Mittuniversitetets centrala stödfunktioner är samlade inom förvaltningen som svarar för myndighetsuppgifter och biblioteksverksamhet samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Verksamheten ska präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Avdelningen för infrastruktur (INFRA)

Avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT-verksamhet och ansvarar även för stöd och service inom lokalförsörjning, säkerhet, vaktmästeri och lokalvård.

Avdelningen för studieadministration (STUA)

Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många verksamhetsområd...

Ekonomiavdelningen (EKO)

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. EKO ansvarar även för resetjänst.

HR-avdelningen (HR)

HR-avdelningen vid Mittuniversitetet finns representerad på Mittuniversitetets båda campusorter, Sundsvall och Östersund.

Kommunikationsavdelningen (KOM)

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Universitetsbiblioteket och studentstöd(UB)

UB:s uppdrag är att erbjuda universitets studenter och anställda bibliotekstjänster, publiceringsstöd, lärandestöd, studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning.