Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 78 51
  • E-postadress: kristin.godtmankling@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K411
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Turismvetenskap

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen från Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet med inriktning på företagsekonomi och hållbart företagande från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Efter avslutad utbildning arbetade jag inom turismbranschen i Jämtlandsfjällen ett par år innan jag bestämde mig för att det var dags att studera vidare. 2015 tog jag en magisterexamen i turism vid Mittuniversitetet och fick sedan möjligheten att bli forskarstuderande i turismvetenskap vid ETOUR.

Forskningsområden

Nyckelord: Naturturism, tillgänglighet, social rättvisa, konflikthantering, friluftsliv, hållbarhet, fjällturism och landskap.

Jag skrev min licentiat-avhandling inom projektet "Negotiating Pathways to Multifunctional Landscapes: A Pilot Model in the Jämtland Mountains" där jag fokuserade på hur leder för rekreation kan fungera som verktyg för att hantera konflikter kring markanvändning i södra Jämtlandsfjällen, samt hur leder för rekreation kan främja en hållbar användning av fjäll-landskapet.

Andra delen av min doktorsavhandling skriver jag inom projektet ”Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter” som handlar om tillgänglig naturturism för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Här fokuserar jag på hur den tillgängliga naturturismen i Sverige ser ut idag och de utmaningar och möjligheter som finns för en mer inkluderande naturturism. Jag intresserar mig även för hur offentliga och privata aktörer samarbetar kring frågan om tillgänglig naturturism samt hur balansen mellan tillrättaläggning och naturvård kan hanteras.

Det övergripande temat för min doktorsavhandling där de två projekten knyts samman är naturturism i en kontext av social rättvisa, där olika grupper i samhället har olika tillgång till naturen och där samverkan mellan intressen för att hantera motsättningar har en central roll.

Forskning

Jag skriver den avslutande delen av min doktorsavhandling inom projektet "Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter". Det är ett forskningsprojekt som finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF). Jag planerar att disputera under 2021.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Godtman Kling, K. , Margaryan, L. & Fuchs, M. (2020). (In) equality in the outdoors : gender perspective on recreation and tourism media in the Swedish mountains. Current Issues in Tourism, vol. 23: 2, ss. 233-247.    

Godtman Kling, K. , Dahlberg, A. & Wall-Reinius, S. (2019). Negotiating improved multifunctional landscape use: trails as facilitators for collaboration among stakeholders. Sustainability, vol. 11: 13    

Godtman Kling, K. , Fredman, P. & Wall-Reinius, S. (2017). Trails for Tourism and Outdoor Recreation: A Systematic Literature Review. Tourism, vol. 65: 4, ss. 488-508.    

Konferensbidrag

Godtman Kling, K. , Wall-Reinius, S. , Ankre, R. & Ioannides, D. (2019). Accessible and inclusive tourism and recreation : practices of universal design in Sweden. Paper presented at the The 8th Nordic Geographers Meeting, Trondheim, Norway, June 16–19, 2019

Godtman Kling, K. & Margaryan, L. (2019). (In) equality in the outdoors : gender perspective on recreation and tourism media in the Swedish mountains. Paper presented at the Critical Tourism Studies VIII Conference, Ibiza, Spain, 24-28 June, 2019

Godtman Kling, K. & Wall-Reinius, S. (2018). Negotiating co-existence in multifunctional landscapes: trails as facilitators for communication. I Abstract book.. S. 108--109.  

Godtman Kling, K. (2016). Forskningsläget kring leder för rekreation - en litteraturstudie. Paper presented at the Storslagen fjällmiljö 2016, Idre fjäll, den 4–5 oktober, 2016

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Godtman Kling, K. (2019). Paths to collaboration? A Study on Multifunctional Mountain Trails. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 150)  

Rapporter

Godtman Kling, K. & Ioannides, D. (2019). Enhancing Accessibility in Tourism & Outdoor Recreation : A Review of Major Research Themes and a Glance at Best Practice. Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:4).  

Wall-Reinius, S. , Fredman, P. , Dahlberg, A. , Svensson, D. , Sörlin, S. & Godtman Kling, K. (2018). Vägar till mångfunktionella landskap : En pilotmodell i Jämtlandsfjällen. Stockholm : Natruvårdsverket (Naturvårdsverket 6820).  

Godtman Kling, K. , Wall-Reinius, S. & Fredman, P. (2017). The Multi-functional Trail : An International Literature Review and the Case of Trails in Southern Jämtland Mountains, Sweden. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2017:1).