Här hittar du information och tips om undervisning på distans för dig som lärare. I första hand ska du använda Zoom eller Moodle vid distansundervisning.

Frågor och svar för lärare

Hur får jag som ställföreträdande examinator behörighet till Ladok?

För att en person ska få behörighet till Ladok ska chef/prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör skicka in Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare till ladok@miun.se

Om utskrift av pappersblankett ej är möjlig:

 • Fyll i blanketten Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare och maila till ladok@miun.se.
 • Ange i mailet om aktivering av behörighet ska ske vid ett senare tillfälle eller på en gång.
 • När det är aktuellt att aktivera behörighet där blankett finns inskickad, meddelas detta till ladok@miun.se av prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör.

Ladok sparar blanketterna för underskrift av chef/prefekt vid senare tillfälle.

Vad behöver jag som kursansvarig göra för att följa regelverket när vi undervisar digitalt?

Det är viktigt att du dokumenterar de förändringar som görs i kurs- och utbildningsplanen när du ändrar exempelvis examinationsform, information om kurs, kursmoment eller delexaminationer osv.

Det kan också finnas behov av att dokumentera ändrat eller uteblivet datum för examinationstillfälle.

I de fall verksamheten planerat att bedriva campusutbildning som innebär avsteg från ordinarie kursplan kvarstår möjligheten för prefekt att besluta om avsteg från ordinarie kursplan höstterminen ut. Se Rektorsbeslut MIUN 2021/1629.

 

 

På vilka sätt kan man examinera digitalt?

Läs mer om olika sätt att examinera här.

Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en rättssäker examination?

Läs mer om anpassade examinationsformer, rättsliga frågor här.

Har en student rätt att kräva extra tentatillfälle om hen inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om en student inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Studenter som ska tentera visar symptom på förkylning/influensa, men kommer ändå till tentasalen. Kan vi avvisa dem och utifrån vilka kriterier?

Här kan vi använda de regler som UHR föreslagit för högskoleprov. Det innebär att vi via rektorsbeslut kan utfärda en ordningsregel som träder i kraft vid den här typen av situation, dvs. där vi har en aktiv samhällsfarlig smitta. Tentanderna ska då få information om att de som är sjuka inte ska komma till tentamen. För de fall där de ändå gör det kan vi använda disciplinnämnden för att utfärda en avstängning i efterhand.

Hur hanterar vi anmälan om särskilt stöd?

Om ni har anmälan till tentamen i Ladok, så kan studenterna som har rätt till särskilt stöd anmäla sitt behov av stöd. När anmälan stängt behöver ni lärare bara kontakta Tentamenssamordningen för att kolla om någon anmält stöd (som i detta läge bara gäller förlängd tid, 40% av ordinarie skrivtid). Använder ni inte Ladok behöver ni informera studenterna om att de måste visa sina intyg på stöd till er.

Kontaktuppgifter till Tentamenssamordningen finns längst ner på sidan här.

 

Hur får studenterna tillbaka sina papperstentor?

Nedanstående process gäller inte när examination och rättning genomförs digitalt i tex Inspera eller Moodle. 

Under rådande pandemi kan tentamensfunktionen genomföra expediering och lagring av rättade papperstentor enligt följande process:

1. Studenterna behöver vara anmälda i Ladok för att skanningen ska kunna genomföras. Detta kan göras i efterhand om tentan redan är skriven, institutionens administratör/handläggare lägger upp ett låst anmälningstillfälle och anmäler på de studenter som skrivit. OBS! Detta måste göras innan resultatet rapporteras in i Ladok! Fortsättningsvis rekommenderas att tentamensanmälan alltid görs i Ladok, inte minst för att studenter som har rätt till särskilt stöd ska kunna anmäla det på det sätt de är instruerade att göra. 

2.  För att en rättad tentamen ska kunna skannas av STUA behöver institutionerna, till Tentamensfunktionen, leverera en oskriven papperstenta i orginal, vilken visar tentamensfrågor, datum och kurskod. Tillsammans med originaltentamen bifogas studenternas skrivna tentamina där det framgår vilken student som tenterat (t ex utskriven från mail eller annat system). 

3.  I de fall (t ex då svar redan har skickats till student) enbart tentamensfrågor ska skannas för arkivering skickas de till tentasamordningen. I de fall anmälningstillfälle saknas i Ladok läggs ett stängt anmälningstillfälle upp av handläggare/administratör då tentamen skickas. 

4. Ingen kopia, varken digital eller på papper, lagras hos lärare efter att de har skannats, de ska raderas eller gallras.

 

 

 

Vad ska jag tänka på när jag undervisar på campus?

Råd till dig som lärare som bedriver undervisning på campus 

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.   

