Gamla bildbanksbilder

Beslut, regler, riktlinjer m.m.

På den här sidan samlas olika dokument, beslut, regler, riktlinjer och policys som kopplar till utbildningsinformation.

 • Länk till regler för kursplaner, styrdokumentswebben 
  Via länken till styrdokumentswebben nedan hittar du
  - Regler för kursplaner
  - Handläggningsordning för kursplan
  - Mall för kursplan, svensk och engelsk 

 • Kursplaner ska upprättas för kurser på forskarnivå. Kursplanen är ett juridiskt dokument som deklarerar innehållet i en kurs och utgör ett avtal mellan lärosätet och studenten. Kursplanen visar universitetets intentioner med kursen, d v s vilka kunskaper och färdigheter studenten kan förvänta sig att förvärva och vad som krävs av studenten.

  Regler för kursplan på forskarnivå samt mallar på svenska och engelska hittar du på styrdokumentswebben.

  Till styrdokument

 • Via länken till styrdokumentswebben nedan hittar du
  - Regel för utbildningsplan
  - Rekommenderad handläggning av program/utbildningsplan
  - Mall (layout) för utbildningsplan, svensk och engelsk

  Regler för utbildningsplan, styrdokumentswebben 

  Formulär_utbildningsplan
  Används av lärare/ämnesansvarig för att lämna underlag för ny/reviderad utbildningsplan till Inrapportör för inmatning i Atlas.

  Formulär utbildningsplan engelsk

 • Denna lathund har tagits fram i referensgruppen för utbildningsinformation, som en följd av att det idag inte finns en samsyn kring hur Mittuniversitetet använder sig av program- och kursbenämningar. Det saknas också en praxis för hur svenska program- och kursbenämningar ska översättas till engelska. Det här får konsekvenser på flera plan, bland annat när det gäller hur utbildningarna presenteras på miun.se (atlaslistning), i broschyrer, examensbevis och Ladokintyg. 

  Lathunden omfattar rekommendationer för hur program- och kursbenämningar ska formuleras då nya utbildningar tas fram. Rekommendationerna gäller för program- och kursbenämningar på svenska och dess engelska översättningar (grund och avancerad nivå).

  De nya rekommendationerna ska bidra till en intern samsyn om hur program – och kursbenämningar ska benämnas. Huvudsyftet är att öka tydligheten gentemot studenter, potentiella studenter, interna och externa samarbetsparters.

  Rekomendationer vid framtagandet av nya program- och kursbenämningar.pdf

 • Nya tillträdesregler 31 maj 2022

  Från och med 31 maj 2022 gäller nya tillträdesregler, ett sätt att beskriva särskild behörighet för nybörjare på högskolan. 

  Gymnasiekrav - skrivningar enl. riktlinjer från UHR.xlsx

   

  Behörighetskrav i kurs‑ och utbildningsplaner, grund‑ och avancerad nivå

  I Worddokumentet hittar du en vägledning som övergripande beskriver vilka behörighetskrav som får ställas för olika kategorier av kurser och program och hur kraven ska vara formulerade utifrån lokala och nationella riktlinjer.

  Länk till Worddokument

 • SUHF tog 2008 fram fördjupningskoder för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.

  "Beteckningar för kursers tillhörighet till grundnivå och avancerad nivå, plats i huvudområdets successiva fördjupning för generell examina (även kombinerade med yrkesexamina och karaktär av examensarbete."
  Se hela SUHFs rekommendation här: https://suhf.se/publikationer/rekommendationer/ "Rekommendationer 2007-2008 - Rekommendationer för studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten". 

  KOD - Grundnivå
  G1N - har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F - fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E - innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F - fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
  G2E - innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
  GXX - Kan ej klassificeras

  KOD - Avancerad nivå
  A1N - har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F - har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E - innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E - innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX - Kan ej klassificeras

  Behörighetsgivande utbildning
  BXX - kan ej ingå i examen

  Fördjupningskoder - pdf

 • Ämnen och Huvudområden inrättas av universitetets rektor.

  Universitetets Ladokenhet skapar huvudområdeskod och ordnar i samråd med berörd fakultet in huvudområdet i en av SCB skapad Huvudområdesgrupp och Ämnesgrupp. 

