Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Lecturer

Bakgrund

Jag är geograf och har skrivit doktorsavhandlingen "Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv" inom ämnet fysisk planering. Min forskning är särskilt inriktad mot intressemotsättningar gällande olika sorters mark- och vattenanvändning i samband med friluftsliv. Därmed har jag ett särskilt intresse för att analysera och förstå processerna inom fysisk planering och förvaltning. För att exempelvis kunna introducera friluftsliv och turism bättre i den fysiska planeringen, är det viktigt att kunna identifiera konflikter samt hur dessa kan hanteras i planering och förvaltning t ex genom zonering. Jag tycker särskilt att tystnad och buller är intressant att analysera ur ett konfliktperspektiv. Även tillgänglighet är viktigt där både människors möjlighet att kunna utöva friluftsliv samt tillgången till grönområden är relevant. Som geograf är jag också intresserad av pedagogik/didaktik och undervisar bland annat på lärarprogrammet i geografi. Jag har ursprungligen en magisterexamen i geografi (med inriktningen kulturgeografi).

Forskningsområden

- Planering och förvaltning
- Tillgänglighet
- Friluftsliv och naturturism i kust- och fjällandskap
- Intressemotsättningar gällande mark- och vattenanvändning
- Besökares attityder
- Tystnad, buller och ljudlandskap
- Zonering som verktyg i planering och förvaltning

Deltagare i det internationella nätverket "Nordic Soundscapes Research Network", se här https://www.nina.no/english/Sustainable-society/Nature-and-society/Nordic-Soundscapes-Research-Network-NSRN

Undervisning

Undervisar i kulturgeografi och geografi vid Mittuniversitetet. Detta inom programmet Turism och destinationsutveckling, AV-nivå samt lärarprogrammen åk F-3 samt åk 4-6. Jag undervisar även inom Miuns lärarlyft i geografi.

Är utnämnd pedagogisk meriterad lärare inom Miuns pedagogiska meriteringsmodell https://medarbetarportalen.miun.se/larare/pedagogisk-meritering/

Övrigt

Jag har erfarenhet av datainsamlingar och åtar mig gärna forskningsuppdrag gällande undersökningar av friluftsliv, naturturism och planering. Exempel på uppdrag är en friluftsvaneundersökning i Östersunds kommun, svenska folkets friluftsvanor i nationell undersökning (med SCB och Naturvårdsverket), forskningsöversikt i samband med en översyn av Terrängkörningslagen (Naturvårdsverket) samt utvecklingen av Friluftsforskning.se

Representant i Myndighetsnätverket för friluftsliv 2018-

Representant i programrådet lärarprogrammet åk 4-6 2021-

Lärarrepresentant Klassificeringsrådet Miun 2022-2024

Styrelseledamot i Sveriges Turismutbildningar (STU) 2017-2019

Lärarrepresentant i Miuns Disciplinnämnd 2014-2017

Poddar
Storslagen fjällmiljö - bortom konflikter i fjällen

Inspelade föredrag
Det är viktigt att komma ut för både kropp och själ

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Zingmark, M. , Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2021). Promoting outdoor recreation among older adults in Sweden – a theoretical and empirical foundation for the development of an intervention. Archives of Public Health, vol. 79: 1    

Ankre, R. , Fredman, P. & Lindhagen, A. (2016). Managers' experiences of visitor monitoring in Swedish outdoor recreational areas. Journal of Outdoor Recreation and Tourism Research Planning and Management, vol. 14, ss. 35-40.  

Ankre, R. & Wall Reinius, S. (2010). Methodological Perspectives: The Application of Self-Registration Cards in the Swedish Coasts and Mountains. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 10: 1, ss. 74-80.  

Doktorsavhandlingar

Ankre, R. (2019). Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv : Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar. Diss. Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola, 2019 (Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation Series : 5)

Kapitel i böcker, del av antologier

Ankre, R. & Petersson Forsberg, L. (2019). Förtätning och gröna kilar - konsekvenser för friluftslivet. I Samhällsplaneringens teori och praktik. Stockholm : Liber. S. 197-206.

Ankre, R. & Nilsson, P. (2015). Remote yet Close: The Question of Accessibility in the Faroe Islands. I Archipelago Tourism : Policies and Practices. Ashgate (New Directions in Tourism Analysis). S. 137-146.

Ankre, R. , Fredman, P. & Lindhagen, A. (2014). Att mäta friluftsliv. I Friluftsliv i Förändring : Studier från svenska upplevelselandskap. Stockholm : Carlsson Bokförlag. S. 102-118.

