Antagningsfunktionen

Antagningsfunktionens huvudsakliga uppdrag är att genomföra antagning till:

  • utbildningar på grund- respektive avancerad nivå
  • internationella magister- och mastersprogram
  • kurser under valbara terminer (gäller programstudenter)
  • senare del av program
  • uppdragsutbildning

Vad styr antagningens verksamhet?

I Högskoleförordningens 7:e kapitlet har regeringen fastställt ett ramverk gällande antagning till högskolor och universitet. Högskoleverket ansvarar för att besluta om kompletterande föreskrifter om behörighet och urval. Lärosätenas uppgift är att agera antagningsmyndighet och tolka samt tillämpa de nationella reglerna.

Vår verksamhet styrs därav följande lagar, förordningar och föreskrifter:

  • Högskolelagen
  • Högskoleförordningen
  • Mittuniversitetets Antagningsordning 
  • Mittuniversitetets regler och handläggningsordningar för Antagningen
  • UHR:s Bedömningshandbok

Antagningens arbete sker i det nationella antagningssystemet NyA som ägs av Universitets- och högskolerådet (UHR). Enhetens personal deltar också i en så kallad virtuell organisation (VO), med UHR som huvudansvarig, som arbetar med att bedöma sökande med utländsk förutbildning.

Funktionen sköter också Mittuniversitetets kontakter avseende NyA-systemet och Antagning.se samt framför synpunkter och önskemål som uppkommer lokalt på lärosätet. Vi är också produktionsansvariga i de antagningsomgångar där Mittuniversitetet deltar.

I utbildningsdatabasen ATLAS ansvarar antagningen för att granska  behörigheten till utbildningsprogram och urvalsregler till fristående kurser och program. I antagningssystemet NyA ansvarar vi för att skapa anmälnings-, behörighets- och urvalsmodeller för samtliga av Mittuniversitetets anmälningsalternativ vilket är en förutsättning för anmälan, den maskinella behörighetsprövningen och urvalen.

Utöver behörighetsprövning fattar enheten, i samråd med berörd avdelning, även beslut om undantag från grundläggande- och särskild behörighet. Vi bereder dessutom anståndsärenden (anstånd med påbörjande av utbildning).

Vi arbetar också med att ta fram information gällande anmälan, behörighetsprövning och urval för universitetets utbildningsinformation.  

Bra att veta