  Lista över ämnen/huvudområden vid Mittuniversitetet och dess ämnesgruppskoder och huvudområdeskoder.

  Huvudområde: är ett nationellt begrepp och utgör det huvudsakliga området för utbildningen. En kurs kan tillhöra ett eller flera Huvudområden, eller inget Huvudområde. Vilka huvudområden MIUN har på olika nivåer – GR, AV (mag, mas) – anges i särskild lista som hanteras utanför Ladok. Huvudområdes-/ämneslista (här kan du se vilken nivå ämnena är inrättade på).

  Ämnesgrupp: grupperar ämnen/huvudområden och ämnesgrupperna är därmed färre till antalet än mängden ämnen/huvudområden. En kurs måste vara knuten till en ämnesgrupp. Ämnesgrupp utgör den mest finfördelade nivån av tre (Ämnesgrupp, Ämnesdelområde, Ämnesområde), vilka används för SCBs statistik om utbildning på grund- och avancerad nivå. 

  Huvudområdesgrupp: grupperar alla huvudområden och huvudområdesgrupperna är därmed färre än antalet huvudområden. Huvudområdesgrupp är en undergrupp till SUN, d v s svensk utbildningsnomenklatur. SUN innehar däröver tre klasser, vilka alla används för SCBs examensstatistik. 

  Regler
  För regler kring inrättande och nedläggning av ämne/huvudområde.

   

 • Enligt rektorsbeslut, dnr MIUN 2017/1977, har Mittuniversitetet fasta terminstider i enlighet med SUHF:s rekommendationer.

  En hösttermin starta den måndag som infaller under tiden 28 augusti–3 september och vårterminen startar 20 veckor senare.

  Beslut och bilaga med terminstider för läsåren 2018/19–2023/24.

   

  Terminsindelning

  ht2018 t.o.m vt2024

  ht2024 t.o.m. vt2030

 • Ordinarie utbud för kommande läsår, (ett läsår avser i detta fall sommar, hösttermin och vårtermin) ska vara klart och godkänt i alla led i Ladok för publicering

  Internationella utbudet med start
  -          hösttermin, klart den 1 oktober
  -          vårtermin, klart den 1 maj

  Ordinarie utbud för kommande läsår, (ett läsår avser i detta fall sommar, hösttermin och vårtermin)
  -          etablerat och klart i Ladok 1 november

  För mer detaljer se beslut dnr MIUN 2013/1316

   

  Utökning av utbud efter 1 november

  Sista datum för  utökning av utbildningsutbud:

  • 1 februari - utbildningsutbud sommarkurser och hösttermin
  • 1 augusti - utbildningsutbud vårtermin

  Utökning av utbildningsutbud efter ovanstående datum medges endast i undantagsfall.

  För mer detaljer för hantering av nytillkomna utbildningsalternativ, se rektorsbeslut, MIUN 2016/489

 • Med nytillkomna utbildningsalternativ avses utbildningstillfällen (kurs‐, kurspaket och
  program‐) utöver tidigare aviserat utbud. I detta innefattas såväl helt nya kurs‐
  /kurspaket‐/programtillfällen som ytterligare tillfällen på redan annonserade
  utbildningar.

  Se handläggningsordning

  Utökning av utbud efter 1 november
  Sista datum för  utökning av utbildningsutbud:

  1 februari - utbildningsutbud sommarkurser och hösttermin
  1 augusti - utbildningsutbud vårtermin
  Utökning av utbildningsutbud efter ovanstående datum medges endast i undantagsfall.

  För mer detaljer för hantering av nytillkomna utbildningsalternativ, se rektorsbeslut, MIUN 2016/489

 • UD-Beslut, dnr MIUN 2012/962

  Förslag till beslut för hantering av inställd utbildning har tagits fram av Malin Bydén Sjöbom, Eva Staffansson, Cathrin Björne och Maud Albertsson. Det utgår från ett normalläge, inte det extremläge som var läsåret 2011/2012 och som till viss del fortsatte under 2012/2013.

   

  Hantering i Ladok, webb, NyA och www.antagning.se

  Då utbildningstillfälle ställs in:

  Innan en ansökningsomgång öppnar

  Kurstillfällen som ställs in tas bort från webb, NyA och www.antagning.se

  Programtillfällen som ställs in ligger kvar på webben, NyA och på www.antagning.se . Visas som inställt. 

