Forskningsetisk kommitté

Spara favorit 15 nov november 2018

All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

Kommittén är ett rådgivande organ som kan genomföra granskningar av projekt och ge råd och synpunkter. För projekt som kräver godkännande av regional etikprövningsnämnd kan kommittén göra en förprövning och ge råd och rekommendationer.

Forskningsetik bygger i mångt och mycket på frivilliga överenskommelser inom forskarsamhället om etiska principer. En överblick av olika dokument om forsknings- och yrkesetik finns i en nästbaserad forskningsetikportal, CODEX. Hur forskning får bedrivas regleras också i allmän lagstiftning. Dessa lagrum och hur de tillämpas på forskning finns också beskrivet i CODEX.

Forskarutbildning

För forskning som bedrivs av forskarstuderande gäller samma regler som för andra forskare vilket innebär att studien ska genomgå etikprövning, om den faller inom ramen för etikprövningslagens tillämpningsområde.

Handledaren som innehar den högsta forskningskompetensen är den som tillsammans med doktoranden ansvarar för att de etiska föreskrifterna efterlevs. I osäkra fall kan man ansöka om ett rådgivande yttrande hos Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté. Ansökan om etisk rådgivning/prövning ska genomföras i nära samarbete med en handledare. Prefekten undertecknar ansökan och är normalt huvudman för projektet.

Studentarbeten på grund- och avancerad nivå

Studentarbeten på grund- och avancerad nivå som inte syftar till vetenskaplig publicering bedöms generellt inte vara forskning, vilket innebär att dessa i normala fall inte behöver prövas i regional etikprövningsnämnd. Men givetvis ska god forskningsetik tillämpas även i studentarbeten. Mer om utbildningsanordnarens ansvar 

Kontakt

Ordförande Ingrid Zakrisson
Sekreterare och handläggare Erika Tegström

Adress

Mittuniversitetets Forskningsetiska Kommitté
Universitetsledningens stab
Erika Tegström
Mittuniversitetet
831 25 Sundsvall

Dokument

Sammanträdesplan & Protokoll

Höstterminen 2018
20/9
8/11
6/12

Mer information

Ansökan

Ansökan till Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté

Forskningsetiska kommitténs sammansättning

Om kommitténs sammansättning, protokoll och andra dokument.

Lagar om etikprövning

Läs mer om vilka regler som gäller för forskning på människor och djur.

Utbildningsanordnarens ansvar

Om utbildningsanordnaren och dess ansvar.