Projektstöd för interna projekt - FAQ

Projektstöd för interna projekt - FAQ

Checklistor och verktyg för projektmodellens olika steg

Idé och behov

Förberedelse

Genomförande

Mall

Statusrapport

Verktyg

Att göra-lista (xlsx)

Aktivitetsplan (xlsx)

Skriv "a" i kolumnen för utfört så blir det en "bock"

Tips och hjälpmedel för projektmöten 

Ett bra verktyg för samarbete inom ett projekt är att använda Teams. Här kan projektgruppen samla dokument och föra diskussioner. Det finns också appar för planering och uppföljning av aktiviteter som kan användas, ex. vis Planner och Lists. Om ni använder Teams måste ni vara medveten om vilken information som får hanteras, läs mer i Rutinbeskrivning för digitala arbetsytor.

Överlämnande och avslut

Nyttorealisering

Nyttorealisering är inte en fristående process utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Det är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar som ska genomföras. För ytterligare information se riktlinjerna för styrning av interna projekt.

Mall för nyttorealisering

Den ifyllda nyttorealiseringsmallen läggs som bilaga till projektplanen.

Övriga tips och råd

Inför systembyte