Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:
Statsvetenskap GR (C), 30 hp
Political Science Ba (C), 30 H E Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK026G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Giltig fr.o.m: 2009-08-25

Syfte

Statsvetenskapliga analysinriktningar, syftar till att ge en breddning och fördjupning i olika statsvetenskapliga analysinriktningar. Momentet behandlar statsvetenskapliga analysinriktningar utifrån olika forskningsfrågor och forskningsproblem och belyser olika vetenskapsteoretiska synsätt och forskningsetiska riktlinjer. Föreläsningar varvas med seminarier.

Metod, syftar till att ge en breddning och fördjupning av vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapens ram. Forskningsprocessens faser, problemformulering, undersökningsdesign, datainsamling, tolkning, förklaring och rapportering presenteras och diskuteras. Momentet innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper och erbjuder analytiska ingångar till och verktyg för det egna uppsatsarbetet. Momentet innehåller även ett moment av utvärderingsmetod. Föreläsningar varvas med övningar och seminarier.

Självständigt arbete, syftar till att ge studenten förmågan att självständigt behandla statsvetenskapligt material och problemställningar

Lärandemål

Inom statsvetenskapliga analysinriktningar 7,5 hp, förväntas studenten
- kunna redogöra för huvuddragen för olika analysinriktningar inom ämnet
statsvetenskap
- kunna analysera forskningsfrågor utifrån olika inom statsvetenskapen
förekommande analysinriktningar
- känna till och kunna tillämpa olika statsvetenskapliga analysinriktningar på olika
typer av forskningsproblem.
- ha kännedom om olika vetenskapsteoretiska synsätt och forskningsetiska
riktlinjer och kunna relatera dessa till forskning som bedrivs inom studentens
ämnesområde.

Inom metod, 7,5 hp, förväntas studenten kunna
- visa självständig förmåga att genomföra enklare empiriska undersökningar av
utifrån såväl kvalitativa som kvantitativa metoder
- visa självständig förmåga att tillämpa de metoder som studerats i momentet samt
kunna motivera valet av metod för en vetenskaplig undersökning
- visa god förmåga att självständigt tolka resultatet från enklare kvalitativ och
kvantitativa metoder analyser
- visa grundläggande färdigheter i statistisk databehandling
- visa grundläggande färdigheter i textanalytisk metod

Inom självständigt arbete, 15 hp, förväntas studenten kunna
- självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift med
relevant teori och problemställning samt kunna tillämpa statsvetenskaplig metod,
- författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats
- självständigt genomföra en opposition,
- aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner

Innehåll

Kursen består av:
1. Statsvetenskapliga analysinriktningar, 7,5 hp
2. Metod, 7,5 hp
3. Självständigt arbete, 15 hp

Momentet statsvetenskapliga analysinriktningar innehåller en genomgång av de samtida teoretiska huvudinriktningarna inom statsvetenskapen och en genomgång av metodiska problem och diskussioner inom teoriinriktningarna utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt och forskningsetiska riktlinjer. Vidare ges exempel på hur teorierna används i analyser av statsvetenskapliga problem.

Momentet metod innehåller en genomgång av och diskussion kring forskningsprocessens faser, problemformulering, undersökningsdesign, datainsamling, tolkning, förklaring och rapportering. Momentet belyser vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapens ram. Momentet innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper och erbjuder analytiska ingångar till och verktyg för det egna uppsatsarbetet samt innehåller ett moment av utvärderingsmetod.

I momentet självständigt arbete ska en statsvetenskaplig problemställning formuleras och besvaras i en uppsats. Förutom författandet av en uppsats ingår i detta moment också seminarieverksamhet och fullgörande av en oppositionsuppgift.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar.
Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter eller uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Holcombe, Randall G.
 • Titel: Political Entrepreneurship and the Democratic Allocation of Economic Resources
 • Upplaga: 2002
 • Förlag: The Review of Austrian Economics, Vol. 15, No 2, 143–159
Moment 1
 • Författare/red: Bryson, Valery
 • Titel: Feminist Political Theory: An Introduction
 • Ort: London/Basingstoke, UK.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Författare/red: Goodin, Robert E. & Klingemann, Hans-Dieter (ed)
 • Titel: A New handbook of Political Science
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Oxford University Press
 • Författare/red: Kopstein, Jeffrey
 • Titel: Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Schneider, Mark & Teske, Paul
 • Titel: Towarad a Theoroy of the Political Entrepreneur: Evidence From Local Government
 • Upplaga: 1992
 • Förlag: American Politica Science Review, Vol. 86, No 3, 737-747
Moment 2
 • Författare/red: Augustsson, Gunnar
 • Titel: Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Esaiasson, Peter, Giljam Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena
 • Titel: Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad
 • Ort: Sverige
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts Juridik AB
 • Författare/red: Vedung, Evert
 • Titel: Utvärdering i politik och förvaltning
 • Ort: Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Peters, Guy
 • Titel: Institutional Theory In Political Science: The New Institutionalism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Continuum International Publishing Group Ltd
Moment 2
 • Författare/red: Bergström, Göran, Boréus, Kristina (red)
 • Titel: Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
 • Ort: Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: King, Gary, Keohane, Robert O & Verba, Sidney
 • Titel: Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research
 • Ort: Princeton
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Princeton University Press
 • Författare/red: Wahlgren, Lars
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Ort: Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Artiklar tillkommer.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23