På den här sidan finns samlad information om klagomål och överklaganden.

Gamla bildbanksbilder

Klagomål

Klagomål som är utbildningsrelaterade 

Ansvaret för att hantera klagomål ligger inom det chefsmandat som regleras av besluts- och delegationsordningar samt arbetsordningar. Har du ett klagomål kopplat till din utbildning bör du vända dig till kurs- och programansvariga.

Kurs- och programansvariga har ansvaret att vara kontaktperson till studenterna i kursen/programmet. Beroende på problemställning involveras andra parter som prefekt, studierektorer och ämnesföreträdare samt jurist.

Kontakt kan även tas med respektive kanslis handläggare. Det kan bland annat gälla klagomål eller frågor rörande lärandekontakt, registrering på kurs, rapportering av resultat, överklagan av betyg och publicering av schema.

Handläggarna hanterar frågor som de själva kan svara på och resten hänvisar de till rätt person vilket vanligen är kurs- eller programansvariga, i vissa fall prefekt, eller studierektor om de hanterar sådana frågor på institutionen. Handläggarna tar även kontakt med undervisande lärare för den kurs eller berörd programansvarig som det berör.

Har du synpunkter/klagomål på din utbildning kan du även lämna dessa i samband med kursvärderingen.

Klagomål stödverksamhet

Har du klagomål som gäller stödverksamheten kan du kontakta helpdesk eller servicecenter. Det går även bra att maila till kontakt@miun.se så förs klagomålet till ansvarig funktion eller person. Vet du vilken avdelning klagomålet kopplar till går det även bra att ta kontakt med berörd avdelning.

Klagomål kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

De klagomål som berör kränkande särbehandling, diskriminering med mera hanteras enligt Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (MIUN 2021/1596) samt Handläggningsordning vid kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier (MIUN 2021/1613).

Klagomål via studentkåren

Om du har klagomål kan du även kontakta respektive studentkår.

Överklaganden

Vid Mittuniversitetet finns riktlinjer för överklaganden (MIUN 2021/1354) där de viktigaste bestämmelserna som styr universitetets hantering av överklaganden beskrivs. Riktlinjerna är avsedda att vara ett stöd i det dagliga arbetet på universitetet och kan användas vid introduktion och utbildning av personal.

Kontakt

Arne Wahlström

Chefsjurist|Head of Legal Affairs

010-1428883

Jon Öberg

Jurist|Jurist

010-1427897