All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

Gamla bildbanksbilder

Forskningsetiska kommittén är ett rådgivande organ som kan genomföra granskningar av projekt och ge råd och synpunkter. Kommittén kan även ge råd och rekommendationer på en ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM) innan den skickas till myndigheten. 

Forskningsetik bygger i mångt och mycket på frivilliga överenskommelser inom forskarsamhället om etiska principer. I Sverige är följande lagar och direktiv centrala: 

En överblick av olika dokument om forsknings- och yrkesetik finns i en nätbaserad forskningsetikportal, CODEX. Hur forskning får bedrivas regleras också i allmän lagstiftning. Dessa lagrum och hur de tillämpas på forskning finns också beskrivet i CODEX.

Vi rekommenderar även Vetenskapsrådets publikation God forskningssed som bland annat informerar om ansvarsfrågor i multinationella forskningsprojekt, kommersialisering och mycket annat.

Planerade möten för 2021

  • 28 januari
  • 18 mars
  • 20 maj
  • 16 september
  • 28 oktober
  • 9 december

Vid frågor eller funderingar kontakta ordförande Erna Danielsson eller samordnare Anna Haeggström. Ansökningar skickas till: Anna Haeggström, Universitetsledningens stab (ULS), Sundsvall

Kontakt

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-1428132

Anna Haeggström

Samordnare|Samordnare

010-1428493