Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 hp
Teaching Programme in Upper Secondary School Education

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULGYG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/413
  • Högskolepoäng: 300-330
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Senast ändrad: 2014-02-18
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 9 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Lärarutbildning - Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan följande lokala mål:

Den blivande ämnesläraren ska ha insikten och förmågan att leda sin ämnesundervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik.

Innehåll

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 högskolepoäng (hp) eller 255 hp omfattande två undervisningsämnen:
Ämnesstudierna minst 120 hp i relevant ämne/ämnesområde samt
minst 90 hp i det andra undervisningsämnet.
Om undervisningsämnena är svenska eller samhällskunskap krävs 120 hp i vardera ämne.

Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp:
- Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.
- Läroplansteori och didaktik
- Vetenskapsteori och forskningsmetodik
- Utveckling och lärande och specialpedagogik
- Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
- Bedömning och betygssättning
- Utvärdering och utvecklingsarbete

Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp, varav 15 hp ämnesrelaterad till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna.

Självständigt arbete (examensarbete)
För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete ( om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Inriktningar

Svenska/Samhällskunskap, 330 hp
Swedish/Civics

Biologi/Kemi, 300 hp
Biology/Chemistry

Kemi/Biologi, 300 hp
Chemistry/Biology

Samhällskunskap/Svenska, 330 hp
Civics/Swedish

Svenska/Engelska, 300 hp
Swedish/English

Svenska/Historia, 300 hp
Swedish/History

Samhällskunskap/Engelska, 300 hp
Civics/English

Historia/Engelska, 300 hp
History/English

Samhällskunskap/Historia, 300 hp
Civics/History

Behörighet

samt OB 6c: En B och Sh A.
Utöver grundläggande behörighet och OB 6c gäller behörighetskurser utifrån sökandes val av ämneskombination.

Biologi/Kemi: En B, Sh A, Bi B, Ke B, Ma D
Kemi/Biologi: En B, Sh A, Bi B, Ke B, Ma D
Samhällskunskap/Svenska: En B, Ma B och Sh B
Svenska/Samhällskunskap: En B, Ma B och Sh B
Svenska/Engelska: En B, Sh A
Svenska/Historia: En B, Sh A och Hi A
Samhällskunskap/Historia: En B, Hi A, Ma B och Sh B
Samhällskunskap/Engelska: En B, Ma B och Sh B
Historia/Engelska: En B, Sh A, Hi A
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan med tydlig yrkesidentitet och med den kunskap och kompetens som krävs för yrkesutövningen. Inriktningen har som huvudregel att ge lärarna kompetens att undervisa i två ämnen i relevanta kombinationer för att passa skolans behov och därigenom öka lärarens anställningsbarhet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier. Examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

översatt till
Degree of Bachelor/Master of Science in Upper Secondary Education

Övrig information

Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.
För ämneslärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2024-02-23