Här hittar du information och tips om undervisning på distans för dig som lärare. I första hand ska du använda Zoom eller Moodle vid distansundervisning.

Frågor och svar för lärare

Examination

Hur får jag som ställföreträdande examinator behörighet till Ladok?

För att en person ska få behörighet till Ladok ska chef/prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör skicka in Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare till ladok@miun.se

Om utskrift av pappersblankett ej är möjlig:

  • Fyll i blanketten Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare och maila till ladok@miun.se.
  • Ange i mailet om aktivering av behörighet ska ske vid ett senare tillfälle eller på en gång.
  • När det är aktuellt att aktivera behörighet där blankett finns inskickad, meddelas detta till ladok@miun.se av prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör.

Ladok sparar blanketterna för underskrift av chef/prefekt vid senare tillfälle.

Regeringen har rekommenderat svenska lärosäten att gå över till digitala lösningar för undervisning och examination. Vad innebär det för mig?

Mittuniversitetet agerar i enlighet med regeringens rekommendation. Vi kommer därmed göra avsteg från regelverket och ändra angiven examinationsform i respektive kursplan. Detta kommer att ske i enlighet med rektorsbeslut från 13 mars men med skillnaden att ändringen måste träda i kraft från och med 18 mars.

Det är upp till verksamheten att hitta rätt alternativ examinationsform samt att kommunicera det till studenterna.

Om examinationsformen inte kan ändras pga. att examinationen sker inom närtid kan den utifrån rektorsbeslutet ställas in i väntan på nästa examinationstillfälle i tentamensschemat.

Det är viktigt att dialog sker mellan prefekter, kurs/programansvariga och studierektorer, samt att ni dokumenterar förändringarna så att kursplanerna kan ändras genom formellt beslut i efterhand enligt krav från UKÄ. 

Rektorsbeslutet från 13 mars i sin helhet (Pdf)

Vad behöver jag som kursansvarig göra för att följa regelverket när vi går över till distans?

Det är viktigt att du dokumenterar de förändringar som görs i kurs- och utbildningsplanen när du ändrar exempelvis examinationsform, information om kurs, kursmoment eller delexaminationer osv.

Det kan också finnas behov av att dokumentera ändrat eller uteblivet datum för examinationstillfälle.

Enligt Rektorsbeslut tillåts avsteg från kurs- och utbildningsplaner vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om avsteg fattas av dekanen. Beslut kan delegeras längst till prefekt.

Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en rättssäker examination?

Läs mer om anpassade examinationsformer, rättsliga frågor här.

Har en student rätt att kräva extra tentatillfälle om hen inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om en student inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Beslutet öppnar för att vi som lärosäte kan välja att införa ett allmänt uppsamlingstillfälle likt det vi normalt har i augusti men den punkten innebär inte att enskilt tillfälle skall skapas för en enskild student eller studentgrupp.

Studenter som ska tentera visar symptom på förkylning/influensa, alternativt har varit i riskområden, men kommer ändå till tentasalen. Kan vi avvisa dem och utifrån vilka kriterier?

Här kan vi använda de regler som UHR föreslagit för vårens högskoleprov. Det innebär att vi via rektorsbeslut kan utfärda en ordningsregel som träder i kraft vid den här typen av situation, dvs. där vi har en aktiv samhällsfarlig smitta. Tentanderna ska då få information om att de som är sjuka eller som varit i riskområden för smitta inte ska komma till tentamen. För de fall där de ändå gör det kan vi använda disciplinnämnden för att utfärda en avstängning i efterhand.

Om en student reser in till campus eller lärcentra och tentan inte genomförs utan har övergått till digitalt format – utgår ersättning för resa?

Om det är vi som agerat vårdslöst och situationen uppstår därför så kan ersättning bli aktuellt men i annat fall inte. Det är vårdslösheten i vår myndighetsutövning som är avgörande. Vårdslösheten skulle i så fall bestå i att vi orsakat ekonomiska förluster genom att vidta onödiga åtgärder och inte lämnat information om detta så att studenten haft möjlighet att anpassa sig efter beslutet.

