MI7A5022.jpg

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, 120 hp

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Inriktning: Turism
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 5
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-N4301

Sista anmälan: 15 april 2020

 • Start: Höstterminen 2020
 • Inriktning: Idrottsvetenskap
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 4
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-N4331

Sista anmälan: 15 april 2020

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Inriktning: Idrottsvetenskap
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 4
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-N4340

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Inriktning: Socialt arbete
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-N4410

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Det här forskningsförberedande programmet riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och färdigheter i att planera och genomföra olika forskningsprojekt. Som student planerar och driver du ett större sammanhängande projekt i samarbete med seniora forskare.

Programmet har tre inriktningar – idrottsvetenskap, socialt arbete och turism. Forskningen inom idrottsvetenskap har fokus på tre områden: träning och prestation inom elitidrott, omgivningsfysiologi och fysisk aktivitet och hälsa. Innan ansökan bör du ha kontaktat en tänkbar handledare.
Forskningen inom socialt arbete är inriktad mot frågor som rör mänskliga rättigheter, social rättvisa och det sociala arbetets globala och glokala utmaningar.
Forskning inom turism har fokus på forskningsområdena: naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, destinationer och turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik.

Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och engagerat inom ett projekt som väljs tillsammans med din handledare inom ett forskningsfält som bedrivs på Institutionen för hälsovetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete och Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism. Utbildningen består dels av kurser på avancerad nivå, dels ett större individuellt projektarbete som avslutas med en skriftlig och muntlig presentation av ditt projekt.

Sammankomster

Du förväntas genomföra dina studier på heltid vid institutionen, om inte annat överenskommits. En del av arbetet kan förläggas utanför campus om projektet medger det.

Behörighet

• Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

• Inriktningsspecifika krav:

- Idrottsvetenskap Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp inom idrottsvetenskap, fysiologi, medicin, biologi, eller motsvarande.
- Socialt arbete Avlagd kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.
- Turism Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom turismvetenskap, kulturgeografi eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

• Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning, vetenskaplig kvalité och analytisk förmåga. Detta behörighetskrav bedöms utifrån en sammanvägning av:
1. personligt brev innehållande:
a) kort redogörelse av vald projektinriktning (dvs vilket forskningstema/forskningsprojekt som den sökande är intresserad av)
b) motivera intresset till vald projektinriktning
c) beskriv meriter/erfarenheter relevanta för projektinriktningen

2. tidigare självständigt skriftligt arbete
3. intervju

Urval

.Idrottsvetenskap/Sport Science:
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se
This material should be sent as PDF by e-mail to the Head of Programme Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.seTurism/Tourism:
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.se
This material should be sent at Pdf by e-mail to the Head of Programme Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.seSökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
I urvalet av sökande läggs stor vikt vid kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning, vetenskaplig kvalité, analytisk förmåga, förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska. Urvalet görs utifrån en sammanvägning av vetenskaplig kvalité på tidigare självständigt arbete, personligt brev och intervju.

In the selection of applicants, great emphasis is put on competence in relation to the chosen subject area, scientific quality, analytical ability, ability to work independently and in groups and ability to express themselves in writing in English. The selection is based on an aggregation of scientific quality on previous independent work, personal letter and interview.

Socialt arbete/Social Work:
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Majen Espvall, majen.espvall@miun.se
This material should be sent as Pdf by e-mail to the Head of Programme Majen Espvall, majen.espvall@miun.se

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Examensbenämningen för respektive inriktning är följande: Idrottsvetenskap: Masterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Sport Science Socialt arbete: Masterexamen med huvudområdet socialt arbete som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Social Work Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

För att bli forskare krävs att du efter utbildningen går en forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

Kontakt etableras under utbildningstiden med en eller flera forskningsmiljöer.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00