Forskningsfinansiering

Är du forskare på Mittuniversitetet och behöver råd och guidning kring forskningsfinansiering? Vi på Grants Office riktar oss till dig som är forskare eller administratör och ger rådgivning och stöd kring forskningsfinansiering och ansökningar.

sedlar

Vi hjälper dig med din ansökan, ger feedback och granskar formalia. Vi tittar också på texten utifrån den aktuella bidragsgivarens specifikationer. Hör av dig till grantsoffice@miun.se eller se kontakt längst ner på sidan. 

 

Utlysningar årshjul 2020

Här finns länkar till större nationella och internationella utlysningar

Strategisk samfinansiering

För att bidra till ekonomiska incitament att söka konkurrensutsatt forskningsfinansiering har rektor beslutat att ge ytterligare 25 procent av det totala beloppet ämnat för Mittuniversitetet i ekonomiskt bidrag till de forskare som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och EU:s ramprogram för forskning och innovation (H2020/Horisont Europa). Beslutet gäller för projekt som startar tidigast 1 juli 2020 och har sin verksamhet vid lärosätet (exempelvis gäller det inte för ett postdoc-projekt som bedrivs vid ett annat lärosäte/utomlands även om MIUN står som medelsförvaltare). Det ska framgå i ansökan till finansiären och i budgeten att Mittuniversitet är en del av projektet.

Medlen tillfaller den institution vid Mittuniversitet där projektledaren har sin hemvist. Projektledaren får diskutera med prefekt och eventuella övriga involerade forskare vid lärosätet hur dessa medel bäst ska användas för att utveckla forskningen. Rektors strategiska samfinansiering får inte användas till att täcka eventuellt externt ofinansierade indirekta kostnader (OH), dvs OH som inte täcks av bidragsfinansiären, utan ska vara ett tillskott till forskningsverksamheten.

För att ta del av den strategiska samfinansieringen, vänligen använd denna mall. Ifylld mall skickas via mejl eller internpost till Grants Office, Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd, Akademigatan 3, Östersund.

Hanteringsordning strategisk samfinansiering

Beslut strategisk samfinansiering

Ekonomistöd

På denna sidan finner du kontaktuppgifter till ansvarig ekonom för ekonomistödet. På sidan finns också länkar till kalkylmallar, handläggningsordningar och lathundar som används till projektansökni...

EU-finansiering

På denna sida finner du information till några av de vanligaste finansiärerna inom EU.

Medel för forskningsdriven innovation

Syftet med Forskningsdriven innovation är att stimulera idéer inom alla vetenskapsområden som kan leda till en innovation och bidrar till att forskningsbaserad kunskap nyttiggörs i det omgivande...

Nationell finansiering

Här finner du information samt länkar till några av de vanligaste nationella forskningsfinansiärerna. På sidan finner du också en länk till Forskning.se, en webbportal där information om ytterligar...

Nordisk finansiering

På denna sida finner du information och länkar till de vanligaste nordiska finansiärerna.

Nyttiggörande av forskning

Nya idéer föds bland Mittuniversitetets forskare, medarbetare och studenter. Bär du på kunskap som skulle kunna utgöra grunden för en ny tjänst, vara, process eller metod?

Prisma - Databas för ansökningar

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem. I Prisma kan du med ett enda användarkonto hantera ansökningar för alla tre forskningsråd.

Regional finansiering

Här finner du kontaktuppgifter till några av de vanligaste regionala och lokala finansiärerna.

Samverkansavtal med kommuner

Vi har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Via dem kan forskare och partners från kommunala organisationer söka finansiering för förstudier och projekt.

Språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning till/från engelska–svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, dels en upphandlad leverantör att anli...

Stöd från biblioteket

Här finner du länk till bibliotekets sida om bland annat publicering samt kontaktuppgifter om du frågor rörande bibliometri och bibliometrisk analys.

Annual Call Calender 2021

JANUARY 2021 12 January VETENSKAPSRÅDET EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC-02) 19 January FORMAS Samhällsplanering för omställning (steg 2) 21 January KK-STIFTELSEN Avans 20 22 January KK-STIFTELSE...

Grants Office

Nina Erkenstam

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-142 78 71

Torbjörn Westerlund

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-142 78 95