Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

Logo-postavitev2.png

Engagerad skolpersonal och ett inkluderande klassrumsklimat ses som viktiga faktorer för att säkerställa socialt välbefinnande och en positiv utveckling. Ett viktigt första steg för att för att skapa trygga och inkluderande miljöer är att stärka SEI kompetenser och relationskompetens hos skolpersonal och elever. Därmed skapas trygga och inkluderande skolmiljöer med det individuella stöd i undervisningen som varje elev behöver.

Alla som lär (såväl elever som skolans personal) och deras olika behov bör vara i centrum för utbildningen. Individer ska själva ha en aktiv del i ansvaret för det egna lärandet med stöd av väl utarbetade policys och åtgärder som samordnas på systemnivå.

Syftet med programmet Hand in Hand är att utveckla ett användbart systematiskt verktyg för att arbeta med dessa frågor i Europa.

Arbetet med Hand in Hand innebär att ett EU-baserat program för SEI (Sociala Emotionella och Interkulturella) kompetenser skapas. Hand in Hand programmet kommer att finnas fritt tillgängligt på projektets webbplats.

Det övergripande syftet med Hand in Hand-programmet är att bidra till inkluderande samhällen genom att stärka den sociala, emotionella och interkulturella kompetensens hos såväl elever som skolpersonal. Det sker genom att inkluderar Hela Skolan

SEI-kompetenser har en dokumenterat positiv betydelse för resultat på individ- och skolnivå. Trots det är dessa kompetenser inte alltid uttryckta eller finns med inom alla utbildningssystem i Europa. Ett viktigt mål med Hand in Hand-projektet är därför att ändra den roll som SEI-kompetenser har i utbildningssammanhang.

Projektets målsättning är att

  • Utveckla valida och tillförlitliga redskap för att mäta SEI-kompetenser hos elever och skolpersonal
  • Utveckla ett SEI Hand in Hand utbildningsprogram för elever
  • Utveckla ett SEI Hand in Hand utbildningsprogram för skolpersonal
  • Utvärdera effekterna av utbildningsprogrammen i deltagarländerna med hjälp av jämförelsegrupper
  • Utveckla riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet

Reultat

Kataloger

Tre olika kataloger med sammanställningar av internationella och nationella metoder för att mäta SEI- kompetenser och de befintliga program som syftar till att stärka studenternas och skolpersonalens SEI- kompetenser skapas. Dessa är:

  • Katalog med utvärdering
  • Katalog med elevprogram
  • Katalog med program för skolpersonal

Utvärdering

Kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas för att mäta SEI-kompetenser. Valet av metoder baseras på den samlade kunskapen hos deltagare från alla partnerländer, katalogen för utvärdering och en litteraturöversikt.

Program

  • För studenter. Fokus är att stärka elevernas SEI-kompetenser
  • För skolpersonal. Syftar till att stärka skolpersonalens SEI-kompetenser och relationskompetens

Riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet

Resultat från utvärderingen av Hand in Hand-programmet ligger till grund för arbetet med att utveckla riktlinjer för policyarbete och skolans verksamhet. Riktlinjerna utvecklas med hänsyn till varje deltagarlands specifika särdrag.

Läs mer