Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och nyttjande av Sveriges fjällområden.

Utmaningen
Intressekonflikter mellan olika aktörer kan ha en negativ inverkan på utveckling och förvaltning av svenska fjäll. Det påverkar också de uttalade syftena i miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”, som handlar om att värna både sociala och ekologiska värden. Myndigheter, organisationer, föreningar och företag efterfrågar därför mer forskning om hur vi kan förebygga och minska konflikter kring mark- och resursanvändning.

Målet
Projektet ska visa hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och användning av fjällområden. Utifrån det geografiska området Jämtland, ska konflikter undersökas inom följande tre fält: I) Naturskyddade områden 2) Uppfattningar och förvaltning av buller och ljudlandskap 3) Påverkan av vindkraftsutveckling.

Vinsten
För att kunna hantera konflikter innan de uppstår eller förvärras är det viktigt med ökad och förbättrad kunskap om aktörernas attityder, åsikter och känslor. Både individuellt och genom jämförande analyser kommer de tre studierna i projektet att ge nya perspektiv på orsaker till konflikter samt möjliga lösningar för att se bortom dessa. Framförallt politiker, förvaltare och planerare kommer kunna ha användning av resultaten.

Podcastavsnitt om "Konflikter i fjällen"

Publikationer inom Bortom konflikter i fjällen

Broschyr om projektet och dess resultat:

Slutrapport:

Övriga rapporter inom projektet:

Vetenskapliga publikationer:

  • Wall-Reinius, S., Prince, S. & Dahlberg, A. (2019). Everyday life in a magnificent landscape: Making sense of the nature/culture dichotomy in the mountains of Jämtland, Sweden. Environment and Planning E: Nature and Space.
    Online version
    Abstract
  • Dahlberg, A. Categories are all around us. Towards more porous, flexible and negotiable boundaries in conservation-production landscapes. Norwegian Journal of Geography 2015 69(4):207-218.
  • Laven, D., Wall-Reinius,S. & Fredman, P. 2015. New Challenges for Managing Sustainable Tourism in Protected Areas: An Exploratory Study of the European Landscape Convention in Sweden. Society & Natural Resources, 28 (10), 1126-1143.

Populärvetenskaplig broschyr om resultaten från projektet

Fakta

Projektperiod

130301-150331

Forskningscenter

Projektledare

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Projektmedlemmar

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836