Mentor i skola och förskola

Spara favorit 2 sep september 2019
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

En kurs för dig som ska handleda och stödja nyutexaminerade och nyanställda lärare.

Mål och syfte

 • Att genom ökad kunskap om uppdragets innebörd stärka deltagaren i dennes roll som mentor.
 • Att öka deltagarens kunskap om samtalsmetodik i teori och praktik.
 • Att utveckla deltagarens förmåga att handleda i verksamhetsnära skolfrågor såsom yrkesetik, att utveckla en professionell yrkesidentitet samt systematiskt kvalitetsarbete i klassrummet.
 • Att utveckla deltagarens förmåga att handleda i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utifrån förskolan och skolans styrdokument
 • Att ge deltagaren möjlighet att, tillsammans med andra, reflektera över och planera sin fortsatta roll som mentor.

Målgrupp

Lärare och förskollärare som fungerar eller ska fungera som mentorer för nyutexaminerade och/eller nyanställda i skola eller förskola.

Innehåll

Kursen kommer bland annat innehålla följande moment:

 • Mentorsrollen
 • Yrkesetik
 • Samtalsmetodik
 • Att öva på samtalsmodeller
 • Att handleda i planering av undervisning utifrån styrdokument
 • Att handleda i frågor kring betyg och bedömning
 • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten
 • Upprätta handlingsplan för mentorskap

Stärk nyanställda med en mentor - läs vad Skolverket skriver om introduktionsperioden och vikten med mentorer.

Upplägg för kurs med start ht19

Kursen är tänkt att starta i september 2019 och fortgå till januari 2020. Kursen kommer att ges som en kombination av campus och distansstudier med 3 obligatoriska campusträffar i Östersund och Sundsvall, samt en uppföljningsträff i mars 2020.

Träff 1: 12 september 2019, campus Sundsvall
Träff 2: 16 oktober 2019, campus Östersund
Träff 3: 21 november 2019, campus Sundsvall
Träff 4: Uppföljningsträff, 18 mars 2020, campus Östersund

Intyg

De deltagare som deltar de tre kursdagarna och genomför den obligatoriska kursuppgiften, handlingsplan för mentorskap, erhåller ett kursintyg. Kursen är inte poänggivande för högskolepoäng.

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Deltagarens arbetsgivare står för kurslitteratur, resor och ev. andra omkostnader.

 

Utbildningsinsatsen har ställts in pga för få anmälda.     

Kontakt

Vid frågor om kursens innehåll och upplägg kontakta:
Annika Svensson
Koordinator RUN

Vid frågor om din anmälan kontakta:
Maggi Sandin
Koordinator RUN