Organisation av frivilliga vid krishantering

I detta projekt studerades i vilken grad och på vilket sätt tre typer av frivilliga aktörer integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

Projektet gick även under namnet VOID (Voluntary Organization in Disaster Management).

Slutsatser/resultat

Det är knappast meningsfullt att prata om frivilliga i största allmänhet. De frivilliga utgör en heterogen skara, och olika slags frivilliga verkar under mycket olika villkor.

De tre viktigaste specifika slutsatserna skulle kunna sammanfattas så här:

  1. Den viktigaste skiljelinjen mellan olika kategorier av frivilliga går mellan de som är organiserade och de som inte är det. De organiserade har kort sagt mycket lättare att bli insläppta och få delta vid räddningsinsatser.

  2. För att förstå vad de frivilliga gör vid en räddningsinsats i samband med en större händelse måste man skilja mellan den officiella och den inofficiella räddningsinsatsen. Den officiella räddningsinsatsen är vad det låter som: Det är den insats som bedrivs huvudsakligen av professionell insatspersonal, och som kännetecknas av regler och hierarki, med räddningsledaren i toppen. Den inofficiella insatsen består av alla de mer eller mindre koordinerade insatser som görs parallellt med och delvis oberoende av den officiella insatsen. Inofficiella insatser uppstår framförallt i situationer där människor upplever ett ”tomrum”, att det finns behov som inte tillgodoses eller verksamheter som inte fungerar.

  3. De frivilliga som blir inkluderade i den officiella räddningsinsatsen är till helt övervägande del organiserade. De icke organiserade återfinns främst inom den inofficiella räddningsinsatsen, och där är det kontakter i lokala nätverk snarare än organisationstillhörighet som avgör om man får vara med.

Arbetet

Vi har intervjuat människor som har gjort olika slags frivilliga insatser i samband med skogsbranden i Västmanland 2014. Sammanlagt har vi gjort 25 intervjuer med 31 personer.

Huvudpoängen är att vi har utgått från de frivilligas eget perspektiv. Vi har helt enkelt frågat dem om det vi har velat veta, och de har berättat för oss i vilken mån de tilläts delta i räddningsinsatsen, vad de gjorde samt var och varför de gjorde det.

Nästa steg

Sommaren 2018 brann det återigen i landets skogar, denna gång på betydligt fler ställen än fyra år tidigare. Just nu är vi upptagna med att intervjua frivilliga under bränderna i Jämtlands och Gävleborgs län. Nu studerar vi frivillighet i en situation som inte längre kom som en så total överraskning som den stora branden 2014. Dessutom har vi vidgat perspektivet så att vi också intervjuar de boende i brandområdet som stod under hot om att evakueras, och som i vissa fall också evakuerades. Läs mer om detta projekt, "Sverige brinner".

 

Se Roine Johanssons presentation från FORMAS-seminariet "Vad lärde vi av skogsbranden 2014" i Västerås den 28 november 2019.

Fakta

Projektperiod

150901-180831

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-142 81 32

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 18

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson