Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde.  Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete och studier. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Mittuniversitetet benämner det här arbetet Lika villkor och det är en del i lärosätets kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom Lika villkor samlas det vi gör för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden. Detta arbete ska vara väl förankrat vid Mittuniversitetet och genomsyra alla verksamheter.

Arbetet med lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Under programperioden 2020–2025 har Mittuniversitetet även ett regeringsuppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Mittuniversitetet ska även fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Under 2021–2023 har Mittuniversitetet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

Mittuniversitetet ska, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället. Enligt regleringsbrevet ska även jämställdhet beaktas vid fördelning av forskningsmedel.

Under 2020 införlivades arbetet med jämställdhet i ordinarie verksamhetsplanering vilket innebär att plan för jämställdhetsintegrering 2021 är en integrerad del av verksamhetsplanen. I Mittuniversitetets aktivitetsplan framgår ansvariga för respektive aktivitet. 

Länkar

Kontakt

Ordförande i Strategigruppen för Lika villkor

Hans-Erik Nilsson

Lika villkorshandläggare

Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud - Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Lasse Reinikainen

Lika villkorsombud - Fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Fakultetsombud: Ulrika Lif

UTV: Catarina Arvidsson

EJT: Barbro Widerstedt

OMV: Maria Pettersson

PSO: Helena Hoppstadius

HLV: Katja Gillander Gådin

HSV: Ulrika Lif

Lika villkorsombud – Förvaltningen

Emma McKeogh