Verksamhetsområden och basuppdrag

En beskrivning av STUA:s verksamhetsområden och uppdrag.

 • Antagningsfunktionens huvudsakliga uppdrag är att genomföra antagning till:

  • utbildningar på grund- respektive avancerad nivå
  • internationella magister- och mastersprogram
  • kurser under valbara terminer (gäller programstudenter)
  • senare del av program
  • uppdragsutbildning

  Vad styr antagningens verksamhet?

  I Högskoleförordningens 7:e kapitlet har regeringen fastställt ett ramverk gällande antagning till högskolor och universitet. Högskoleverket ansvarar för att besluta om kompletterande föreskrifter om behörighet och urval. Lärosätenas uppgift är att agera antagningsmyndighet och tolka samt tillämpa de nationella reglerna.

  Vår verksamhet styrs därav följande lagar, förordningar och föreskrifter:

  • Högskolelagen
  • Högskoleförordningen
  • Mittuniversitetets Antagningsordning 
  • Mittuniversitetets regler och handläggningsordningar för Antagningen
  • UHR:s Bedömningshandbok

  Antagningens arbete sker i det nationella antagningssystemet NyA som ägs av Universitets- och högskolerådet (UHR). Enhetens personal deltar också i en så kallad virtuell organisation (VO), med UHR som huvudansvarig, som arbetar med att bedöma sökande med utländsk förutbildning.

  Funktionen sköter också Mittuniversitetets kontakter avseende NyA-systemet och Antagning.se samt framför synpunkter och önskemål som uppkommer lokalt på lärosätet. Vi är också produktionsansvariga i de antagningsomgångar där Mittuniversitetet deltar.

  I utbildningsdatabasen ATLAS ansvarar antagningen för att granska behörigheten till utbildningsprogram och urvalsregler till fristående kurser och program. I antagningssystemet NyA ansvarar vi för att skapa anmälnings-, behörighets- och urvalsmodeller för samtliga av Mittuniversitetets anmälningsalternativ vilket är en förutsättning för anmälan, den maskinella behörighetsprövningen och urvalen.

  Utöver behörighetsprövning fattar enheten, i samråd med berörd avdelning, även beslut om undantag från grundläggande- och särskild behörighet. Vi bereder dessutom anståndsärenden (anstånd med påbörjande av utbildning).

  Vi arbetar också med att ta fram information gällande anmälan, behörighetsprövning och urval för universitetets utbildningsinformation.  

  Bra att veta

 • Basuppdraget består i att handlägga och administrera universitetets samtliga examensärenden avseende alla utbildningsnivåer samt handlägga och administrera universitetets tillgodoräknandeärenden (ej tillgodoräknandeärenden inom forskarutbildningen eller Lärarlyftet). Vidare har funktionen bland annat följande arbetsuppgifter;

  • att granska samtliga nya och reviderade utbildningsplaner.
  • att förvalta tillgodoräknandeordningen.
  • ansvarar för utformning och uppdatering av kursbevismallar i Ladok. 

  Detaljer kring examensbevis finns under:
  Examen

  Detaljer kring tillgodoräknande finns under:
  Tillgodoräknande

 • Såväl Ladok, Converis som Atlas utgör viktiga komponenter i Mittuniversitetets kvalitetssäkring. Systemen  utgör grunddata i många av universitetets övriga system och publikationer och en kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för att tillförlitlighet ska kunna säkras i alla led.

  Inom Ladokfunktionen ansvarar vi för förvaltningen av Ladoksystemet, utbildningsdatabasen Atlas samt forskningsdatabasen (ISP-individuell studieplan). I systemförvaltningen ingår bl.a. ansvar för planering, underhåll, utbildning, kvalitetssäkring, information och support. Vidare förser gruppen såväl interna som externa intressenter med uppgifter från databaserna, t.ex. underlag till årsredovisning och etc.

  Vi ger utbildning och stöd till dig som är användare i Ladok, Atlas eller forskningsdatabasen.

  Ladok
  Basuppdraget består i att förvalta Ladoksystemet vilket bland annat innebär att ansvara för;

  • att systemet innehåller korrekta uppgifter.
  • att leverera uppgifter till ledning m fl inför årsredovisning.
  • att följa och driftsätta nationellt utvecklade tjänster för Ladok samt Ladok På Webb.

  www.miun.se/ladok

  Atlas 
  Basuppdraget består i att förvalta utbildningsdatabasen Atlas. Vilket bland annat innebär; 

  • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
  • hantering av behörighetsadministration.
  • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

  www.miun.se/atlas

  Converis - forskningsdatabas
  Basuppdraget består i att förvalta forskningsdatabasen Converis. Vilket bland annat innebär; 

  • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
  • hantering av behörighetsadministration.
  • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

  https://medarbetarportalen.miun.se/forskare/publicera-och-registrera/forskningsdatabasen/ 

 • Basuppdraget för schemafunktionen är att schemalägga kurser/program.

  Vi lägger schema med studenten i fokus fyra läsperioder/år och som ska vara klart fyra veckor innan kursstart. Det är ca 300 scheman per läsperiod.

  Lokalbokningar görs löpande. Bokning av lärosalar, föreläsningssalar samt datasalar görs av oss men bokning av konferensrum och grupprum bokar man själv som personal via webben

  De huvudsakliga system vi använder är TimeEdit, Ladok och Nilex

  Mer om schema hittar du här
  Schemafunktionen

 • Basuppdraget för tentamenssamordningen är att samordna salstentamen vid lärosätet.

  Tentamenssamordning

  • Ansvarar för MIUNs tentamensregler (för studenter, institutioner, vakter, samordnare)
  • Samordnar alla salstentamen inom MIUN
  • Rekryterar och utbildar tentamensvakter
  • Administrerar salstentamen på annan ort
  • Utför tentamensservice för externa studenter
  • Arbetar i systemen Time Edit, Aldoc, Exam portal, Ladok m fl

   

  Tentaskanning

  • Skannar rättade tentamen
  • Digital tentamensutlämning
  • Arkiverar tentor digitalt
  • Utlämning gamla tentamen
  • Ansvar för det system som hanterar ovanstående

  Mer om tentamen hittar du här:
  Tentamensinformation

Sidan uppdaterades 2023-01-02