Olof Oscarsson

Spara favorit

Jag är doktorand i sociologi och verksam vid Risk and Crisis Research Centre

Forskningsområden

Mitt forskningsområde handlar om den organisatoriska krishanteringen som sker vid sidan av den professionella räddningsinsatsen. Med andra ord den krishantering som avser att hantera konsekvenserna av krisen, t.ex. den krishantering som görs av skolpersonal för att kunna fortgå med verksamheten under exempelvis en skolbrand.

Pågående forskning

Mitt avhandlingsarbete inriktar sig främst på att studera krishanteringspraktiker, gränsarbete och samverkan inom ovan nämnda forskningsområde.

Undervisning

Jag undervisar på risk- och krishanteringsprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2017). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management,  

Konferensbidrag

Oscarsson, O. (2016). Unrecognised Crisis Management – Normalizing Everyday Life : The practice of crisis management in the refugee situation. Paper presented at the Åre Risk Event, Åre, Sweden 14-16 June 2016

Oscarsson, O. & Karlsson, R. (2013). Situational Awareness in Crisis Management : Creating Meaning in Unsafe Situation. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Rapporter

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).