Pedagogisk meritering

Spara favorit 8 nov november 2019
Studiesituation i P-huset

En pedagogisk meriteringsmodell (dnr MIUN 2017/2265) infördes vid lärosätet i november 2017. En pilotomgång genomfördes under 2018 och modellen reviderades utifrån erfarenheterna från pilotomgången (dnr MIUN 2019/847). Deadline för nästa ansökningsomgång är den 20 oktober 2019.

Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. Meriteringen sker stegvis, för att ansöka om excellent nivå krävs att man redan utnämnts till meriterad lärare. Varje nivå beskrivs av ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet. För inplacering krävs att samtliga kriterier för den aktuella nivån är uppfyllda. Syftet med meriteringsmodellen är att bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. Processen ger läraren möjligheter att utveckla sin lärarroll, både individuellt och i grupp. Inplacering renderar även en lönehöjning för läraren (fn halvt docenttillägg för meriterad och ytterligare ett halvt för excellent).

Handläggningsprocess

Utskottet för pedagogisk meritering bereder ansökningarna. Om grundförutsättningarna är uppfyllda och tillstyrks av prefekt, beslutar fakulteternas anställningsråd om ansökningarna ska gå ut på sakkunnigprövning. Då granskar två externa pedagogiskt sakkunniga ansökningarna, och baserat på de inkomna sakkunnigutlåtandena ger anställningsråden utskottet för pedagogisk meritering i uppdrag att handlägga ärendena vidare, och föredra ärendena för anställningsråden. Respektive fakultet fattar därefter beslut om utnämning.

Behörighetskrav

Behörighet att ansöka är personal med fast anställning som lärare vid universitetet, med minst fem års undervisningserfarenhet vid högskola/universitet, motsvarande lägst två års heltidsundervisning. Vidare fordras att läraren motsvarar kraven på ämnesmässig grund och högskolepedagogisk utbildning (SUHF, 2016:1) om minst tio veckor eller motsvarande. För sökande på meriterad nivå krävs akademisk eller konstnärlig examen på (lägst) grundnivå. För excellent nivå krävs examen på avancerad eller forskarnivå. Förutsättningar tillstyrks i ett intyg från prefekt.

Hjälp och stöd

Stöd till lärare som vill sammanställa en pedagogisk portfölj, ges av avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) i form av workshopar som ges varje vår. Utskottet för pedagogisk meritering kan hjälpa till med frågor kring ansökningsprocessen och validering av högskolepedagogisk utbildning, kontakt via pedagogiskmeritering@miun.se. Frågor om ansökan och handläggning besvaras av respektive fakultetskansli.

Ansökningsprocess

Ansökningsprocess 2019

Utskottet för pedagogisk meritering

Ordförande:
Prorektor för utbildning
Eva Dannetun

Ordinarie medlemmar:
Christina Grandien
(Vice ordf, NMT anställningsråd)
Lena Boström
(HUV anställningsråd)
Kristen Snyder
(pedagogisk sakkunnig)
Annika Berggren
(NMT handläggare)
Louise Malmgren
(HUV handläggare)
Laura Brander
(FUS pedagogisk utvecklare)
2 studentrepresentanter

Suppleanter:
Lotta Flodén
(NMT anställningsråd)
Mikael Nordenmark
(HUV anställningsråd)