Ladokfunktionen

Spara favorit

Såväl Ladok, Converis som Atlas utgör viktiga komponenter i Mittuniversitetets kvalitetssäkring. Systemen  utgör grunddata i många av universitetets övriga system och publikationer och en kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för att tillförlitlighet ska kunna säkras i alla led.

Inom Ladokfunktionen ansvarar vi för förvaltningen av Ladoksystemet, utbildningsdatabasen Atlas samt forskningsdatabasen (ISP-individuell studieplan). I systemförvaltningen ingår bl.a. ansvar för planering, underhåll, utbildning, kvalitetssäkring, information och support. Vidare förser gruppen såväl interna som externa intressenter med uppgifter från databaserna, t.ex. underlag till årsredovisning och etc.

Vi ger utbildning och stöd till dig som är användare i Ladok, Atlas eller forskningsdatabasen.

Ladok
Basuppdraget består i att förvalta Ladoksystemet vilket bland annat innebär att ansvara för;

  • att systemet innehåller korrekta uppgifter.
  • att leverera uppgifter till ledning m fl inför årsredovisning.
  • att följa och driftsätta nationellt utvecklade tjänster för Ladok samt Ladok På Webb.

www.miun.se/ladok

Atlas 
Basuppdraget består i att förvalta utbildningsdatabasen Atlas. Vilket bland annat innebär; 

  • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
  • hantering av behörighetsadministration.
  • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

www.miun.se/atlas

Converis - forskningsdatabas
Basuppdraget består i att förvalta forskningsdatabasen Conversi. Vilket bland annat innebär; 

  • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
  • hantering av behörighetsadministration.
  • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

https://medarbetarportalen.miun.se/forskare/publicera-och-registrera/forskningsdatabasen/