Samarbeten

Spara favorit 5 nov november 2013

Vår ambition är att all forskning och utbildning ska bedrivas nära, eller i samarbete med turismbranschen. Att branschen ser vår forskning som aktuell och relevant är lika viktigt som att vi ges möjlighet att uppfatta aktuella problem och kunskapsluckor. Vi ser vår samverkan med näringslivet som en garanti för fortsatt framgångsrik forskning.

ETOUR har en lång tradition av att samverka med sin omvärld. Det kan ske på olika sätt, via föredrag som våra forskare håller, i form av samarbeten med näringsidkare i näringslivet eller genom medverkan i media. För oss är det kontakten med omvärlden som visar att vår forskning är intressant och relevant för våra målgrupper.

Såväl turismforskning som turismutbildning utvecklas i kontinuerlig dialog med besöksnäringens representanter. Kopplat till miljön finns det styr- och referensgrupper med bred respresentation från svensk besöksnäring. Nedan presenteras några av våra aktuella samverkansprojekt.

Peak Innovation - stärker kopplingen mot näringslivet
Peak innovation är ett samarbetsprojekt där Mittuniversitetet och näringslivet samarbetar för att stärka kopplingen mellan företag och akademi. Målet är att bli den ledande miljön för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv i Europa. ETOUR är en del i samarbetet och  ser goda möjligheter att nå turismföretagen i regionen med ny kunskap som kan ge konkurrenskraft och andra fördelar.
Läs mer på Peak Innovations hemsida.

Kunskapsdestinationen Åre – ett kundinformationsbaserat destinationsledningssystem
Forskningsprojektet "Kunskapsdestinationen Åre" är finansierat av K&K stiftelsen som startade upp under hösten 2011. Projektet bygger på att skapa ett IT-baserat affärssystem för turismdestinationer där det i grunden handlar det om att skapa en hållbar kunskapsbas för destinationen Åre för att stödja destinationens lärande, strategiska beslutsfattande, innovation och destinationsutveckling. Målet är att alla företag ska kunna få del av analyserad information, dels om läget för det egna företaget i relation till hela destinationen, dels för Åre som helhet. Projektet bedrivs i samverkan med bl.a. Skistar Åre och Åre Destination AB.
Läs mer om forskningsprojektet.Lyssna

För mer information, kontakta Matthias Fuchs och Maria Lexhagen

Turismutbildning
Inom Turismprogrammet sker samverkan med omkringliggande samhälle exempelvis genom gästföreläsningar, studentuppdrag, fältkurser, studiebesök, praktik och uppsatser. Exempelvis ger praktiken arbetsgivare möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare och studenten får en viktig kontakt med yrkeslivet.

Uppdragsforskning
En del av vår forskning utförs efter beställning från företag eller myndigheter. Läs mer här om möjligheterna till att beställa forskning från oss.
Läs mer om uppdragsforskning