Åsa Tjulin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 84 04
  • E-postadress: Asa.Tjulin@miun.se
  • Rumsnummer: P1511
  • Ämnen: Folkhälsovetenskap, Rehabiliteringsvetenskap

Bakgrund

Jag disputerade 2010 i medicinsk vetenskap vid Linköpings Universitet. Min avhandling problematiserar vilken betydelse sociala processer inom arbetsplatsen har vid återgång i arbete.

Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Mälardalens Högskola (2004).

Forskningsområden

Mitt forskningsintresse rör området arbetsliv och hälsa, samt pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.

Forskning som belyser frågor om betydelsen av sociala processer inom återgång i arbete, processutvärdering av hälsofrämjande interventioner, samt aspekter av arbetsplats- och organisatoriskt lärande i arbetslivet relaterat till hälsa är av särskilt intresse. Vidare finns nyfikenhet inom områden som berör pedagogisk utveckling inom högre utbildning kopplat till ämnesområdet hälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa.

Pågående forskning

In på arbetsmarknaden - ett lärandeperspektiv på utveckling av stödinsatser och behov av samverkan – socialtjänstens perspektiv. Finansieras av Samverkansavtal mellan Miun och Timrå kommun under hösten 2020 - 2021. Forskare: Carolina Klockmo och Åsa Tjulin

Småföretag och Covid-19 – ledares lärdomar inför framtida kriser. Finansieras av AFA Försäkring 2020-2023. Forskare vid Mittuniversitetet.

Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsutbyte genom en pilotstudie av den internationella onlinekursen
– What is fair? International perspectives on equity in health and work. Finansieras av STINT och Alpmedel Mittuniversitetet, bedrivs i samverkan med University of Waterloo, Canada och Mälardalens Högskola, Sverige inom "virtual internationalization". 2017-2020.

Undervisning

Tillsammans med Maria Warne är jag programansvarig för och undervisar i vårt grundutbildningsprogram: Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet.

Jag undervisar även i vårt magisterprogram: Arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

2015 erhöll jag pedagogiskt pris för pedagogisk ledning vid Mälardalens Högskola.

2019 blev jag utnämnd till meriterad lärare vid Mittuniversitetet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Vinberg, S. , Selander, J. & Tjulin, Å. (2020). Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet : Erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 2, ss. 314-323.  

Tjulin, Å. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Hagqvist, E. (2019). Managers’ learning process during a health-promoting leadership intervention. Health Education, vol. 119: 5/6, ss. 350-365.  

Tjulin, Å. & Norén, L. (2016). Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?. Socialmedicinsk Tidskrift, : 5, ss. 604-611.    

Selander, J. , Tjulin, Å. , Mussner, U. & Ekberg, K. (2015). Contact With the Workplace During Long-Term Sickness Absence and Worker Expectations of Return to Work. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10    

Tjulin, Å. , Mussner, U. , Selander, J. & Ekberg, K. (2015). Learning Experiences in Return to Work Among Workplace Actors. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10  

Dunstan, D. , Mortelmanns, K. , Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2015). The role of co-workers the return-to-work process. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10, ss. 9-16.    

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2011). Exploring the meaning of early contact in return-to-work from workplace actors’ perspective. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 2, ss. 137-145.  

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2011). The social interaction of return-to-work explored from co-workers experinces. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 21-22, ss. 1979-1989.  

Tjulin, Å. (2010). Avhandlingspresentation: Workplace Social Relations in the Return-to-Work process. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 87: 4, ss. 319

Tjulin, Å. , Maceachen, E. & Ekberg, K. (2010). Exploring Workplace Actors Experiences of the Social Organization of Return-to-Work.. Journal of occupational rehabilitation, vol. 20: 3, ss. 311-321.  

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2009). Experience of the Implementation of a Multi-Stakeholder Return-to-Work Programme. Journal of occupational rehabilitation, vol. 19: 4, ss. 409-418.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tjulin, Å. (2010). Workplace Social Relations in theReturn-to-Work process. Diss. (Sammanläggning) Linköping : Linköping University Electronic Press, 2010

Kapitel i böcker, del av antologier

Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2016). The importance of workplace social relations in the return to workprocess : A missing piece in the return-to-work puzzle?. I Handbook of return to work : From research to practice. New York : Springer Science+Business Media B.V. (Handbooks in Health, Work and Disability). S. 81-97.  

