Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR undersöka hur företag och organisationer kan utveckla tillgängligheten.

Vandringsled med spång
Foto: Kristin Godtman Kling

Att förbättra hälsa och självkänsla, uppleva avkoppling och äventyr samt stärka sociala band till familj och vänner – det är några viktiga motiv till att vistas i naturmiljöer. Men tillträde till naturområden sker inte idag på lika villkor och det finns en begränsad kunskap om hur besöksmål kan bli mer inkluderande. Därför ska forskargruppen vid ETOUR, med Sandra Wall-Reinius som projektledare, identifiera och redogöra för förbättringsområden som är viktiga för att öka tillgängligheten.

Syfte med projektet

Syftet är att identifiera inom vilka områden som naturturismföretagen, liksom de offentliga organisationer som arbetar för att utveckla friluftsliv, kan öka tillgängligheten för alla. För att öka tillgängligheten till naturområden och skapa inkluderande utomhusmiljöer krävs kunskap om behov och önskemål bland individer med funktionsnedsättningar, och erfarenheter från personer som arbetar inom tillgänglighet, friluftsliv, hälsa och samhällsplanering. Projektet inkluderar alla dessa perspektiv och vill på så sätt visa goda exempel på universellt utformade miljöer och inkluderingsstrategier. 

Tre destinationer i fokus

I forskningen undersöks tre olika typer av destinationer för att identifiera föredömliga exempel på hur privata och offentliga aktörer kan samarbeta och utveckla produkter för att tillgängliggöra naturområden. I projektet tillfrågas personer med funktionsnedsättningar och representanter för organisationer och myndigheter om tillgänglighet till naturområden för att upptäcka hinder, behov och önskemål gällande naturturism och friluftsliv. 

Fördjupad studie med Östersunds kommun

I projektet ingår också en fördjupad studie tillsammans med Östersunds kommun. Där är målet att öka kunskapen kring några av kommunens utmaningar gällande tillgänglighet, levnadsvanor och fysisk aktivitet, särskilt bland äldre personer och personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det specifika syftet med den fördjupande studien är att identifiera hur tillgänglighet och social inkludering kan stärkas i lokalsamhället och därigenom främja medborgares hälsa genom jämlik tillgång till utomhusvistelse, fysiska aktiviteter och rekreation. Med forskningen vill vi bättre förstå faktorer som möjliggör och hindrar utveckling av tillgängliga naturmiljöer och tillgänglig naturturism samt hur detta kan främjas och utvecklas i en lokal kontext i Östersunds kommun.

Den fördjupade studien bygger på att identifiera behov och önskemål kring naturupplevelser och aktiviteter i naturområden. Detta genomförs genom enkäter och intervjuer samt test och utvärdering av olika utomhusaktiviteter. I studien ingår också att intervjua representanter för lokala medlemsorganisationer som riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar samt att intervjua personer på kommunen om deras arbete kring tillgänglighet, folkhälsa och friluftsliv samt samhällsplanering.  

Samverkan och ny kunskap

Forskningen kännetecknas av nära samarbete med Östersunds kommun, privata företag och ideella organisationer för att öka kunskapen kring inkluderande och tillgängliga naturmiljöer.

Forskningen kommer att generera ny kunskap om tillgänglighetsfrågor inom friluftsliv och turism som är relevant för både naturturismföretag och organisationer samt myndigheter. Forskningsprojektet kommer också bidra till att utveckla konkreta åtgärder som syftar till att uppnå målen i svensk och internationell funktionshinders- och friluftlivspolitik.

Referensgrupp

Myndigheten för Delaktighet

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Jämtland Härjedalen Turism

Finansiering

Projektet Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter är beviljat av BFUF (Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond), finansieras med 1,4 miljoner kronor och kommer pågå mellan 2019-2021.

Den fördjupade studien Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer är beviljat inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun, finansieras med 2,6 miljonerkronor och kommer pågå mellan 2019-2022.

Delrapport

Tillgänglighet naturturism

Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen

Resultat från en studie om inkluderande naturturism och friluftsliv.

Fakta

Projektperiod

190101-221231

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Projektmedlemmar

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427836

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-1427851