Mål för behörighetsgivande utbildning i högskolepedagogik

SUHF antog år 2016 nationella rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Rekommendationerna innebär att en sådan utbildning ska förhålla sig till gemensamma mål och att en bedömning vid ett lärosäte om att målen är uppfyllda för en individ ska erkännas på ett annat.

Utbildningens omfattning och syfte

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik omfattar sammanlagt minst 10 veckors heltidsstudier. Utbildningens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan. Oavsett om utbildningen anordnas som poänggivande kurser eller som medarbetarutbildning, bör den anses tillhöra avancerad nivå.

Mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är (utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå) att deltagaren efter avslutad utbildning ska kunna visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.

Deltagaren ska kunna

  • diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
  • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
  • använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
  • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Deltagaren ska också

  • påbörja en pedagogisk portfölj samt
  • redovisa ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning.

Källa: SUHF Rek 2016:1, Dnr 0024-16

Målen för Mittuniversitetets behörighetsgivande utbildning

Mittuniversitetets behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning följer SUHF:s rekommendationer. Målen ovan återfinns i de olika kurserna, men till viss del i något förenklade formuleringar. Några av målen återkommer helt eller delvis i flera av kurserna. Då det är mycket stoff som ska in i en tioveckors utbildning så kan baskurserna anses vara översiktliga. För ytterligare fördjupning finns valbara kurser att läsa.