”FORE – Forest as a Resource” är ett koncept baserat på mekanisk massaproduktion där traditionella och nya fiberbaserade produkter kan produceras i synergi med t ex extraktion av kemikalier, bioenergi, syntesgas, el eller mineraler. Forskningsprojektet avslutades 2014.

 

Det är viktigt att skapa innovativa lösningar och stärka entreprenörskap för hur förnybar energi skall framställas och hur råvaran används på värdeskapande sätt. Det kan gälla nya biodrivmedel men även utveckling av värdefulla produkter från bioraffinaderier och alternativa produktområden från skogsråvara som stärker och kompletterar produktionen av traditionella skogsprodukter: papper och pappersmassa samt trävaror.

Den principiella uppbyggnaden av FORE-konceptet framgår av översiktsbilden nedan och är en form av bioraffinaderi som bygger på mekaniska massaprocesser med övergripande mål att bidra till forskningsbaserad tillväxt och regional konkurrenskraft genom att:

  • Utveckla nya produkter eller produktionslösningar som skapar kompletterande värdekedjor vid sidan av den traditionella pappers- och massaproduktionen.
  • Öka utbytet av förnybar bioenergi och förnybar el från skogen.
  • Förbättra industrins konkurrenskraft genom energieffektivare processer och systemlösningar.

De uppsatta målen för projektet förväntas ge varaktiga bidrag för ökad konkurrenskraft och ökad sysselsättning i regionen samt en höjd kunskapsnivå i regionens nyckelföretag och organisationer.

I projektet ingår mer konkret att utveckla ett koncept för ett ur alla synvinklar uthålligt industrikombinat baserat på mekaniska massaprocesser och där ingår att ta fram nya produkter med höga ekonomiska och gröna värden såsom; kemikalier, fiberbaserade- och fibrillbaserade produkter och energi. Dessutom ingår att minska den mekaniska massaprocessens klimatpåverkan genom energieffektivisering i befintliga processer eller genom nya lösningar men även ökad egenproduktion av el. Genom projektet blir det möjligt att finna samverkande lösningar där i de mest gynnsamma fallen ger nya intäkter från bioenergi eller andra produkter såväl som effektivare energianvändning och förbättrad kvalitet i det producerade papperet.

Uthållig produktion av skogsråvara

Delprojektets långsiktiga mål är att karaktärisera de processer som ligger bakom svampars inverkan på mineralnäringsomsättningen i svensk barrskogsmark, att kartlägga de arter som är involverade sa...

Biopolyvision

Ansatsen i detta projekt är att utveckla värdefulla applikationer där exempelvis hemicellulosa helt eller delvis kan ersätta oljebaserade material.

Återvinn

I detta projekt inriktar vi oss på att rena processvattnet i det mekaniska massabruket från substanser som idag stör produktionen av papper och samtidigt separera värdefulla kemikalier som kan...

Biologiskt aktiva kemikalier

En grundläggande idé i detta delprojekt är att med utgångspunkt från skogen och den mekaniska massaprocessen utöka den traditionella produktionen av pappersprodukter med nya produkter med mycket hö...

Energieffektiv produktion av nya produkter

Delprojektet ”Förbättrat nyttjande av mekaniska massors latenta fysikaliska egenskaper för väsentligt minskad energiförbrukning i massa- och pappers-tillverkningsprocesser” behandlar torkning av...

Skogsindustriell förgasningsteknik

I delprojektet ” Förgasningsteknik i ett mekmassabaserat bioraffenaderi” studeras hur förgasningsteknik kan integreras i ett integrerat mekaniskt massa och pappersbruk.

Fakta

Projektperiod

130101-150101

Projektledare

Erik Hedenström

Prefekt |Head of Department

010-142 87 29

Finansiärer