Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:
Statsvetenskap GR (C), 30 hp
Political Science Ba (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK026G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Senast ändrad: 2017-10-27
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-20

Syfte

Statsvetenskaplig teori syftar till att ge såväl breddning som fördjupning inom ramen för två statsvetenskapliga forskningsområden. Momentet behandlar teorier inom två centrala delar i den parlamentariska styrningskedjan: teorier om representation respektive teorier om policyskapande. Den förstnämnda fokuserar på principer och mekanismer för det representativa styret medan den andra fokuserar på beslutsfattande och implementering, särskilt på lokal nivå. Momentet utgår från relevanta forskningsproblem. Föreläsningar varvas med seminarier.

Metod syftar till att ge såväl en breddning som fördjupning av vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapen. Forskningsprocessens faser, problemformulering, undersökningsdesign, datainsamling, tolkning, förklaring och rapportering presenteras och diskuteras. Momentet innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper och erbjuder analytiska ingångar till och verktyg för det egna uppsatsarbetet. Även forskningsetiska frågor belyses. Föreläsningar varvas med övningar och seminarier.

Självständigt arbete, syftar till att ge studenten förmåga att självständigt behandla statsvetenskapligt material och problemställningar.

Lärandemål

Inom statsvetenskaplig teori 7,5 hp, förväntas studenten kunna:
• redogöra för huvuddragen i teorier om representation och policyskapande.
• kritiskt analysera och självständigt tillämpa teorier om representation och policyskapande på olika typer av forskningsproblem.

Inom metod, 7,5 hp, förväntas studenten kunna:
• visa självständig förmåga att genomföra empiriska undersökningar utifrån såväl kvalitativa som kvantitativa metoder
• visa självständig förmåga att tillämpa de metoder som studerats i momentet samt kunna motivera valet av metod för en vetenskaplig undersökning
• visa god förmåga att självständigt genomföra och tolka resultat från kvalitativa och kvantitativa analyser
• kunna redogöra för och kritiskt analysera olika vetenskapsteoretiska synsätt samt kunna relatera till forskningsetiska riktlinjer inom ämnesområdet.

Inom självständigt arbete, 15 hp, förväntas studenten kunna:
• självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift med relevant teori och problemställning samt kunna tillämpa statsvetenskaplig metod
• författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats
• självständigt genomföra en opposition
• aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner.

Innehåll

Kursen består av:
1. Statsvetenskaplig teori, 7,5 hp
2. Metod, 7,5 hp
3. Självständigt arbete, 15 hp

Momentet statsvetenskapliga teori utgörs av studier av teorier inom två centrala delar i den parlamentariska styrningskedjan: teorier om representation respektive teorier om policyskapande. Den förstnämnda fokuserar på principer och mekanismer för det representativa styret medan den andra fokuserar på beslutsfattande och implementering, särskilt på lokal nivå. Exempel ges därutöver på hur teorierna kan tillämpas i statsvetenskapliga studier.

Momentet metod innehåller en genomgång av och diskussion kring forskningsprocessens faser, problemformulering, undersökningsdesign, datainsamling, tolkning, förklaring och rapportering. Momentet belyser metodologiska problem inom statsvetenskapen och behandlar även forskningsetiska och vetenskapsteoretiska spörsmål. Momentet innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper och erbjuder analytiska ingångar till och verktyg för det egna uppsatsarbetet.

I momentet självständigt arbete ska en statsvetenskaplig problemställning formuleras och besvaras i en uppsats. Förutom författandet av en uppsats ingår i detta moment också seminarieverksamhet och fullgörande av en oppositionsuppgift. Halvvägs in i momentet hålls ett obligatoriskt mellanseminarium inför det självständiga arbetet. I momentet ingår även en obligatorisk genomgång och övning i litteratursökning.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp, varav 7,5 hp självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar.
Viss undervisning är obligatorisk. Handledning ges enbart under kursen för självständigt arbete. Omregistrerade studenter är inte berättigade till ytterligare handledning. Studenter som ges betyg Fx är berättigade till ett ytterligare handledningstillfälle.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter eller uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Frederickson, H. George, Kevin B. Smith, Christopher W. Larimer, Michael J. Licari
 • Titel: The Public Administration Theory Primer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Westview Press Inc.
 • Författare/red: Manin, Bernard
 • Titel: The Principles of Representative Government
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
Moment 2
 • Författare/red: Bergström, Göran och Boréus, Kristina
 • Titel: Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf, Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gerring, John
 • Titel: Case study research - Principles and Practices
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge

Referenslitteratur

Moment 3
 • Författare/red: Ekengren, Ann-Marie och Hinnfors, Jonas.
 • Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Mittuniversitetets bibliotek
 • Artikeltitel: Biblioteket i Moodle: Skriva och referera
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Artiklar tillkommer på delmomenten.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23