Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Information för forskarutbildningsansvariga

Här finns information för dig som är handledare eller ämnesföreträdare.

Information för forskarutbildningsansvariga

Anställning av doktorand

Beslut om att inleda rekrytering till anställning som forskarstuderande fattas av dekan. Underlag för dekanens beslut är: protokoll från forskarkollegiet, finansieringsblankett och annonsutkast.

Annonsmall Svenska

Annonsmall Engelska

Finansieringblankett

Rutin för handläggning av anställning som doktorand

HR-avdelningen erbjuder stöd i samband med rekrytering. Här finns information att läsa.

Utlandsrekrytering doktorander utanför EU/EES | miun.se

För att underlätta vid rekryteringen av personal från utlandet finns det möjlighet att köpa relocationtjänst via det av Mittuniversitetet upphandlade relocationföretaget, Alfa Quality Moving AB. Läs mer här.

Utannonsering

När det gäller rekrytering och utannonsering finns hjälp att få från HR-avdelningen. Här kan du läsa mer om annonsering

Avtal med externa arbetsgivare

För doktorander med annan arbetsgivare än Mittuniversitetet upprättas inför antagning ett avtal mellan arbetsgivaren och Mittuniversitetet. Det är viktigt att avtal med extern part är klart innan antagning.

Avtalsmall för forskarstuderande med annan arbetsgivare. 

Instruktioner för ansökan om antagning

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.

Den vanligaste formen av studiefinansiering är en doktorandanställning vid Mittuniversitetet, men det finns även forskarstuderande som är anställda av externa arbetsgivare.

För att antas som forskarstuderande krävs att doktoranden och handledare fyller i underlaget som utgörs av blanketten nedan, inklusive bilagor. Beslut om antagning till forskarutbildningen vid fakulteten för humanvetenskap fattas av Rådet för utbildning på forskarnivå efter förslag från forskarkollegiet.

Blankett för antagning vid forskarutbildning

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Det finns också ett checklista som stöd vid antagning av internationella industridoktorander vid fakulteten för humanvetenskap. 

Checklista vid antagning av internationella industridoktorander

Om forskarutbildningskurser

Kurser på forskarnivå inrättas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas ifylld mall till fakultetskansliet för diarieföring och etablering i Ladok.

Beslut om läskurser för enskilda tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och etablering i Ladok.

Beslut om tillgodoräknande av kurser på forskarnivå genomförda vid andra lärosäten tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Kursplaner för alla forskarutbildningskurser finns i Mittuniversitetets kursplanssök.

Formulär för kursplaner för forskarnivå

Ansökan om godkännande av individuell läskurs på forskarnivå

Rapportering av resultat

Examinator på (Mittuniversitetets) kurser på forskarnivå meddelar kursresultatet till fakultetskansliet för registrering i Ladok.

Fakultetsgemensamma kurser

Enligt fakultetens besluts– och delegationsordningen så är det Rådet för utbildning på forskarnivå som fattar beslut om fakultetsgemensamma kurser. Intresseanmälan om kursansvar skickas in till fakultetskansliet av respektive ämne eller ämnen i samband med rådets utskick om intresseanmälan. 

Principer för fakultetsgemensamma kurser vid fakulteten för humanvetenskap

Tillgodoräknande av kurser från andra lärosäten

Beslut om tillgodoräknande av kurser på forskarnivå genomförda vid andra lärosäten tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Ansökan om tillgodoräknande av forskarutbildningskurs anordnad av annat lärosäte än Mittuniversitetet

Handledning och utbildning för handledare

Fakulteterna ordnar årligen en handledarutbildning för utbildning på forskarnivå. Kursen vänder sig i första hand till anställda vid Mittuniversitetet. För att vara behörig att gå kursen behöver deltagarna en doktorsexamen. 

Här kan du läsa mer om handledarutbildningen

Mer information om handledning hittar du här

 

Styrdokument och riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Styrdokument

Styrdokument som reglerar forskarutbildningen

Rådet för utbildning på forskarnivå har tagit fram riktlinjer som rör doktorander vars tid har tagit slut: Riktlinjer för doktorander vars anställning upphört

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526

Sidan uppdaterades 2023-09-11