Med tanke på de åtgärder som vidtas runt om i landet och världen framstår de förluster vi orsakar som marginella och vi kan inte anses ha överreagerat på Coronahotet.

Hur hanterar vi anmälan om särskilt stöd?

Om ni har anmälan till tentamen i Ladok, så kan studenterna som har rätt till särskilt stöd anmäla sitt behov av stöd. När anmälan stängt behöver ni lärare bara kontakta Tentamenssamordningen för att kolla om någon anmält stöd (som i detta läge bara gäller förlängd tid, 40% av ordinarie skrivtid). Använder ni inte Ladok behöver ni informera studenterna om att de måste visa sina intyg på stöd till er.

Kontaktuppgifter till Tentamenssamordningen finns längst ner på sidan här.

 

Hur får studenterna tillbaka sina skrivna tentor?

Nedanstående process gäller inte när examination inklusive rättning genomförs helt digitalt i t ex Inspera eller Moodle. 

Under rådande pandemi kan tentamensfunktionen genomföra expediering och lagring av rättade papperstentor enligt följande process:

1. Studenterna behöver vara anmälda i Ladok för att skanningen ska kunna genomföras. Detta kan göras i efterhand om tentan redan är skriven, institutionens administratör/handläggare lägger upp ett låst anmälningstillfälle och anmäler på de studenter som skrivit. OBS! Detta måste göras innan resultatet rapporteras in i Ladok! Fortsättningsvis rekommenderas att tentamensanmälan alltid görs i Ladok, inte minst för att studenter som har rätt till särskilt stöd ska kunna anmäla det på det sätt de är instruerade att göra. 

2.  För att en rättad tentamen ska kunna skannas av STUA behöver institutionerna, till Tentamensfunktionen, leverera en oskriven papperstenta i orginal, vilken visar tentamensfrågor, datum och kurskod. Tillsammans med originaltentamen bifogas studenternas skrivna tentamina där det framgår vilken student som tenterat (t ex utskriven från mail eller annat system). 

3.  I de fall (t ex då svar redan har skickats till student) enbart tentamensfrågor ska skannas för arkivering skickas de till tentasamordningen. I de fall anmälningstillfälle saknas i Ladok läggs ett stängt anmälningstillfälle upp av handläggare/administratör då tentamen skickas. 

4. Ingen kopia, varken digital eller på papper, lagras hos lärare efter att de har skannats, de ska raderas eller gallras.

 

 

 

Stöd till lärare

Var ringer jag om jag behöver hjälp akut?

Vid akuta ärenden i lärsituationer ringer du 010-142 84 65.

Numret gäller både för dig som undervisar från lokal på campus och för dig som undervisar utanför campus.

För icke-akuta ärenden, maila: distanssupport@miun.se

Kan jag få hjälp med att filma undervisningen?

Vi har ett utökat stöd för film. Om du som lärare behöver hjälp att filma din undervisning, kontakta distanssupport@miun.se

Vilka tekniska lösningar och support finns för att ställa om distributionsform från campus till digital lösning?

Vi har tillfälligt utökat stödet under kontorstid och du som medarbetare kan kontakta distanssupport@miun.se med frågor. Supportteamet bokar in handledning vid behov.

Just nu sker ett arbete kring att skapa förutsättningar för stöd att kunna genomföra en övergång från campuskurs till digitala alternativ. I första steget kan lärosätet komma att prioritera support för de distansutbildningar som har planerade kursmoment på campus.

I arbetet behöver vi ha en beredskap för hur våra system klarar en sådan omställning. Det följs upp successivt av den operativa grupp som hanterar den operativa frågan om digitala lösningar.

Stöd för lärare att undervisa på distans

Vad är viktigt att tänka på kring upphovsrätt för mig som lärare?

Här kan du läsa mer om upphovsrätt och vad du behöver tänka på när du delar material i din undervisning. 

Jag saknar utrustning som webbkamera och headset eller programvara?

