Åsa Tjulin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Annan titel: Meriterad lärare, Pedagogisk sakkunnig
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428404
  • E-postadress: asa.tjulin@miun.se
  • Rumsnummer: P1511
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Folkhälsovetenskap, Rehabiliteringsvetenskap

Bakgrund

Jag disputerade 2010 i medicinsk vetenskap vid Linköpings Universitet. Min avhandling problematiserar vilken betydelse sociala processer inom arbetsplatsen har vid återgång i arbete.

Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Mälardalens Högskola (2004).

Forskningsområden

Mitt forskningsintresse rör området arbetsliv och hälsa, samt pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.

Forskning som belyser frågor om betydelsen av sociala processer inom återgång i arbete, processutvärdering av hälsofrämjande interventioner, samt aspekter av arbetsplats- och organisatoriskt lärande i arbetslivet relaterat till hälsa är av särskilt intresse. Vidare finns nyfikenhet inom områden som berör pedagogisk utveckling inom högre utbildning kopplat till ämnesområdet hälsovetenskap med inriktning arbetsliv och hälsa.

Forskning

Lokala arbetsmarknadsprogram - Utmaningar av och för en inkluderande arbetsmarknad. Finasieras av Forte Nov 2021 - Okt 2027. Projektledare är Gunilla Olofsdotter. Övriga forskare från Mittuniversitetet är Malin Bolin, Katarina Giritli-Nygren, Carolina Klockmo, Sara Nyhlén, Åsa Tjulin och Ida Sjöberg. Deltar gör också Gunilla Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund (FoU Väst). Flera av forskarna är knutna till Forum för Genusvetenskap och Nätverket för arbetslivsforskning.

In på arbetsmarknaden - ett lärandeperspektiv på utveckling av stödinsatser och behov av samverkan – socialtjänstens perspektiv. Finansieras av Samverkansavtal mellan Miun och Timrå kommun under hösten 2020 - 2021. Forskare: Carolina Klockmo och Åsa Tjulin

Småföretag och Covid-19 – ledares lärdomar inför framtida kriser. Finansieras av AFA Försäkring 2020-2023. Forskare vid Mittuniversitetet Stig Vinberg, Bodil Landstad, Åsa Tjulin, Mikael Nordenmark och vid NTNU Marianne Hedlund.

Undervisning

Tillsammans med Jens Ljungdahl är jag programansvarig för och undervisar i vårt grundutbildningsprogram: Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet.
Jag undervisar även i vårt magisterprogram: Arbetsliv, hälsa och rehabilitering.
Under våren 2022 startar vi vårt magisterprogram Arbetsmiljöstrateg.

2015 erhöll jag pedagogiskt pris för pedagogisk ledning vid Mälardalens Högskola.
2019 blev jag utnämnd till meriterad lärare vid Mittuniversitetet.
2020 genomförde jag utbildningen Nationellt Pedagogisk sakkunnig.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Warne, M. , Dahlqvist, H. & Tjulin, Å. (2021). “Att våga bry sig och vara med i det samhälle vi lever i, det är större än att följa lagen.” : Detaljhandlares perspektiv på tillgänglighetsbegränsning av tobak.. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, ss. 681-693.  

Selander, J. , Sun, J. , Tjulin, Å. & Buys, N. (2021). Interrelated Factors for Return to Work of Sick-Listed Employees in Sweden. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 15  

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. & Nordenmark, M. (2021). Sickness Presenteeism Among the Swedish Self-Employed During the Covid-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, vol. 12, ss. 1-10.    

Trujillo-Alemán, S. , Tjulin, Å. , Pérez, G. & Hagqvist, E. (2021). Social Capital and Self Perceived Health in Lone Mothers : A Multilevel Cross-Sectional Study across Europe. Journal of Family Issues,  

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Vinberg, S. , Selander, J. , Bigelow, P. L. & Larsson, R. (2021). Virtual Internationalization – we did it our way. Högre Utbildning, vol. 11: 2, ss. 1-13.  

Vinberg, S. , Selander, J. & Tjulin, Å. (2020). Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet : Erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 2, ss. 314-323.  

Tjulin, Å. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Hagqvist, E. (2019). Managers’ learning process during a health-promoting leadership intervention. Health Education, vol. 119: 5/6, ss. 350-365.  

Tjulin, Å. & Norén, L. (2016). Folkhälsoutbildning i entreprenörskap –kan en pantomat bli en del avsamhällsutvecklingen?. Socialmedicinsk Tidskrift, : 5, ss. 604-611.    

Selander, J. , Tjulin, Å. , Mussner, U. & Ekberg, K. (2015). Contact With the Workplace During Long-Term Sickness Absence and Worker Expectations of Return to Work. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10    

Tjulin, Å. , Mussner, U. , Selander, J. & Ekberg, K. (2015). Learning Experiences in Return to Work Among Workplace Actors. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10  

Dunstan, D. , Mortelmanns, K. , Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2015). The role of co-workers the return-to-work process. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 10, ss. 9-16.    

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2011). Exploring the meaning of early contact in return-to-work from workplace actors’ perspective. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 2, ss. 137-145.  

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2011). The social interaction of return-to-work explored from co-workers experinces. Disability and Rehabilitation, vol. 33: 21-22, ss. 1979-1989.  

Tjulin, Å. (2010). Avhandlingspresentation: Workplace Social Relations in the Return-to-Work process. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 87: 4, ss. 319

Tjulin, Å. , Maceachen, E. & Ekberg, K. (2010). Exploring Workplace Actors Experiences of the Social Organization of Return-to-Work.. Journal of occupational rehabilitation, vol. 20: 3, ss. 311-321.  

