På den här sidan samlas dokument, beslut och mallar för att underlätta arbetet med utbildningsinformation.

 Gamla bildbanksbilder

Regler, handläggningsordning och mallar

Kurs - kursplan på grund- och avancerad nivå

Länk till regler för kursplaner, styrdokumentswebben 
Via länken till styrdokumentswebben nedan hittar du
- Regler för kursplaner
- Handläggningsordning för kursplan
- Mall för kursplan, svensk och engelsk 

 

Formulär
kan användas då man tar fram en ny kursplan eller reviderar en befintlig.

Formular_kursplan
Används av lärare/ämnesansvarig för att lämna underlag för ny/reviderad kursplan till Inrapportör för inmatning i Atlas.

Formulär, flera kursplaner i samma formulär
Används för underlag för inrapportering i Atlas där man kan ha fler kurser i samma mall/formulär. Efter t.ex. ett samlat beslut i ÄK.

Extra litteratur
Extra examination (moduler)

Formular_kursplan_ENG

Program - utbildningsplan

Via länken till styrdokumentswebben nedan hittar du
- Regel för utbildningsplan
- Rekommenderad handläggning av program/utbildningsplan
- Mall (layout) för utbildningsplan, svensk och engelsk

Länk till regel för utbildningsplan, styrdokumentswebben 

Formulär_utbildningsplan
Används av lärare/ämnesansvarig för att lämna underlag för ny/reviderad utbildningsplan till Inrapportör för inmatning i Atlas.

Kurs på forskarnivå

Kursplaner ska upprättas för kurser på forskarnivå. Kursplanen är ett juridiskt dokument som deklarerar innehållet i en kurs och utgör ett avtal mellan lärosätet och studenten. Kursplanen visar universitetets intentioner med kursen, d v s vilka kunskaper och färdigheter studenten kan förvänta sig att förvärva och vad som krävs av studenten.

Kravspecifikation för kursplan på forskarnivå samt mallar på svenska och engelska hittar du på styrdokumentswebben.

Länk till kravspecifikation, styrdokumetswebben

Bra att veta!

Behörighetshantering i Atlas

Här hittar du information om hur förkunskapskraven hanteras och beskrivs i Atlas.

Behorighetshantering_i_Atlas.pdf

omradesbehorigheter- + Gy2011.pdf

 

Nya tillträdesregler 31 maj 2022

Från och med 31 maj 2022 gäller nya tillträdesregler, ett nytt sätt att beskriva särskild behörighet för nybörjare på högskolan. Ett arbete pågår för att förbered Atlas och verksamheten inför denna förändring.

Se tidsplan för arbetet här

Manual, revidera behörighet (OB till nya tillträdesregler)

Exempel på hur man anger behörigheter i kurs- och utbildningsplan

Betyg - betygsskalor etc

Beslut kring betygskalor

MIUN 2011/1960 - barnmorskeutbildning

MIUN 2013/515 - uppdragsutbildning

MIUN 2014/1391 - VFU, lärarutbildning

MIUN 2018/2268 - undantag från 7-gradig skala i psykologprogrammet

MIUN 2018/1082- Betygskala projektkurser i samverkan med extern aktör

MIUN 2019/1223 - Betygsskalor Mittuniversitetet

Mittuniversitetet tillämpar 7-gradig, 3-gradig samt 2-gradig betygsskala Det krävs dispens för att använda den 2-gradiga skalan. Se beslut ovan dnr MIUN 2019/1223

Fördjupningskoder

SUHF tog 2008 fram fördjupningskoder för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.

"Beteckningar för kursers tillhörighet till grundnivå och avancerad nivå, plats i huvudområdets successiva fördjupning för generell examina (även kombinerade med yrkesexamina och karaktär av examensarbete."
Se hela SUHFs rekommendation här: https://suhf.se/publikationer/rekommendationer/ "Rekommendationer 2007-2008 - Rekommendationer för studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten". 

KOD - Grundnivå
G1N - har endast gymnasiala förkunskapskrav
G1F - fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
G2E - innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
GXX - Kan ej klassificeras

KOD - Avancerad nivå
A1N - har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - innehåller examensarbete för masterexamen
AXX - Kan ej klassificeras

Behörighetsgivande utbildning
BXX - kan ej ingå i examen

Fördjupningskoder - pdf

Huvudområden, ämnesgrupper och ämnen

Ämnen och Huvudområden inrättas av universitetets rektor.

Universitetets Ladokenhet skapar huvudområdeskod och ordnar i samråd med berörd fakultet in huvudområdet i en av SCB skapad Huvudområdesgrupp och Ämnesgrupp. 

