Kulturanalys

Spara favorit 14 nov november 2017

Kulturanalys – en metod att använda i skolans systematiska kvalitetsarbete

RUN har äganderätten till skolutvecklingsmetoden Kulturanalys utifrån frirumsteorin och erbjuder utbildning till licensierad handledare i kulturanalys. En licensierad handledare har en viktig funktion genom hela kulturanalysprocessen och är den som organiserar, strukturerar och handleder arbetet.

Genom att i sin organisation ha licensierade handledare i kulturanalys skapas goda förutsättningar för ett kontinuerligt användande av metoden och därmed kan en systematik i skolutvecklingsarbetet byggas in.

Kulturanalys – Vad handlar det om?
Kulturanalys som metod för skolutveckling utgår från att en skolas utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i den ”jordmån” – de kulturer – som är närvarande i vardagsarbetet. Elever och personal på skolan gör en öppen självvärdering genom att skriva brev utifrån en allmänt formulerad grundfråga som exempelvis Hur är det att vara elev/lärare på denna skola? Breven blir en kartläggning som analyseras och ger inblickar i skolans vardagsarbete samt tydliggör skolans utvecklingsbehov.  Kulturanalysen ger underlag för bedömning av nuläge och färdriktning och utgör en grund för att ta fram idéer till utvecklingsområden, för att utifrån dessa välja verksamhetsriktning och färdmål. Ett utvecklingsprogram utformas och arbetet går över i en genomförandefas i syfte att utveckla skolans arbete. 

Kulturanalys – Kvalitetsarbete i samband med skolinspektion!
Kulturanalys kan användas parallellt med skolinspektionens tillsyner. Fördelen med detta är att kommuner och skolor arbetar fram en egen självvärdering som kompletterar skolinspektionens externa granskning. Det samlade resultaten av de båda utvärderingarna kan i nästa steg ligga till grund för skolutvecklingsprogram som bygger på överväganden som hämtats från såväl de inifrån kommande kulturanalyserna som den externa skolinspektionen.

Kulturanalys – metod och handledarutbildning

Nytt utbildningstillfälle till certifierad handledare i kulturanalys startar till våren 2018

Utbildningen är upplagd i fyra steg och innefattar teori, metod och praktik. Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna hemuppgifter i den egna organisationen och får själva handledning i detta arbete. Utbildare är Gunnar Berg, Anders Ljungberg och Frank Sundh, som alla har gedigen kompetens och stor erfarenhet av kulturanalysarbete. Läs mer om kursupplägget i informationsfoldernLyssna.

Utbildningstillfällen

Steg 1: 16-17 januari 2018
Steg 2: 21-22 februari
Steg 3: 21-22 mars
Steg 4: 1 juni

Alla utbildningstillfällen genomförs på Elite Hotel Knaust i Sundsvall.

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN. För övriga deltagare är kursavgiften 7 800 kr. exkl. moms.

Anmälan

Anmälan sker via ett webbformulär som du hittar genom att klicka på länken nedan.
Sista anmälningsdag är 8 januari.
Behöver du avboka din plats/göra förändringar i din anmälan gör detta senast den 15 januari till run@miun.se.

Anmälan till metod-och handledarutbildning i kulturanalys

Kontakt Kulturanalys

Ulrika Auno

Ulrika Auno
Koordinator RUN