Linda Kvarnlöf

Spara favorit

Jag är lektor i sociologi vid Mittunviersitetet i Östersund och verksam inom Risk and Crisis Research Centre (RCR). Jag är också, tillsammans med Minna Lundgren, programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet.

Bakgrund

Jag disputerade 2015 med min avhandling "Först på plats: Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen" som handlar om spontanfrivilligas roll i krishantering. Jag har efter min disputation vidareutvecklat mitt intresse för frivillighet och frivilligorganisering i samband med krishantering men också kommit att studera krishantering och krisberedskap ur ett hushållsperspektiv.

Forskningsområden

Risk- och krisforskning, hushållsberedskap, emergens, frivilligorganisering, symbolisk interaktionism

Pågående forskning

Jag är involverad i flera forskningsprojekt som på olika sätt berör frivillighet i samband med krishantering och/eller individers uppfattningar om krisberedskap och krishantering.

I forskningsprojektet VOID (Voluntary Organization in Disaster) studerar jag tillsammans med mina kollegor de olika former av frivilligorganisering som uppstod i samband med skogsbranden i Västmanland 2014. Forskningsprojektet pågår mellan 2015-2017 och finansieras av FORMAS. Projektledare är Roine Johansson, professor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Forskningsprojektet HOMERISK är ett nordiskt forskningsprojekt som studerar medborgares roll i samhällets krishantering i de tre nordiska länderna: Norge, Island och Sverige. Projektet pågår mellan 2014-2017 och finansieras av Norges statliga forskningsråd. Projektledare är Ardis Storm-Mathiesen vid SIFO, Oslo.

De närmsta åren kommer jag framförallt att forska inom ramen för mitt postdokprojekt: Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker. Projektet syftar framförallt till att öka myndigheters kunskaper om hushålls krisberedskap men också till att kritiskt granska hur hushåll görs till ansvariga för den egna krisberedskapen av myndigheter och organisationer inom området samhällsskydd och beredskap. Projektet pågår mellan 2017-2019 och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Undervisning

Jag har framförallt undervisat inom ramen för Risk- och krishanteringsprogrammet, dels på kurser som behandlar organisering och krishantering men även på kurser som handlar om individ och risk.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kvarnlöf, L. (2018). A need to help : stories of emergent behaviour from the scene of accident. International Journal of Emergency Services, vol. 7: 3, ss. 203-213.  

Johansson, R. , Danielsson, E. , Eriksson, K. , Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a disaster response operation : The dynamics of volunteer inclusion. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 4, ss. 519-529.    

Heidenstrøm, N. & Kvarnlöf, L. (2018). Coping with blackouts : A practice theory approach to household preparedness. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, ss. 272-282.  

Kvarnlöf, L. (2016). Emergence in the sociology of Mead : Process, interaction and the conditions of social life. Sociologisk forskning, vol. 53: 3, ss. 227-245.    

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2014). Boundary practices at incident sites: Making distinctions between emergency personnel and the public. International Journal of Emergency Services, vol. 3: 1, ss. 65-76.  

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2012). Riskfyllt vatten : Hur individen skapar förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet. Sociologisk forskning, vol. 49: 1, ss. 5-24.

Eliasson, L. (2010). En forskare i räddningsjacka : Om forskarrollens platsbundenhet. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, : 2, ss. 35-45.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kvarnlöf, L. (2015). Först på plats : Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 216)  

Konferensbidrag

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2013). Boundary practices at incident sites: making distinctions between emergency personnel and the public. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Rapporter

Kvarnlöf, L. , Magnusson, M. & Öberg, L. (2017). Kunskapsöversikt : Övningsverksamhet. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:2).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..