Lista över ämnen/huvudområden vid Mittuniversitetet och dess ämnesgruppskoder och huvudområdeskoder.

Huvudområde: är ett nationellt begrepp och utgör det huvudsakliga området för utbildningen. En kurs kan tillhöra ett eller flera Huvudområden, eller inget Huvudområde. Vilka huvudområden MIUN har på olika nivåer – GR, AV (mag, mas) – anges i särskild lista som hanteras utanför Ladok. Huvudområdes-/ämneslista (här kan du se vilken nivå ämnena är inrättade på).

Ämnesgrupp: grupperar ämnen/huvudområden och ämnesgrupperna är därmed färre till antalet än mängden ämnen/huvudområden. En kurs måste vara knuten till en ämnesgrupp. Ämnesgrupp utgör den mest finfördelade nivån av tre (Ämnesgrupp, Ämnesdelområde, Ämnesområde), vilka används för SCBs statistik om utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Huvudområdesgrupp: grupperar alla huvudområden och huvudområdesgrupperna är därmed färre än antalet huvudområden. Huvudområdesgrupp är en undergrupp till SUN, d v s svensk utbildningsnomenklatur. SUN innehar däröver tre klasser, vilka alla används för SCBs examensstatistik. 

Regler
För regler kring inrättande och nedläggning av ämne/huvudområde.

 

Rekommendationer vid framtagande av nya program- och kursbenämningar

Denna lathund har tagits fram i referensgruppen för utbildningsinformation, som en följd av att det idag inte finns en samsyn kring hur Mittuniversitetet använder sig av program- och kursbenämningar. Det saknas också en praxis för hur svenska program- och kursbenämningar ska översättas till engelska. Det här får konsekvenser på flera plan, bland annat när det gäller hur utbildningarna presenteras på miun.se (atlaslistning), i broschyrer, examensbevis och Ladokintyg. 

Lathunden omfattar rekommendationer för hur program- och kursbenämningar ska formuleras då nya utbildningar tas fram. Rekommendationerna gäller för program- och kursbenämningar på svenska och dess engelska översättningar (grund och avancerad nivå).

De nya rekommendationerna ska bidra till en intern samsyn om hur program – och kursbenämningar ska benämnas. Huvudsyftet är att öka tydligheten gentemot studenter, potentiella studenter, interna och externa samarbetsparters.

Rekomendationer vid framtagandet av nya program- och kursbenämningar.pdf

Sökämnen och fritextord/fritextindexering Atlas - antagning.se

Sökämnen

Sökämnen används i sökfunktionen på sökandewebben. De presenteras i ett ämnesträd i sökfunktionen, där man kan klicka runt och välja ett sökämne. Man får då träff på alla utbildningstillfällen som är märkta med detta sökämne.

Sökämnen ingår också i den indexering som görs för fritextsökningen på sökandewebben.

Sökämnen kopplas till kurs/program via kursplanen/utbildningsplanen eller via resp. katalogtext. 

Lista över sökämnen som kan användas i antangning.se

Fritextord och fritextindexering

Olika saker viktas på olika sätt då de indexeras upp i sökfunktionen på www.antagning.se.

Nedanstående delar indexeras och viktas i följande ordning:

  • Anmälningskod
  • Kurskod
  • Utbildningens namn
  • Fritextord
  • Lärosäteskod (miu)
  • Ämne/examen
  • Ort
  • Lärosätets namn

Den sammanlagda viktningen av de olika delarna ovan avgör om utbildningen listas högre upp eller längre ner i träfflistan. Antalet beskrivande ord spelar roll.

Läs mer om sökämnen här

Övrigt, beslut, rektorsbeslut mm

Datum för etablering och publicering av utbildningsutbud

Tidigare har utbudsprocessen styrts av katalogens tryckdatum. Från och med läsåret 2014/2015 trycks ingen katalog och det har därför identifierats andra delar som styr processen och sätter deadlines för när utbudet ska vara etablerat och klarat i Atlas för publicering.

Internationella utbudet med start
-          hösttermin, klart den 1 oktober
-          vårtermin, klart den 1 maj

Ordinarie utbud för kommande läsår, (ett läsår avser i detta fall sommar, hösttermin och vårtermin)
-          etablerat och klart i Atlas 1 november

För mer detaljer se beslut dnr MIUN 2013/1316

Hantering av inställd utbildning i Atlas, på webb, NyA och antagning.se

UD-Beslut, dnr MIUN 2012/962

Förslag till beslut för hantering av inställd utbildning har tagits fram av Malin Bydén Sjöbom, Eva Staffansson, Cathrin Björne och Maud Albertsson. Det utgår från ett normalläge, inte det extremläge som var läsåret 2011/2012 och som till viss del fortsatte under 2012/2013.