   

  Efter att antagningsomgång öppnat

  Kurs- och programtillfällen som ställs in tas inte bort från webben eller från www.antagning.se. Visas som inställt.

  (En särskild bedömning kan göras om det är en stor mängd inställda utbildningar och vid extremfall kan utbildningarna tas bort från webben även efter sista anmälningsdag. En dialog förs vid sådana fall mellan institutioner och fakultet, beslut fattas av UD.) I NyA och på www.antagning.se kan det inte plockas bort (inte möjligt i systemen).

   

  Information på webben om inställda utbildningar

  När utbildningar ställs in ska samråd ske med UK/Kommunikation om behovet av att lämna kompletterande och förklarande information på webben om varför det görs med syfte att upprätthålla ett bra förtroende för Mittuniversitetet hos våra målgrupper. 

 • För kurs- och programtillfällen skall alltid en ort anges. Normalt är det orten där kursen/programmet ges. För distanskurser utan träffar avser orten normalt den ort där kursen administreras från, dvs den ort där lärarna finns.

  Från och med vt2019 återinför vi Flex-orterna för distansutbildning utan obligatoriska fysiska träffar (tidigare ITD). 

  De flex-orter som används är:

  Flex - Sundsvall
  Flex - Östersund
  Flex - Sundsvall/Östersund

  Orten i efterledet ses som den administrativa orten, den ort som utbildningen administreras från.
  Flex-orterna blir endast en intern administrativ uppgift för att enklare ta fram uppgifter för distansutbildning utan fysiska träffar . Det är inget som kommer presenteras/visas utåt mot våra sökande.

  Se beslut MIUN 2019/2081

   

   

 • I rektorsbeslutet MIUN 2011/998 har beslutats om definitioner av de studieformer som används vid Mittuniversitetet.

  Fr.o.m vt2019 utgår studieformen IT-distans. Se rektorsbeslut MIUN 2018/1053

  Normal

  Används då undervisningen i huvudsak sker på plats vid något av lärosätets campus.

  Distans

  Används då lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. Det kan vara  träffar på campus, på lärcentra och/eller via IKT (informations- och kommunikationsteknik).

  Det kan förekomma obligatoriska fysiska sammankomster eller inga fysiska sammankomster.
  Information om de sammankomster som förekommer och hur utbildningen genomförs ska vara tydlig och anges i Atlas för presentation på webb. Det anges med antal fysiska träffar totalt samt hur många av dessa som kan ses som obligatoriska och även en beskrivning av träffarna bör anges.

  Exempel på skrivningar hittar du här!

  IT-distans, utgår fr.o.m vt19

  Används då lärare och studenter är åtskilda i tid och/eller rum. Utbildningen genomförs helt eller delvis med stöd av IKT (informations- och kommunikationsteknik). Utbildningen ges på distans och har inte några obligatoriska fysiska sammankomster.

  För mer detaljer, se beslut. MIUN 2011/998
  För mer detaljer kring IT-distans utträde som studieform, se beslut MIUN 2018/1053

 • Sökämnen/ämnesord

  Sökämnen/ämnesord används i sökfunktionen på sökandewebben/antagning.se. De presenteras i ett ämnesträd i sökfunktionen, där man kan klicka runt och välja ett sökämne. Man får då träff på alla utbildningstillfällen som är märkta med detta sökämne.

  Sökämnen ingår också i den indexering som görs för fritextsökningen på sökandewebben.

  Sökämnen kopplas till kurs/program i Ladok. 

  Lista över sökämnen som kan användas i antangning.se

  Fritextord och fritextindexering

  Olika saker viktas på olika sätt då de indexeras upp i sökfunktionen på www.antagning.se.

  Nedanstående delar indexeras och viktas i följande ordning:

  • Anmälningskod
  • Kurskod
  • Utbildningens namn
  • Fritextord
  • Lärosäteskod (miu)
  • Ämne/examen
  • Ort
  • Lärosätets namn

  Den sammanlagda viktningen av de olika delarna ovan avgör om utbildningen listas högre upp eller längre ner i träfflistan. Antalet beskrivande ord spelar roll.

  Läs mer om sökämnen här

Sidan uppdaterades 2024-07-08