Utvärdering av Länsstyrelsen Västernorrlands krisledningsarbete med anledning av Covid-19

Projektet fokuserar på att utvärdera det interna arbetet vid Länsstyrelsen Västernorrland när det gäller hanteringen av den pågående Covid-19-pandemin. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen av det interna krisledningsarbetet.

Illustration Coronavirus

Den pågående Covid-19 pandemin ställer nya krav på krisledningsarbetet inom all offentlig verksamhet. Detta projekt syftar till att utvärdera det interna krisledningsarbetet vid Länsstyrelsen Västernorrland under perioden mars-augusti 2020. Utvärderingen utgår från följande frågeställningar:

  • Vad är det som har hänt och hur gick det till?
  • Vilka övergripande lärdomar kan dras av det interna krisledningsarbetet hittills?
  • Hur kan lärdomarna omvandlas till förbättringar och utvecklad krishantering?

Utvärderingen ska ge en samlad berättelse av händelseförloppet och fungera som gemensam referensram för kommande händelser. Därigenom kan en ökad kunskap och förståelse för hur det interna krisledningsarbetet har fungerat i relationen mellan enheter, samordningsstab och länsledning i hanteringen av covid-19.

Projektledare

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

010-1428547

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

010-1428132

Håkan Gunneriusson

Docent |Senior lecturer

010-1428984

Susanna Öhman

Professor|Professor

010-1428185

Finansiärer