Ankre, R. , Fredman, P. & Lindhagen, A. (2013). Att mäta friluftsliv – Erfarenheter från besöksräkningar och besökarstudier. I Friluftsliv i förändring. Resultat från ett forskningsprogram. Slutrapport. Stockholm : Naturvårdsverket (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring). S. 97-114.  

Ankre, R. (2009). Planning for Silence With Knowledge of the Visitors: A Case Study of the Luleå Archipelago, Sweden. I Coastal Tourism Development. New York : Cognizant Communication Corporation.

Ankre, R. & Nilsson, P. (2006). The Luleå Archipelago, Sweden. I Extreme tourism : lessons from the world's cold water islands. Amsterdam : Elsevier (Advances in tourism research). S. 145-147.  

Bodén, B. & Ankre, R. (2005). Turism i skärgården. I Målkonflikter mellan natur, kultur och turism. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute). S. 43-49.

Konferensbidrag

Ankre, R. & Nordmark, R. (2023). As long as I've got my health and can walk” - The importance of nature for the well-being of older adults : Narratives and observations of a focus group, Sweden. I 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Book of Abstracts. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 333--337.

Ankre, R. , Wall-Reinius, S. & Olausson, F. (2023). Where do we find strategic planning for sustainable outdoor recreation? : An analysis of planning practices of five Swedish mountain municipalities. I 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Book of Abstracts. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 191--194.

Zingmark, M. , Ankre, R. , Godtman Kling, K. & Wall-Reinius, S. (2022). Promoting continued engagement in outdoor recreation among older adults in Sweden through the public sector, third sector and companies. Paper presented at the Nordic Congress of Gerontology, Odense, Denmark, June 8–10, 2022.

Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2021). Accessible recreational areas? A pilot study on disabilities, experiences and the outdoors. I The 10th MMV Conference : Managing outdoor recreation experiences in the Anthropocene – Resources, markets, innovations. Ås, Norway : (MINA fagrapport)    

Zingmark, M. , Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2021). ”Det är väldigt viktigt att komma ut för både kropp och själ” – Äldre personers utomhusvistelse och tillgänglighet till Östersunds naturområden. Paper presented at the Naturen – tillgänglig och inkluderande för vem? Mittuniversitetet, Östersund, [DIGITAL], Juni 10, 2021.

Ankre, R. (2021). "Det är väldigt viktigt att komma ut för både kropp och själ" : Äldre personers utomhusvistelse och tillgänglighet till Östersunds naturområden. Paper presented at the Friluftslivets betydelse för folkhälsan - Länsstyrelsen Värmland, [DIGITAL], November 17, 2021.

Ankre, R. & Wall-Reinius, S. (2019). Accessibility and inclusive nature for everyone? A case study of outdoor recreation in Östersund, Sweden. I 28th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research. 23 to 25 October 2019. Roskilde University, Denmark.

Godtman Kling, K. , Wall-Reinius, S. , Ankre, R. & Ioannides, D. (2019). Accessible and inclusive tourism and recreation : practices of universal design in Sweden. Paper presented at the The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, Norway, June 16–19, 2019

Ankre, R. (2018). Snowmobiling and free riding in the Jämtland mountains, Sweden. I 9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV9) : Place, recreation and local development 28-31 August 2018, Bordeaux, France. Abstract book.. S. 87--89.  

Ankre, R. , Ioannides, D. & Kronenberg, K. (2017). Opportunities and Challenges for Accessibility to Outdoor Recreation in an Urban Environment : A Case Study of Östersund, Sweden. Paper presented at the International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) June 19-22, 2017 in Umeå, Sweden

Ankre, R. (2017). “Tourism, not toursim!” Teaching the art of reading and writing at university level. Paper presented at the The 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research in Falun, Sweden October 4-6, 2017  

Ankre, R. (2015). Skiers versus snowmobilers: a loud conflict? A study of noise in the mountain region of Jämtland, Sweden. Paper presented at the 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality and Research in Reykjavík October 1st-3rd 2015. Symposium theme is: Responsible tourism?

Ankre, R. (2015). Turskidåkare vs. snöskoteråkare: en högljudd konflikt? En studie om buller och tystnad i Jämtlandsfjällen. Paper presented at the Storslagen fjällmiljö – på vems villkor? Vilhelmina, 17-18 november, 2015

Ankre, R. (2014). Methodological Challenges in Nature-based Tourism Surveys – the Use of Self-registration Cards in Swedish Mountain Areas. I Proceedings of the 7th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV) : Local Community and Outdoor Recreation, August 20 - 23, 2014 Tallinn, Estonia. Tallinn : . S. 193--194.  