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2009). Experience of the Implementation of a Multi-Stakeholder Return-to-Work Programme. Journal of occupational rehabilitation, vol. 19: 4, ss. 409-418.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Tjulin, Å. (2010). Workplace Social Relations in the Return-to-Work process. Diss. (Sammanläggning) Linköping : Linköping University Electronic Press, 2010

Kapitel i böcker, del av antologier

Tjulin, Å. & MacEachen, E. (2016). The importance of workplace social relations in the return to workprocess : A missing piece in the return-to-work puzzle?. I Handbook of return to work : From research to practice. New York : Springer Science+Business Media B.V. (Handbooks in Health, Work and Disability). S. 81-97.  

Tjulin, Å. , Dunstan, D. , Mortlemans, K. & MacEachen, E. (2016). Återgång i arbete : ett internationellt samproduktionsprojekt. I Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd. Lund : Studentlitteratur. S. 131-141.

Tjulin, Å. (2007). Validity issues in Qualitative Research. I Organizational Theory and Change Processes : Collected papers from a doctoral course. Linköping : Linköping University Electronic Press (LiU.IEI-R-08/0017–SE).

Konferensbidrag

Vinberg, S. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. , Hansson, J. & Landstad, B. (2021). Små företag och COVID-19 – ledares upplevelser av arbetsvillkor, balans arbete-fritid och hälsa. I Konferensbok FALF 14–16 juni 2021. Västerås : . S. 133--134.  

Tjulin, Å. & Klockmo, C. (2021). To learn across Internal Organizational Boarders and Responsibilites – challenges and facilitators. Paper presented at the FORSA 2021, Iceland [DIGITAL], November 11 – 12, 2021.

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Larsson, R. , Bigelow, P. , Vinberg, S. , Selander, J. & White, D. (2019). An International Online Work Disability Policy Course : How a University Partnership Became a Facilitator. Paper presented at the The Work Disability Prevention and Integration (WDPI) 2019, Odense, Denmark, June 4-7, 2019

Vinberg, S. & Tjulin, Å. (2018). Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Paper presented at the Jubileum för Rehabiliteringsvetenskap, 4 oktober, 2018, Östersund

Tjulin, Å. , Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Landstad, B. (2018). Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention : - learning experinces from first line public sector managers. I Implementing health promotion in the life course : - user involvement in practice and research.  

Tjulin, Å. (2018). What is fair? International perspectives on equity in work and health. I NU2018 : Det akademiska lärarskapet.

Tjulin, Å. (2016). Ett exempel på det kollegiala lärandet - ett arbetsplatslärande för att möjliggöra studentaktiva lärandeformer.. I NU2016 : Högskolan i samhället. Samhället i högskolan.

White, M. , Schultz, I. , Willaims-Whitt, K. , Loughlin, C. , Dionne, C. , Wagner, S. , Tjulin, Å. , Gilbert, M. & et al. (2016). Identification, Control and Prevention of Work-related Psychosocial Hazards and Social Conditions Contributing to Mental Health Disorders and Prolonged Work Absence. I CARWH 2016: Advancing Research to Improve Work and Health October 16-18, 2016.

Tjulin, Å. (2010). Experience of the implementation of a multi-stakeholder return to work programme. Paper presented at the PREMUS 2010, Angers, France

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social challenges of a time scheduled early contact at the workplace in return-to-work. Oral presentation.. Paper presented at the ICOH WOPS: 4th international conference on psychosocial factors at work, Amsterdam, Holland June 2010

Tjulin, Å. , MacEachen, E. & Ekberg, K. (2010). The social organization of return-to-work at the workplace. Oral presentation.. Paper presented at the Seventh International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders PREMUS 2010. Angers, France August/September 2010

Tjulin, Å. , Ekberg, K. & Edvardsson Stiwne, E. (2008). Process Evaluation of a Swedish Workplace-based Return-to-Work Program.. Paper presented at the 3rd ICOH Conference on Psychosocial Factors at Work, Quebec, Canada 1-4 September 2008

Rapporter

Eriksson, A. , Dellve, L. , Jaldestad, E. , Jutengren, G. & Tjulin, Å. (2020). Lärande för hållbar verksamhetsutveckling : En forskningsbaserad handbok om att skapa förutsättningarför ett lärandeklimat som bidrar till hälsa och engagemang.    

White, M. , Williams-Whitt, K. , Wagner, S. , Schultz, I. , Dionne, C. , Pomaki, G. , Loughlin, C. , Tjulin, Å. & et al. (2020). Planning, Implementing and Evaluating Successful Workplace Interventions for Psychologically Healthy and Productive Workplaces : A Pattern Analysis of 57 Systematic Reviews. Vancouver : Work Wellness and Disability Prevention Institute    

Eriksson, A. , Dellve, L. , Jaldestad, E. , Jutengren, G. , Tjulin, Å. , Håkansson, H. & Skagert, K. (2020). Slutrapport : LÄRKRAFT: Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?.

Ekberg, K. , Tjulin, Å. , Selander, J. & Müssener, U. (2014). Sociala kontakter - på gott eller ont?. Mälardalen University, Health and Welfare

Tjulin, Å. , Edvardsson Stiwne, E. & Ekberg, K. (2007). Rehabilitering i Kommunen. En utvärdering av ReKom-projektet i Norrköpings kommun. Linköping : Linköping University Electronic Press (IHS Rapport 2007:6).