Begränsningar

Förslag till beslut begränsar sig till att endast omfatta hanteringen av utbildningsutbudet efter att beslut fattats om att utbildning ska ställas in.

Hantering i utbildningsdatabasen Atlas, webb, NyA och www.antagning.se

Då utbildningstillfälle ställs in:

Innan en ansökningsomgång öppnar

Kurstillfällen som ställs in tas bort från webb, NyA och www.antagning.se

Programtillfällen som ställs in ligger kvar på webben, NyA och på www.antagning.se .  Visas som inställt. 

Under pågående ansökningsomgång

kurs- och programtillfällen som ställs in tas inte bort från webben eller från www.antagning.se. Visas som inställt.

Efter sista anmälningsdag

Kurs- och programtillfällen som ställs in utifrån söksiffror tas inte bort från webben eller från www.antagning.se. Visas som inställt.

(En särskild bedömning kan göras om det är en stor mängd inställda utbildningar och vid extremfall kan utbildningarna tas bort från webben även efter sista anmälningsdag. En dialog förs vid sådana fall mellan institutioner och fakultet, beslut fattas av UD.) I NyA och på www.antagning.se kan det inte plockas bort (inte möjligt i systemen).

Information på webben om inställda utbildningar

När utbildningar ställs in ska samråd ske med UK/Kommunikation om behovet av att lämna kompletterande och förklarande information på webben om varför det görs med syfte att upprätthålla ett bra förtroende för Mittuniversitetet hos våra målgrupper. 

Läsårets förläggning

Enligt rektorsbeslut, dnr MIUN 2017/1977, har Mittuniversitet fasta terminstider i enlighet med SUHF:s rekommendationer.

En hösttermin starta den måndag som infaller under tiden 28 augusti–3 september och vårterminen startar 20 veckor senare.

Beslut och bilaga med terminstider för läsåren 2018/19–2023/24.

Studieorter

För kurs- och programtillfällen skall alltid en ort anges. Normalt är det orten där kursen/programmet ges. För distanskurser utan träffar avser orten normalt den ort där kursen administreras från, dvs den ort där lärarna finns.

Från och med vt2019 återinför vi Flex-orterna för distansutbilnding utan obligatoriska fysiska träffar (tidigare ITD). 

De flex-orter som används är:

Flex - Sundsvall
Flex - Östersund
Flex - Sundsvall/Östersund

Orten i efterledet ses som den administrativa orten, den ort som utbildningen administreras från.
Flex-orterna blir endast en intern administrativ uppgift för att enklare ta fram uppgifter för distansutbildning utan fysiska träffar . Det är inget som kommer presenteras/visas utåt mot våra sökande.

Se beslut MIUN 2019/2081

 

 

Undervisningsformer/studieformer

I rektorsbeslutet MIUN 2011/998 har beslutats om definitioner av de studieformer som används vid Mittuniversitetet.

Fr.o.m vt2019 utgår studieformen IT-distans. Se rektorsbeslut MIUN 2018/1053

Normal

Används då undervisningen i huvudsak sker på plats vid något av lärosätets campus.

Distans

Används då lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. Det kan vara  träffar på campus, på lärcentra och/eller via IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Det kan förekomma obligatoriska fysiska sammankomster eller inga fysiska sammankomster.
Information om de sammankomster som förekommer och hur utbildningen genomförs ska vara tydlig och anges i Atlas för presentation på webb. Det anges med antal fysiska träffar totalt samt hur många av dessa som kan ses som obligatoriska och även en beskrivning av träffarna bör anges.

Exempel på skrivningar hittar du här!

IT-distans, utgår fr.o.m vt19

Används då lärare och studenter är åtskilda i tid och/eller rum. Utbildningen genomförs helt eller delvis med stöd av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Utbildningen ges på distans och har inte några obligatoriska fysiska sammankomster.

För mer detaljer, se beslut. MIUN 2011/998
För mer detaljer kring IT-distans utträde som studieform, se beslut MIUN 2018/1053

Utökning av utbud, nytillkomna utbildningsalternativ

Med nytillkomna utbildningsalternativ avses utbildningstillfällen (kurs‐, kurspaket och
program‐) utöver tidigare aviserat utbud. I detta innefattas såväl helt nya kurs‐
/kurspaket‐/programtillfällen som ytterligare tillfällen på redan annonserade
utbildningar.

Se handläggningsordning