Darush Yazdanfar är professor i företagsekonomi och verksam vid CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning berör i första hand finansierings- och bankfrågor.

Darush

Berätta – vem är Darush Yazdanfar?
Jag doktorerade i företagsekonomi vid företagsekonomiska intuitionen, Stockholm universitet, år 2004. På min fritid är jag intresserad av att titta på fotbollsmatcher och jag läser mycket filosofiska böcker och historieböcker.

Vad handlar din forskning om?
Mitt forskningsintresse kretsar kring finansieringsfrågor och i synnerhet småföretagsfinansiering och risk management. Oftast använder jag kvantitativa metoder och ekonometri i mina studier och här samarbetar jag framför allt med Peter Öhman vid CER. Forskningen inom finansieringsområdet har resulterat i över 35 publicerade artiklar och totalt har jag publicerat över 50 forskningsartiklar i internationella tidskrifter.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta område?
Min bakgrund som företagsekonom har motiverat mig att fokusera på småföretagsfinansiering och dessa företags lönsamhet och tillväxt. Anledningen är att små och medelstora företag utgör den största delen av svenska företag och därför spelar en avgörande roll i fråga om sysselsättning och tillväxt. Jag har ett särskilt intresse för kvantitativa metoder och ekonometri i samband med analys av paneldata och tidsserier. I mina studier använder jag företrädesvis stora datamängder för att kunna dra generella slutsatser.

Varför behövs din forskning?
Det är angeläget med forskning om företagsfinansiering, företagsutveckling och entreprenörskap samt nya finansieringsformer. Detta inte minst ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Den omfattande omstrukturering som sker inom bankväsendet och den nya förmånsrättslagen som berör bankutlåning gör forskningsområdet ännu mer relevant.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
För närvarande undervisar jag deltid, och forskar på övrig tid.

Drömscenario i termer av jobbet?
Jag hoppas kunna få mer tid för min forskning och därmed bygga vidare på redan etablerade samarbeten med andra företagsekonomiska forskare, både vid CER och vid andra lärosäten.

Kontakt

Darush Yazdanfar

Professor|Professor

010-1428876