Information för forskarutbildningsansvariga

Information för forskarutbildningsansvariga

Här finns information för dig som är handledare eller ämnesföreträdare.

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Information för forskarutbildningsansvariga

Anställning av doktorand

Beslut om att inleda rekrytering till anställning som forskarstuderande fattas av dekan. Underlag för dekanens beslut är: protokoll från forskarkollegiet, finansieringsblankett och annonsutkast

Annonsmall för HUV

Finansieringblankett

HR-avdelningen erbjuder stöd i samband med rekrytering. Här finns information att läsa.

Utannonsering

När det gäller rekrytering och utannonsering finns hjälp att få från HR-avdelningen. Här kan du läsa mer om annonsering

Avtal med externa arbetsgivare

För doktorander med annan arbetsgivare än Mittuniversitet upprättas inför antagning ett avtal mellan arbetsgivaren och Mittuniversitetet.

Avtal för externa doktorander

Instruktioner för ansökan om antagning

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.

Den vanligaste formen av studiefinansiering är en doktorandanställning vid Mittuniversitetet, men det finns även forskarstuderande som är anställda av externa arbetsgivare.

För att antas som forskarstuderande krävs att doktoranden och handledare fyller i underlaget som utgörs av blanketten nedan, inklusive bilagor. Beslut om antagning till forskarutbildningen vid fakulteten för humanvetenskap fattas av Rådet för utbildning på forskarnivå efter förslag från forskarkollegiet.

Blankett för antagning vid forskarutbildning

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Handläggningsordning för doktorandanställningar

Om forskarutbildningskurser

Kurser på forskarnivå inrättas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas ifylld mall till fakultetskansliet för diarieföring och etablering i Ladok.

Beslut om läskurser för enskilda tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Beslut om tillgodoräknande av kurser på forskarnivå genomförda vid andra lärosäten tas av forskarkollegiet. Efter beslut skickas underlag till fakultetskansliet för diarieföring och registrering av resultat i Ladok.

Kursplaner för alla forskarutbildningskurser finns i Mittuniversitetets utbildningsdatabas Atlas.

Formulär för kursplan på forskarnivå

Ansökan om godkännande av individuell läskurs på forskarnivå

Rapportering av resultat

Examinator på (Mittuniversitetets) kurser på forskarnivå meddelar kursresultatet till fakultetskansliet för registrering i Ladok.

Handledning och utbildning för handledare

Fakulteterna ordnar årligen en handledarutbildning för utbildning på forskarnivå. Kursen vänder sig i första hand till anställda vid Mittuniversitetet. För att vara behörig att gå kursen behöver deltagarna en doktorsexamen. 

Här kan du läsa mer om handledarutbildningen

Mer information om handledning hittar du här