Fastighetsutveckling i småstadskontext

Inom Härnösands kommun bedrivs ett framåtsyftande och proaktivt arbete med utvecklande samhällsplanering.

Härnösand

Det syftar till att skapa gynnsamma existensvillkor för kommunens medborgare, organisationer och företag och därmed till att öka kommunens attraktionskraft vilket i sin tur ger goda förutsättningar för en hållbar tillväxt. Landstinget Västernorrland är en de större organisationerna i Härnösand och förfogar över en fastighet (sjukhuslokaler) i ett attraktivt och centralt läge där det bedöms finnas möjligheter att höja nyttjandegraden och att utveckla funktioner som både kan integreras i en större struktur i den berörda delen av staden och bidra till att förändra innehåll och omgivningar i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Landstinget har även ett intresse av att medverka till att skapa tillväxt och gynnsamma livsvillkor utifrån sin roll som både arbetsgivare och regionalt samhällsviktig institution.

Förstudien syftar till att bidra med, och utveckla, forskningsmässig kunskap om hur små stadsmiljöer kan bli mer attraktiva och möta de utmaningar de står inför genom att belysa och analysera hinder och möjligheter att fylla det tidigare sjukhusets lokaler med olika verksamheter och boenden.

Som en del av projektet avser man tillämpa designtänkande och designmetodik i förstudiens visionära, innovativa och kreativa delar för att den tillförda designkompetensen ska utgöra ett stöd för att de övergripande målen nås.

Läs beslutsdokumentet för mer information

Kompletterade beslutsdokument för tillförande av designkompetens i projektet.

Tillväxtstrategi Härnösand

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017–2022

Tidigare forskning

Workshop 1

Projektledare

Heléne Lundberg

Professor|Professor

010-1428571

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9