Här finns de regler och styrdokument som gäller för ledning och styrning vid Mittuniversitetet.

Här finner du de styrande dokumenten för organisation och ansvarsfördelning med Mittuniversitetets övergripande strategier och planer, samt styrdokumenten för uppföljning (kvalitet), facklig samverkan, arbetsmiljö och lika villkor. 

Styrdokument - Ledning och styrning

Relaterade dokument

Mittuniversitetets årsredovisning 2019

Mittuniversitetets budgetunderlag 2021–2023

Regleringsbrev
Regleringsbrevet innehåller bland annat regeringens mål- och resultatkrav på Mittuniversitetet som myndighet och hur stora anslag vi får. 

Regleringsbrev 2020 för Mittuniversitetet

Sök lagar och författningar i Rixlex