Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 hp
Teaching Programme in Upper Secondary School Education

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULGYG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/413
  • Högskolepoäng: 300-330
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Humaniora
  • Senast ändrad: 2016-01-07
  • Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 9 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Lärarutbildning - Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan följande lokala mål:

Den blivande ämnesläraren ska ha insikten och förmågan att leda sin ämnesundervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik.

De studerande ska genom teoretiska, vetenskaplig och erfarenhetsbaserade studier tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta i den verksamhet som utbildningen avser.

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 högskolepoäng (hp) eller 255 hp omfattande två undervisningsämnen:
Ämnesstudierna minst 120 hp i relevant ämne/ämnesområde samt
minst 90 hp i det andra undervisningsämnet.
Om undervisningsämnena är svenska eller samhällskunskap krävs 120 hp i vardera ämne.

Svenska/Samhällskunskap, 330 hp:

Termin 1
Samhällskunskap A, 30 hp

Termin 2
Samhällskunskap B, 30 hp

Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Termin 4
Svenska för ämneslärare A, 30 hp

Termin 5
Svenska för ämneslärare B, 30 hp

Termin 6
Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Termin 7
Samhällskunskap C, 15 hp
Samhällskunskap C, 15 hp

Termin 8
Svenska för ämneslärare C, 15 hp
Självständigt arbete, Svenska 15 hp

Termin 9
Utbildningsvetenskaplig kärna III, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

Termin 10
Svenska för ämneslärare AV, 30 hp

Termin 11
Samhällskunskap, AV 15 hp
Självständigt arbete, Samhällskunskap, 15 hp


Samhällskunskap/Historia, 300 hp

Termin 1
Samhällskunskap A, 30 hp

Termin 2
Samhällskunskap B, 30 hp

Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Termin 4
Historia A, 30 hp

Termin 5
Historia B, 30 hp

Termin 6
Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Termin 7
Samhällskunskap C, 30 hp

Termin 8
Historia C, 15 hp
Självständigt arbete, Historia 15 hp

Termin 9
Utbildningsvetenskaplig kärna III, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

Termin 10
Samhällskunskap AV, 15 hp
Självständigt arbetet, Samhällskunskap 15 hp


Svenska/Historia, 300 hp

Termin 1
Historia A, 30 hp

Termin 2
Historia B, 30 hp

Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Termin 4
Svenska för ämneslärare A, 30 hp

Termin 5
Svenska för ämneslärare B, 30 hp

Termin 6
Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Termin 7
Historia C, 15 hp
Självständigt arbete, Historia 15 hp

Termin 8
Svenska för ämneslärare C, 30 hp

Termin 9
Utbildningsvetenskaplig kärna III, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

Termin 10
Självständigt arbete, svenska, 15 hp
Svenska, AV 15 hp

Historia/Engelska, 300 hp

Termin 1
Historia A, 30 hp

Termin 2
Historia B, 30 hp

Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Termin 4
Engelska A, 30 hp

Termin 5
Engelska B, 30 hp

Termin 6
Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Termin 7
Historia C, 15 hp
Självständigt arbete, Historia 15 hp
alt.
Engelska C, 15 hp
Självständigt arbete, Engelska 15 hp
Termin 8
Engelska C, 30 hp
alt.
Historia C, 30 hp

Termin 9
Utbildningsvetenskaplig kärna III, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

Termin 10
Historia D, 15 hp
Självständigt arbete, Historia, 15 hp
alt.
Engelska D, 15 hp
Självständigt arbete, Historia, 15 hp


Engelska/Samhällskunskap, 300 hp

Termin 1
Samhällskunskap A, 30 hp

Termin 2
Samhällskunskap B, 30 hp

Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Termin 4
Engelska A, 30 hp

Termin 5
Engelska B, 30 hp

Termin 6
Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Termin 7
Samhällskunskap C, 30 hp

Termin 8
Engelska C, 15 hp
Självständigt arbete, engelska, 15 hp

Termin 9
Utbildningsvetenskaplig kärna III, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

Termin 10
Samhällsvetenskap, 15 hp
Självständigt arbete, Samhällskunskap, 15 hp


Svenska/Engelska

Termin 1
Engelska A, 30 hp

Termin 2
Engelska B, 30 hp

Termin 3
Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Termin 4
Svenska för ämneslärare A, 30 hp

Termin 5
Svenska för ämneslärare B, 30 hp

Termin 6
Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Termin 7
Engelska C, 15 hp
Självständigt arbete, Engelska 15 hp

Termin 8
Svenska för ämneslärare C, 30 hp

Termin 9
Utbildningsvetenskaplig kärna III, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp

Termin 10
Svenska för ämneslärare D, 15 hp
Självständigt arbete, Svenska, 15 hp


Självständigt arbete (examensarbete)
För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha färdigställt två självständiga arbeten om vardera minst 15 hp i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Inriktningar

Svenska/Samhällskunskap, 330 hp
Swedish/Civics

Svenska/Engelska, 300 hp
Swedish/English

Svenska/Historia, 300 hp
Swedish/History

Samhällskunskap/Engelska, 300 hp
Civics/English

Historia/Engelska, 300 hp
History/English

Samhällskunskap/Historia, 300 hp
Civics/History

Behörighet

För ämneskombinationerna Historia/Svenska, Samhällskunskap/Historia och Historia/Engelska krävs även behörighetskursen Historia A eller Historia 1b/Historia 1a1+1a2.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan med tydlig yrkesidentitet och med den kunskap och kompetens som krävs för yrkesutövningen. Inriktningen har som huvudregel att ge lärarna kompetens att undervisa i två ämnen i relevanta kombinationer för att passa skolans behov och därigenom öka lärarens anställningsbarhet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier. Examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

som översätts till
Degree of Master of Science in Upper Secondary Education

Övrig information

Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.
För ämneslärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2024-02-23