Forskningen vid institutionen är inom psykologi uppdelad i fyra övergripande kategorier: klinisk psykologi, emotion och kognition, utvecklingspsykologi, samt arbets- och socialpsykologi. Inom socialt arbete är inriktningen det sociala arbetets senmoderna utmaningar.

Psykologi

Vid institutionen bedrivs såväl grundforskning som tillämpad forskning och interventioner. Vår forskning syftar till att fylla kunskapsluckor men också att utveckla metoder för att förbättra hälsa och välmående.

Ett viktigt mål är att skapa forskning för att förebygga, lindra, och bota mänskligt lidande och sjukdom. För att nå detta bedriver vi studier på grundnivå men också studier som involverar psykiatriska och psykosomatiska störningar, sensoriska och kognitiva dysfunktioner, etiologiska mekanismer och utvecklingsprocesser, samt förebyggande och behandlingsarbete.

Socialt arbete

Den ökade nationella och internationella forskningen och utbildningen inom socialt arbete gör att vi satsar våra resurser på de områden där vi kan hävda oss både nationellt och internationellt. Inriktningen på ”Det sociala arbetets senmoderna utmaningar” har stor kapacitet att hävda sig och etablera sig som en profil som annars fattas vid många andra nationella och internationella lärosäten.

Mot bakgrund av denna definition har forskningen inom socialt arbete som sin huvuduppgift att forska om social rättvisa och socioekonomiska orättvisorna i samhället och öka möjligheterna för integrationen av marginaliserade grupper. Detta inkluderar frågeställningar om de strukturella förhållanden som reproducerar orättvisor och sociala problem både på nationell och global nivå. Därför är socialt arbete ett sociopolitiskt ämnesfält där forskning och utbildning inte kan separeras från dess politiska konsekvenser.

Socialt arbete vid Mittuniversitetet ser sig som en del av ett internationellt forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att befrämja social rättvisa. Ökande internationell konkurrens och behovet av ny kunskap inom det alltmer globaliserade arbetsfältet nödvändiggör existensen av strategiska program för att möta dessa nya utmaningar.