Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde.  Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete och studier. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Vi benämner det här arbetet Lika villkor och det är en del i lärosätets kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom Lika villkor samlas det vi gör för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden. Detta arbete ska vara väl förankrat vid Mittuniversitetet och genomsyra alla verksamheter.

Arbetet med lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Riktlinje mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Handlingsplan för lika villkor 2019 inklusive jämställdhetsintegrering och handläggningsordning för lika villkor.

Länkar

Kontakt

Hans-Erik Nilsson, ordförande i Strategigruppen för Lika villkor

Lika villkorshandläggare
Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud:

Fakulteten för humanvetenskap
Ulrika Lif

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lasse Reinikainen

Kontakt