Generella råd 

 • Underlätta studierna, i den mån det är möjligt, för studenter som behöver stanna hemma på grund av symtom på sjukdom eller att de är i riskgrupp. Gör det genom att till exempel: 
  • Delge dokumentation som visas under lektionerna. 
  • Uppmana till, eller utse, studiegrupper som kan dela minnesanteckningar och hjälpa varandra om någon är frånvarande. 
 • Kommunicera tydligt vad och hur studenterna ska göra om de missar ett moment i undervisningen.  
 • Överväg om det går att erbjuda kursmoment digitalt för studenter som inte kan komma till campus.  

Inför passet 

 • Förbered studenterna genom att delge dem information om kursens upplägg och hänvisa gärna till övergripande information på miun.se/corona.
 • Använd samma gruppindelningar i den mån det är möjligt för att minimera antalet kontaktytor.  

Under passet 

 • Påminn gärna muntligt om det individuella ansvaret, samt att tänka på att vi alla är varandras arbetsmiljö. Vi kan inte veta om personen bredvid oss själv är riskgrupp eller har närstående i riskgrupp. Alla ska tänka på att hålla avstånd, vara noga med handhygien samt stanna hemma vid minsta symtom på förkylning/sjukdom.  

Efter passet 

 • Underlätta för studenterna att hålla avstånd genom att uppmana en mindre grupp i taget att lämna lokalen. 

Möjliga examinationsformer
Det finns speciella utmaningar med examination på distans jämfört med examination på campus. Målet är att studenterna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på bästa möjliga sätt. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

Läs mer om examination på distans 

 

 

Var ringer jag om jag behöver hjälp akut?

Vid akuta ärenden i lärsituationer ringer du 010-142 84 65.

Numret gäller både för dig som undervisar från lokal på campus och för dig som undervisar utanför campus.

För icke-akuta ärenden, maila: helpdesk@miun.se

Kan jag få hjälp med att filma undervisningen?

Vi har ett utökat stöd för film. Om du som lärare behöver hjälp att filma din undervisning, kontakta helpdesk@miun.se

Vad är viktigt att tänka på kring upphovsrätt för mig som lärare?

Här kan du läsa mer om upphovsrätt och vad du behöver tänka på när du delar material i din undervisning. 

Jag saknar utrustning som webbkamera och headset eller programvara?

Du beställer utrustning via Serviceportalen. Hjälp med din beställning, kontakta IT-Helpdesk. 

Vad innebär det att jag som lärare ska underlätta för studenterna under corona?

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.

Det finns exempel på hur det kan göras bland råden till dig som lärare som bedriver undervisning på campus

Diskutera olika lösningar med dina kollegor, men för att kunna avgöra och prioritera insatser bör du ha dialog med din prefekt/studierektor om vad som är en rimlig ambitionsnivå och arbetstid för detta arbete.

I "Stödforum för coronaanpassad campusutbildning" som du hittar i Teams kan du diskutera lösningar med andra lärare.

Kan jag som lärare använda lärosal när studenterna deltar på distans?

Ja, du som lärare har tillgång till lokalerna som vanligt och kan använda lärosalarna för din distansundervisning.

Kan studenter använda grupprum och allmänna ytor på campus vid behov?

Ja, om studenter behöver det för sina studier, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Grupprum bokas som vanligt.

Kommer Mittuniversitetet att ta emot några inresande utbytesstudenter inom samarbetsavtal höstterminen 2021?

Vi hoppas kunna ta emot avtalsstudenter under höstterminen 2021. Förutsättningarna för hur det kan se ut har kommunicerats ut till institutions och fakultetsledningarna och det är upp till prefekterna att besluta om kurserna för dessa studenter kommer ges eller ej. För eventuella frågor, kontakta International Relations Office eller din prefekt.

Om jag vill ta reda på mer om schema, var kan jag hitta den informationen?

Du kan läsa mer om schema på Schemafunktionens funktionssidor: https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/studieadministration/schemafunktionen/

Vad gäller för höstens scheman?

Enligt rektorsbeslut fortsätter coronaanpassad campusundervisning att gälla under hela läsperiod 1, där endast de kurser som är prioriterade av prefekt får ha undervisning på campus.

Från och med läsperiod 2 återgår Mittuniversitetet till campusförlagd verksamhet.  I samband med återgången till campusförlagd verksamhet upphävs beslutet om avstånd mellan sittplatser och antal personer i Mittuniversitetets lokaler.

Om jag vill ställa om föreläsningar eller kursmoment till ett digitalt alternativ, exempelvis zoom, hur gör jag då med schemat?”

På de bokningar/pass där du står som personal kan du själv gå in i schemat och lägga in information som en anteckning under rubriken Info. (Du kan läsa mer om detta på Schemafunktionens sidor: https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/studieadministration/schemafunktionen/andringar/

Du behöver dock vända dig till schema@miun.se för att avboka salen. Om salsbokningen står kvar kommer din institution att debiteras för salen.

Sidan uppdaterades 2022-07-06