Miun Innovation stödjer nyttiggörande

Som forskare vid Mittuniversitetet har du en viktig roll. Den kunskap och de idéer som du utvecklar och förädlar kan omsättas i praktisk verksamhet inom ideell, offentlig eller kommersiell sektor.

Sundsvall_SP_0061.jpg
Mittuniversitetets samverkan med SCA, som 2016 fick utmärkelsen "Årets samverkanspris", speglar universitetets målsättningar med nyttiggörande och innovation.

Att forskningen ska bidra till att hitta lösningar på samhällsproblem och generera kunskap som utgör grunden för tjänster, varor, metoder eller processer som kommer till nytta utanför akademin är ett centralt tema i Mittuniversitetets forskningsstrategi.

Miun Innovation erbjuder kvalificerat stöd i processen att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap. Vårt uppdrag är att stimulera studenters, forskares och annan universitetspersonals entreprenöriella och innovativa förmågor och stötta arbetet med att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap. Vänd dig till oss för att få stöd i att: 

  • Lyfta nyttiggörandeaspekter och innovationspotential i din forskningsansökan

  • Inventera och definiera hur forskningsresultaten kan nyttiggöras

  • Utreda immaterialrättsliga skyddsfrågor

  • Skapa licenserbjudanden baserade på din forskning

  • Söka verfieringsmedel för att utreda kommersiell potential

  • Ansöka om forskningsmedel ur utlysningen Forskningsdriven Innovation

Miun Innovations erbjudande till dig som forskare.

Inventera forskningens tillgångar

Ta reda på vilka intellektuella tillgångar ditt forskningsprojekt genererar, vem som äger dem, hur de kan spridas och samtidigt skyddas.

Inventera intellektuella tillgångar (IAI)

Forskning genererar ny kunskap och olika former av intellektuella tillgångar. Genom att strukturerat inventera vilka tillgångar forskningen genererar kan du och din forskargrupp ytterligare...

Licensbanken

Licensbanken.se är en webbplats där licensierbara forskningsresultat presenteras för marknaden. Licensbanken fungerar som en länk mellan forskning och samhället

Miun Innovation

I din roll som forskare ingår att verka för att forskningsresultaten och den kunskap du besitter inom ditt ämne kommer till nytta. Miun Innovations uppdrag är att ge kvalificerat stöd i frågor om...

Verifiera potentialen i din idé

Varje år beviljas ett antal forskare vid Mittuniversitetet medel inom ramen för Vinnovas satsning "Verifiering för tillväxt".

Kontakt

Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 81 84

Johan Landström

Innovationsrådgivare

010-142 87 81

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 83 55

Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 79 81

Sven Wadman

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

010-142 85 84