Ämnet folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet är ett av tre huvudämnen vid Institutionen för hälsovetenskap och är i huvudsak placerat på universitetets campus i Sundsvall.

äo_hälsovetenskap

Vår forskning är i första hand inriktad på den psykosociala och fysiska miljön, men det finns också forskning i ämnet som handlar om att öka medvetenheten om sambanden mellan levnadsvanor och hälsa. De tre huvudsakliga forskningsinriktningarna har fokus på jämlikhet i hälsa och många projekt har ett uttalat genus- och intersektionalitetsperspektiv.

Folkhälsovetenskap med dess karaktär som tvärvetenskapligt och samhällsöverbyggande ämne kan med tydlighet knytas till Mittuniversitetets generella hållbarhetsmål och dess miljömässiga, sociala, ekonomiska, och kulturella perspektiv. En stor andel av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (www.regeringskansliet.se) är centrala i ämnets tre forskningsprofiler.

De flesta mål skär genom samtliga av våra forskningsprojekt men några specifika mål och delmål kan nämnas för våra tre forskningsprofiler.

Barn och ungas hälsa

Här kan till exempel nämnas God utbildning för alla (mål 4) och Jämställdhet (mål 5), där det ingår avskaffande av diskriminering och våld mot flickor och kvinnor och att   tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Arbetsliv och hälsa

Med fokus på nyanländas etablering i samhället – God hälsa och välbefinnande (mål 3), där det ingår förebyggande insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) som inkluderar skyddande av arbetstagarnas rättigheter och att främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar. Minskad ojämlikhet (mål 10) som inkluderar att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis.

Global hälsa

Med fokus på hälsoekonomi och främjande av säkerhet i låg- och mellaninkomstländer – Ingen fattigdom (mål 1), där det ingår utveckling av policyer och utvecklingsstrategier som stödjer ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom. God hälsa och välbefinnande (mål 3), där det ingår målet att minska andelen dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen. I målet för Hållbar konsumtion och produktion (mål 12) ingår att uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, samt att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Forskarna i ämnet folkhälsovetenskap är handledare för doktorander i Sverige och i länder som Iran, Bangladesh, Mocambique, Indien, Palestina, m fl. Forskargrupperna har ett omfattande internationellt nätverk och samverkar med flera internationella universitet och forskningsinstitutioner.