Du beställer utrustning via Serviceportalen. Hjälp med din beställning, kontakta IT-Helpdesk. 

Utbildningsrelaterade frågor

Kan jag som lärare använda lärosalarna?

Ja, du som lärare har tillgång till lokalerna som vanligt och kan använda lärosalarna för din distansundervisning.

Vad händer om en student inte följer universitets regler om att isolera sig hemma efter vistelse i riskområde?

Svar från UKÄ:

Med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser kan universitetet stänga av studenter från undervisning om de inte följer universitetets ordningsregler.

Kan studenter använda grupprum och allmänna ytor på campus vid behov?

Ja, om studenter behöver det för sina studier, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Grupprum bokas som vanligt.

Distributionsformer kurs/kursmoment

Om vi vill ställa om distributionsformen för en kurs eller ett kursmoment, exempelvis ett moment i en distansutbildning som ska ske på plats på campus ska ställas om till ett digitalt alternativ – vad har vi möjlighet att göra?

Själva distributionsformen för en kurs eller ett moment hänger ihop med kurstillfället och inte med kursplanen. I och med att UKÄ har tagit ställning för hur de kommer att bedöma beslut kring ändrad examinationsform så öppnar vi för samma lösning vad gäller ändrad distributionsform. Det innebär att distributionsformen för en kurs eller ett kursmoment är möjlig att ändra så att en kurs genomförs exempelvis via länk istället för på plats på campus.
 
I arbetet behöver vi ha en beredskap för hur våra system klarar en sådan omställning. Det följs upp successivt av den operativa grupp som hanterar den operativa frågan om digitala lösningar.

Det moment vi vill tillgängliggöra via digitala alternativ har obligatorisk närvaro – vad har vi möjlighet att göra?

Om det handlar om ett kursmoment där obligatorisk närvaro råder så kan närvaron ske via länk eller på plats på campus. Det är inte den fysiska lokaliseringen som är det relevanta för ett obligatoriskt moment utan det centrala är det aktiva deltagandet i själva momentet.
 
Att betänka: Det kan finnas moment som sker i labblokaler eller liknande och som kräver fysisk närvaro. I de fall dessa inte kan genomföras är det upp till berörd verksamhet att själva ta ställning till om examination kan flyttas till nästa tillfälle eller om det behövs ett beslut om att flytta examinationen till ett extrainsatt datum samt när det i så fall skulle vara möjligt att genomföra.

Schema

Vad behöver jag som lärare ändra i schemat när vi går över till distans?

För att fysiska lokaler ska tas bort från ett schema behöver schemaadministratörerna få vetskap om detta genom ett ärende till oss på Schemafunktionen.

Om ni vill göra ett samlat dokument från er institution/program/ämne bestämmer ni själva eller om respektive lärare skickar för just sin kurs.

Det schemafunktionen behöver veta är:

  • Vilken kurskod och ort det gäller
  • Vilka fysiska lokaler och veckor som behöver justeras/avbokas
  • Om hela passet på kursschemat ska avbokas
  • Om er bokade lokal behöver ersättas med en lokal som har Zoom

Information om hur ni ändrar/lägger till information i inforutan i ett schema samt till ändringsmallen hittar ni här

Vi på schemafunktionen är tacksamma om ni även fortsätter att gå in och skriva i informationsrutan att undervisningen sker på distans/zoom eller annan viktig information som studenterna behöver ta del av snabbt.

Schemafunktionen kommer att ta hand om era ärenden så snart vi kan och ändringarna görs då f r om den 18 mars då beslutet togs att det enbart ska ske distansundervisning vid Mittuniversitetet.

Om medarbetare vill ställa om sina föreläsningar eller kursmoment till ett digitalt alternativ, exempelvis zoom, hur gör de då med schemat?

Lärarna kan själva gå in i schemat och lägga in den informationen som en anteckning. De behöver inte gå via schemaläggarna men om det uppstår frågor eller att lärarna behöver support kan de vända sig till schemaläggarna.