Ankre, R. , Fredman, P. & Lindhagen, A. (2012). Visitor monitoring from a manager perspective - Experiences from Sweden. I 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas : Outdoor Recreation in Change - Current Knowledge and Future Challenges Stockholm, Sweden, August 21-24, 2012.. S. 26--27.

Ankre, R. (2011). Accessibility in a world of islands and islets : Knowledge of the Visitors and Second Home Owners in the Blekinge Archipelago, Sweden. Paper presented at the RGS-IBG Annual Conference in London, England 1 August - 2 September 2011

Petersson Forsberg, L. , Ankre, R. & Emmelin, L. (2010). Outdoor recreation in Sweden - Can local land use planning deliver the areas needed?. I Recreation, tourism and nature in a changing world.. S. 189--190.

Ankre, R. , Petersson Forsberg, L. & Emmelin, L. (2008). Silence – an article of short supply in outdoor recreation?Handling noise conflicts in Swedish planning. I Management for protection and sustainable development. The Fourth International Conference on Monitoring and Management of Visitors Flows in Recreational and Protected Areas. : Montecatini Terme, Italy 14-19 October 2008 Proceedings. (-). S. 399--403.

Nilsson, P. & Ankre, R. (2004). Extreme Tourism: Lessons from the World´s Cold Water Islands The case of the Lule Archipelago in Sweden. : ISLANDS OF THE WORLD VIII - an international conference held on Kinmen Island (Quemoy), Taiwan.

Ankre, R. (2003). Tourism in the Archipelago of Luleå in Northern Sweden. Paper presented at the Perspectives on Tourism in Nordic and Other Peripheral Areas. Umeå, August 21st – 23rd 2003

Licentiatavhandlingar

Ankre, R. (2007). Understanding the visitor : A prerequisite for coastal zone planning. Lic.-avh. Karlskrona : Blekinge Institute of Technology, 2007 (Vetenskapliga bokserien / European Tourism Research Institute : 2007:19) (Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series : 2007:09)

Rapporter

Ankre, R. , Olausson, F. & Wall-Reinius, S. (2023). Strategisk planering för friluftsliv och hållbarhet i Jämtlands län och dess fjällkommuner : En analys av planerings- och strategidokument samt intervjuer med olika aktörer på regional och lokal nivå. Östersund : (Rapporter Mistra Sport & Outdoors 2023:4).    

Ankre, R. , Wall-Reinius, S. , Zingmark, M. & Jonsson, A. (2022). Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer i Östersunds kommun - med fokus på äldre vuxna och personer med fysiska funktionsnedsättningar : Sammanfattning av ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2019–2022. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2).    

Fredman, P. , Ankre, R. & Chekalina, T. (2019). Friluftsliv 2018 : Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. Stockholm : (Naturvårdsverket 6887).  

Ankre, R. (2019). Terrängkörningens påverkan på friluftsliv : En litteraturstudie av motoriserade aktiviteter kopplat till friluftsliv. Östersund : Mittuniversitetet/ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:2).  

Ankre, R. , Kronenberg, K. & Ioannides, D. (2017). Möjligheter och utmaningar för tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser : En fallstudie om Östersunds kommun. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2017:3).  

Fredman, P. , Wolf-Watz, D. , Sandell, K. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. & Ankre, R. (2016). Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser: Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:3).    

Wall-Reinius, S. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Bodén, B. & Laven, D. (2016). Intressemotsättningar och utmaningar i multifunktionella landskap : studier kring buller, vindkraft och naturskydd i Jämtlandsfjällen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:7).    

Wall Reinius, S. , Dahlberg, A. , Ankre, R. , Bodén, B. & Laven, D. (2015). Bortom konflikter i fjällen. Utmaningar i multifunktionella landskap. Stockholm : Naturvårdsverket (Storlagen Fjällmiljö ).  

Ankre, R. & Kronenberg, K. (2015). Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen : Upplevelser av intressemotsättningar bland turskidåkare och snöskoteråkare. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:6).  

Wall-Reinius, S. , Olausson, F. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & Bodén, B. (2015). Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 2013. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:2).  

Ankre, R. (2009). Zoning in a future coastal biosphere reserve : Planning for tourism and outdoor recreation in the Blekinge archipelago, Sweden. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2009:1).  

Ankre, R. & Emmelin, L. (2006). Zoning and opportunity Spectrum Planning in a Discontinuous Environment : Planning for Tourism and Outdoor Recreation in the Luleå Archipelago, Sweden. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2006:2).  

Ankre, R. (2005). Visitor Activities and Attitudes in Coastal Areas : A case study of the Luleå archipelago, Sweden. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2005:1).  

Ankre, R. (2004). The importance of visitors : attitudes and activities : A study of Luleå archipelago. Turistdelegationen

Sidan uppdaterades 2023-11-17