All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

MI7A0870.jpg

Kommittén är ett rådgivande organ som kan genomföra granskningar av projekt och ge råd och synpunkter. Vi kan även ge råd och rekommendationer på en ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM) innan den skickas till myndigheten. Mer information om hur ansökningar skickas till Etikprövningsmyndigheten finns på deras hemsida.

Forskningsetik bygger i mångt och mycket på frivilliga överenskommelser inom forskarsamhället om etiska principer. I Sverige är Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, Dataskyddsförordningen (GDPR), samt EU-direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål centrala. En överblick av olika dokument om forsknings- och yrkesetik finns i en nätbaserad forskningsetikportal, CODEX. Hur forskning får bedrivas regleras också i allmän lagstiftning. Dessa lagrum och hur de tillämpas på forskning finns också beskrivet i CODEX.

Planerade möten för 2020

  • 17 mars
  • 14 maj
  • 24 september 
  • 5 november
  • 10 december

Planerade möten för 2021

  • 28 januari
  • 18 mars
  • 20 maj

Vid frågor eller funderingar kontakta ordförande Erna Danielsson eller sekreterare Anna Haeggström. Ansökningar skickas till: Anna Haeggström, Universitetsledningens stab (ULS), Sundsvall

Kontakt

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-142 81 32

Anna Haeggström

Samordnare|Samordnare

010-142 84 93