Forskningen inom Kriminologin vid Mittuniversitetet syftar till att få en bättre förståelse för orsaker och konsekvenser av vår tids olika brottskategorier.

23090019-polis-marke-pa-uniform.jpg

Forskningen utvecklar dels grundläggande forskning (exempelvis teoritestning och teoribildande) och dels tillämpad forskning. Målet med forskningen är att utveckla nya strategier emot brottslighet och våld för att minska konsekvenserna av brottslighet och våld för brottsdrabbade och samhället. Forskningen vid kriminologin har två fokusområden; brottsprevention och teoretisk kriminologi.

Forskningen kring brottsprevention bottnar i ett växande intresse från samhället och olika institutioner kring att förebygga att ungdomar utvecklas till livstilsbrottslingar Forskningen utgör en grund för utveckling av nya strategier och verktyg samt en grund för förbättring av tidigare strategier och verktyg för att förebygga brott.

Forskningen kring teoretisk kriminologi motiveras av komplexiteten i att veta vad som orsakar brottslighet. Det är en fördel att belysa vad som orsakar brott från flera synvinklar. Vid Mittuniversitetet är denna forskningslinje nära besläktad med hatbrott och extremistvåld samt har ett analytiskt tillvägagångssätt.

Forskningsgruppen planerar för att testa en nyutvecklad kriminologisk teori, dvs. The Situation Action Theory (SAT; Wikström, 2014). Enligt SAT finns grunden till mänsklig handling i det situationella hellre än i det individuella eller kollektiva. Individer handlar som de gör på grund av vem de blivit under åren av personlig utveckling, och på grund av olika faktorer i den miljö som de är en del av. Denna teori kommer att testa med hjälp av olika fallstudier.

Forskningen i kriminologi vid Mittuniversitetet är även teoribildande. Baserat på både grundläggande forskning och analytisk metod studeras och analyseras grunden till våldsbeteende hos människor och motivationen till och utlösande faktorer till våldsamma samhällen i en global värld.

 
In English
Summary of the research strategy in criminology