är det relevanta för ett obligatoriskt moment utan det centrala är det aktiva deltagandet i själva momentet.
 
Att betänka: Det kan finnas moment som sker i labblokaler eller liknande och som kräver fysisk närvaro. I de fall dessa inte kan genomföras är det upp till berörd verksamhet att själva ta ställning till om examination kan flyttas till nästa tillfälle eller om det behövs ett beslut om att flytta examinationen till ett extrainsatt datum samt när det i så fall skulle vara möjligt att genomföra.

Schema

Vad gäller för höstens scheman?

I höst har vi lagt scheman utifrån en Coronaanpassad campusundervisning enligt beslutet från 8 maj. Vid schemaläggningen har vi utgått ifrån rektorsbeslutet om coronaanpassad campusundervisning (dnr: MIUN 2020/1030). Detta kan innebära att scheman/pass har lagts utan lokaler. Vid eventuella frågor gällande coronaanpassad campusutbildning, kontakta prefekten för din institution.

Vid undantag behöver schemafunktionen beslutet från prefekt/dekan för att boka fysiska lokaler enligt det som står i rektorsbeslutet ovan.

Schemafunktionen bokar endast lokalerna och lägger scheman, övrig support som ex Zoomlänkar och uppkopplingar hänvisar vi till helpdesk@miun.se eller miun.se/medarbetare/larare/distansundervisning/

Schemafunktionen är tacksamma om ni även fortsätter att gå in och skriva i informationsrutan att undervisningen sker på distans/zoom eller annan viktig information som studenterna behöver ta del av snabbt.

Information om hur ni ändrar/lägger till information i inforutan i ett schema samt till ändringsmallen hittar ni här

Om medarbetare vill ställa om sina föreläsningar eller kursmoment till ett digitalt alternativ, exempelvis zoom, hur gör de då med schemat?

Lärarna kan själva gå in i schemat och lägga in den informationen som en anteckning. De behöver inte gå via schemaläggarna men om det uppstår frågor eller att lärarna behöver support kan de vända sig till schemaläggarna.

Läs mer