Pedagogisk meritering

Sedan 2018 kan du som är anställd som universitetslärare ansöka om att bli utnämnd till meriterad eller excellent lärare enligt Mittuniversitetets pedagogiska meriteringsmodell (dnr MIUN 2017/2265). Utlysningen för årets omgång är nu ute, med deadline för ansökan den 15 oktober 2020.

MI7A5693.jpg

Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. Meriteringen sker stegvis, för att ansöka om excellent nivå krävs att man redan utnämnts till meriterad lärare. Varje nivå beskrivs av ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet. För inplacering krävs att samtliga kriterier för den aktuella nivån är uppfyllda. Syftet med meriteringsmodellen är att bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. Processen ger läraren möjligheter att utveckla sin lärarroll, både individuellt och i grupp. Inplacering renderar även en lönehöjning för läraren (fn halvt docenttillägg för meriterad och ytterligare ett halvt för excellent).

Här hittar du utlysningen för ansökan om utnämning till meriterad eller excellent lärare vid Mittuniversitetet.

Handläggningsprocess

Utskottet för pedagogisk meritering bereder ansökningarna. Om grundförutsättningarna är uppfyllda och tillstyrks av prefekt, beslutar fakulteternas anställningsråd om ansökningarna ska gå ut på sakkunnigprövning. Då granskar två externa pedagogiskt sakkunniga ansökningarna, och baserat på de inkomna sakkunnigutlåtandena ger anställningsråden utskottet för pedagogisk meritering i uppdrag att handlägga ärendena vidare, och föredra ärendena för anställningsråden. Respektive fakultet fattar därefter beslut om utnämning.

Behörighetskrav

Behörig att ansöka är personal med fast anställning som lärare vid universitetet, med minst fem års undervisningserfarenhet vid högskola/universitet, motsvarande lägst två års heltidsundervisning. Vidare fordras att läraren motsvarar kraven på ämnesmässig grund och högskolepedagogisk utbildning (SUHF, 2016:1) om minst tio veckor eller 15 hp. För sökande på meriterad nivå krävs akademisk eller konstnärlig examen på (lägst) grundnivå. För excellent nivå krävs examen på avancerad eller forskarnivå. Förutsättningar tillstyrks i ett intyg från prefekt.

Hjälp och stöd

Stöd till lärare som vill sammanställa en pedagogisk portfölj, ges av avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) i form av workshopar som ges varje vår. Utskottet för pedagogisk meritering kan hjälpa till med frågor kring ansökningsprocessen och validering av högskolepedagogisk utbildning, kontakt via pedagogiskmeritering@miun.se. Frågor om ansökan och handläggning besvaras av respektive fakultetskansli.

Ansökningsprocess

Utskottet för pedagogisk meritering

Ordförande:
Prorektor för utbildning
Eva Dannetun

Ordinarie medlemmar:
Christina Grandien
(Vice ordf, NMT anställningsråd)
Mikael Nordenmark
(HUV anställningsråd)
Kristen Snyder
(pedagogisk sakkunnig)
Annika Berggren
(NMT handläggare)
Louise Malmgren
(HUV handläggare)
Laura Brander
(FUS pedagogisk utveckling)
Helen Asklund
(FUS pedagogisk utveckling)
Rebecka Mc Neill
(Studentkåren i Sundsvall)
Hilda Månsson
(Studentkåren i Östersund)

Suppleanter:
Lotta Flodén
(NMT anställningsråd)
Malin Rising-Holmström 
(HUV anställningsråd)