För att underlätta för alla som arbetar med interna projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Mittuniversitetet.

Projektstyrningsmodell
I riktlinjerna för interna projekt beskrivs modellen mer i detalj och hur den fungerar.

Interna utvecklingsprojekt som bedrivs inom förvaltningen, och fakultetskanslierna bör hanteras på likartat sätt. Riktlinjerna beskriver modellen och inkluderar bland annat roller och ansvar. Genom modellen får vi ett gemensamt arbetssätt i organisationen och alla projekt får en liknande struktur genom mallar, checklistor och beslutspunkter (BP). Revidering i mallarna sker 2 ggr/år juni och november.

Riktlinjer

Riktlinjer för styrning av interna projekt (pdf)

Anmäla/avsluta projekt

Här kan du anmäla projekt eller avsluta ett projekt

Uppgifterna som lämnas i formuläret används som underlag för information i projektlistan.

Checklistor och verktyg för projektmodellens olika steg

Idé och behov

Förberedelse

Genomförande

Mall

Statusrapport

Verktyg

Att göra-lista (xlsx)

Aktivitetsplan (xlsx)

Skriv "a" i kolumnen för utfört så blir det en "bock"

Tips och hjälpmedel för projektmöten 

Ett bra verktyg för samarbete inom ett projekt är att använda Teams. Här kan projektgruppen samla dokument och föra diskussioner. Det finns också appar för planering och uppföljning av aktiviteter som kan användas, ex. vis Planner och Lists. Om ni använder Teams måste ni vara medveten om vilken information som får hanteras, läs mer i Rutinbeskrivning för digitala arbetsytor.

Överlämnande och avslut

Nyttorealisering

Nyttorealisering är inte en fristående process utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Det är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar som ska genomföras. För ytterligare information se riktlinjerna för styrning av interna projekt.

Mall för nyttorealisering

Den ifyllda nyttorealiseringsmallen läggs som bilaga till projektplanen.

Övriga tips och råd

Inför systembyte

Kontakt

Eva Rodin Svantesson

It-informationssäkerhetssamordnare|IT information security coordinator

010-1428721