Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Inom turismvetenskapen studeras olika perspektiv och villkor för denna samhällssektor, fördjupar kunskaper kring branschen samt analyserar vilka effekter turism har på destinationen.

Internationalisering

Fenomenet turism upptäcktes mer allmänt av samhällsvetenskapen på 1970-talet, men det finns exempel på samhällsvetenskapliga studier av turism redan från 1920-talet. I många sammanhang ses turism som en del av det bredare engelska begreppet ”leisure”, som innefattar fritid och rekreation. Inom det området inriktas studierna på människors beteenden och hur deras fritidsintressen och rekreationsbehov tillfredsställs.

Turism som begrepp innefattar geografisk plats och samhällsstrukturer, näringsverksamhet och mänskligt beteende. Till exempel innebär forskning om turism fördjupade kunskaper om turismens roll i samhället, vad som karaktäriserar och påverkar företag som erbjuder turisttjänster, varför människor reser och hur de beter sig och vilka effekter turism skapar.

Forskning inom turismvetenskap har en helhetssyn där fysiska, geografiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samspelar. Men turism är inte ett isolerat studieområde. Omvärldens sätt att fungera och omvärldshändelser har visat sig spela en avgörande roll för turismens och turistnäringens möjligheter och villkor. Därför är det viktigt att kunna sätta in turism i ett vidare perspektiv, med användning av kunskaper från olika samhällsvetenskaper. Att forska om turism görs därför ur flera olika vetenskapliga perspektiv och den teoretiska grunden kommer från en rad olika andra ämnesområden såsom antropologi, ekonomi, företagsekonomi, historia, geografi, sociologi och psykologi. Turismvetenskap är ett inter-disciplinärt vetenskapligt ämne där samverkan mellan olika samhällsvetenskapliga områden bidrar till ämnets utveckling och innehåll.

Forskningen inkluderar även en mängd olika delområden, inte minst med tanke på de många teoretiska fält som har sin hemvist i olika samhällsvetenskapliga ämnen. Några exempel på områden är; plats och mobilitet, transporter, destinationer, politisk styrning, kundbeteende, attityder, motiv, kvalitet, service och värdskap, beslutsprocesser, digitalisering och teknologi, hållbarhet, värdeskapande, tillfredsställelse och lojalitet, entreprenörskap och företagande, produktutveckling, innovationer och upplevelser, management och ledarskap, marknadsföring, segmentering, distribution och försäljning, nätverk, kluster, systemstrukturer, organisation och relationer, ekonomiska effekter, samhällseffekter, utveckling, regional utveckling, planering, natur, kultur, evenemang, social gemenskap, sysselsättning och arbete, landskap, identitet, utbud och efterfrågan, statistik, risk, kris och konflikter.

På Mittuniversitetet är forskning inom turismvetenskap främst koncentrerad till destinationsutveckling, digitaliseringens betydelse för turism, evenemang, naturturism, marknadsföring och varumärke, populärkulturturism, ekonomiska effekter, företagande och entreprenörskap, upplevelser och beteenden.

 

Ämnet turismvetenskap hör till Institutionen för geografi, ekonomi, juridik och turism (EJT)

Forskningen i turismvetenskap sker ofta inom ramen för turismforskningscentret ETOUR

 

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Pågående forskningsprojekt

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på...

BIOTOUR

Intresset för naturupplevelser blir en allt viktigare del inom turismen. Samtidigt förändras vår relation till naturen genom ny teknik, urbanisering och en mer globaliserad omvärld. Det skapar både...

Google Maps för att scanna och analysera turism

Med över en miljard aktiva användare är Google Maps bland de mest populära webbportalerna för reseinformation. I detta projekt har forskarna, med hjälp av Google Maps data, scannat vilka...

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med...

Populärkulturturism (PopCulTour)

PopCulTour är ett forskningsprojekt med fokus på den turism som skapas av olika populärkulturella fenomen såsom film, musik och litteratur. Projektet omfattar både perspektivet destinationer och...

Avslutade forskningsprojekt

Besöksnäringens roll för regional utveckling

Det behövs mer kunskap kring hur besöksnäringen i Jämtlands län kan utvecklas. Det konstaterar turismforskningsinstitutet ETOUR och Jämtland Härjedalen Turism och startar ett gemensamt projekt.

Bortom konflikter i fjällen

Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika...

Böcker, film och musik som turistmagnet

Potentialen hos populärkulturen som turistmagnet är stor. Det har ETOUR:s forskningsprojekt om populärkulturturism och event hittills visat. Nyckeln till framgång är att ta vara på intresset hos...

Den nya fjällupplevelsen

Projektet analyserar trender inom fjällturismen avseende aktiviteter, upplevelser, motiv, nytta samt mönster i tid och rum.

EX-TRACK

Projektet utvecklar och testar nya metoder för att driva förbättringsarbete i temaparker med utgångspunkt i besökarens upplevelser.

Friluftsliv i förändring

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring var verksamt under åren 2006–2012 och är nu avslutat. Programmet var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerade friluftsliv och...

Kunskapsdestinationen Åre

Internet flödar av information om folks köpvanor och önskemål, men oftast används inte informationen till någonting. Nu har Åre blivit testort för ett nytt affärssystem som ska samla allt detta...

Trendspaning och omvärldsbevakning

Liksom andra branscher, har turismbranschen svårt att hänga med när turismtrender och beteenden förändras. Behovet av omvärldsbevakning, och att utveckla en destination därefter, är stort. Därför h...

Medarbetare

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1427814

Axel Eriksson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428911

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428620

Jennie Gelter

Doktorand|Doctoral Student

010-1428617

Jonathan Yachin

Postdoktor|Postdoc

010-1428521

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-1427851

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428075

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428339

Martin Wallstam

Doktorand|Doctoral Student

010-1427913

Michael Röslmaier

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

010-1427884

Peter Fredman

notitle|notitle

010-1427804

Solene Prince

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428234