Tjulin, Å. , Dunstan, D. , Mortlemans, K. & MacEachen, E. (2016). Återgång i arbete : ett internationellt samproduktionsprojekt. I Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd. Lund : Studentlitteratur. S. 131-141.

Tjulin, Å. (2007). Validity issues in Qualitative Research. I Organizational Theory and Change Processes : Collected papers from a doctoral course. Linköping : Linköping University Electronic Press (LiU.IEI-R-08/0017–SE).

Konferensbidrag

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Larsson, R. , Bigelow, P. , Vinberg, S. , Selander, J. & White, D. (2019). An International Online Work Disability Policy Course : How a University Partnership Became a Facilitator. Paper presented at the The Work Disability Prevention and Integration (WDPI) 2019, Odense, Denmark, June 4-7, 2019

Vinberg, S. & Tjulin, Å. (2018). Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Paper presented at the Jubileum för Rehabiliteringsvetenskap, 4 oktober, 2018, Östersund

Tjulin, Å. , Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Landstad, B. (2018). Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention : - learning experinces from first line public sector managers. I Implementing health promotion in the life course : - user involvement in practice and research.  

Tjulin, Å. (2018). What is fair? International perspectives on equity in work and health. I NU2018 : Det akademiska lärarskapet.

Tjulin, Å. (2016). Ett exempel på det kollegiala lärandet - ett arbetsplatslärande för att möjliggöra studentaktiva lärandeformer.. I NU2016 : Högskolan i samhället. Samhället i högskolan.

White, M. , Schultz, I. , Willaims-Whitt, K. , Loughlin, C. , Dionne, C. , Wagner, S. , Tjulin, Å. , Gilbert, M. & et al. (2016). Identification, Control and Prevention of Work-related Psychosocial Hazards and Social Conditions Contributing to Mental Health Disorders and Prolonged Work Absence. I CARWH 2016: Advancing Research to Improve Work and Health October 16-18, 2016.

Tjulin, Å. (2010). Experience of the implementation of a multi-stakeholder return to work programme. Paper presented at the PREMUS 2010, Angers, France

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social challenges of a time scheduled early contact at the workplace in return-to-work. Oral presentation.. Paper presented at the ICOH WOPS: 4th international conference on psychosocial factors at work, Amsterdam, Holland June 2010

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social organization of return-to-work at the workplace. Oral presentation.. Paper presented at the Seventh International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders PREMUS 2010. Angers, France August/September 2010

Tjulin, Å. , Ekberg, K. & Edvardsson Stiwne, E. (2008). Process Evaluation of a Swedish Workplace-based Return-to-Work Program.. Paper presented at the 3rd ICOH Conference on Psychosocial Factors at Work, Quebec, Canada 1-4 September 2008

Rapporter

Eriksson, A. , Dellve, L. , Jaldestad, E. , Jutengren, G. & Tjulin, Å. (2020). Lärande för hållbar verksamhetsutveckling : En forskningsbaserad handbok om att skapa förutsättningarför ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang.    

White, M. , Williams-Whitt, K. , Wagner, S. , Schultz, I. , Dionne, C. , Pomaki, G. , Loughlin, C. , Tjulin, Å. & et al. (2020). Planning, Implementing and Evaluating Successful Workplace Interventions for Psychologically Healthy and Productive Workplaces : A Pattern Analysis of 57 Systematic Reviews. Vancouver : Work Wellness and Disability Prevention Institute    

Ekberg, K. , Tjulin, Å. , Selander, J. & Müssener, U. (2014). Sociala kontakter - på gott eller ont?. Mälardalen University, Health and Welfare

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2007). Rehabilitering i Kommunen. En utvärdering av ReKom-projektet i Norrköpings kommun. Linköping : Linköping University Electronic Press (IHS Rapport 2007:6).